Деяния 10
Bulgarian
1Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. 2Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. 3Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! 4А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И [ангелът] му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 5И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. 6Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [[той ще ти каже що трябва да правиш]]. 7И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите [си] и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; 8и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.

9А на следния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 10И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 11и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята. 12В него имаше всякакви земни четвероноги и животни и небесни птици. 13И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. 14А Петър рече: Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. 15И пак [дойде] към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. 16И това стана три пъти, след, което съдът се вдигна веднага на небето.

17А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата. 18и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър? 19И докато Петър още размисляше за видението, Духът му рече: Ето, трима човека те търсят. 20Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил. 21И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте? 22А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен [от Бога] чрез един свет ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе. 23Тогава той ги покани вътре да ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха. 24И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 25И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. 26А Петър го дигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек. 27И разговаряйки се с него, той влезе и намери мнозина събрани. 28И рече им: Вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог, обаче, ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. 29Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възразявам; и тъй, питам [ви] по коя причина сте ме повикали?

30И Корнилий рече: Преди четири дни, в тоя час прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза: 31Корнилие, твоята молитва е послушана, и твоите милостини се помнят пред Бога. 32Прати, прочее, в Иопия да повикат Симона, чието презиме е Петър; той гостува в дома на един кожар Симон, край морето, [[той като дойде, ще ти говори]]. 33Начаса, прочее, пратих до тебе, и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всички присъствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от Господа.

34А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; 35но във всеки народ оня, който Му се бои и върши правото, угоден Му е. 36Словото, което Той прати на израилтяните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (Който е Господар на всички), 37това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Иоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея, 38[именно], Исус от Назарет,- как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. 39И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. 40Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви, 41не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите. 42И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 43За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете [си].

44Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 45И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците, 46защото ги чуваха да говорят [чужди] езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 47Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние? 48И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у [тях].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 9
Top of Page
Top of Page