Acts 10:22
New International Version
The men replied, "We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man, who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say."

New Living Translation
They said, "We were sent by Cornelius, a Roman officer. He is a devout and God-fearing man, well respected by all the Jews. A holy angel instructed him to summon you to his house so that he can hear your message."

English Standard Version
And they said, “Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say.”

Berean Study Bible
“Cornelius the centurion has sent us,” they said. “He is a righteous and God-fearing man with a good reputation among the whole Jewish nation. A holy angel instructed him to request your presence in his home so he could hear a message from you.”

New American Standard Bible
They said, "Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man well spoken of by the entire nation of the Jews, was divinely directed by a holy angel to send for you to come to his house and hear a message from you."

King James Bible
And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.

Holman Christian Standard Bible
They said, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who has a good reputation with the whole Jewish nation, was divinely directed by a holy angel to call you to his house and to hear a message from you."

International Standard Version
The men replied, "Cornelius, a centurion and an upright and God-fearing man who is respected by the whole Jewish nation, was instructed by a holy angel to send for you to come to his home to hear what you have to say."

NET Bible
They said, "Cornelius the centurion, a righteous and God-fearing man, well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to summon you to his house and to hear a message from you."

Aramaic Bible in Plain English
They said to him, “A certain man whose name is Cornelius, a good Centurion and worshiper of God, for whom all the people of the Jews vouch, was told in a vision by a holy Angel to send and bring you to his house and hear a message from you.”

GOD'S WORD® Translation
The men replied, "Cornelius, a Roman army officer, sent us. He's a man who has God's approval and who respects God. Also, the Jewish people respect him. A holy angel told him to summon you to his home to hear what you have to say."

Jubilee Bible 2000
And they said, Cornelius the centurion, a just man and one that fears God and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee.

King James 2000 Bible
And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for you to come into his house, and to hear words from you.

American King James Version
And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for you into his house, and to hear words of you.

American Standard Version
And they said, Cornelius a centurion, a righteous man and one that feareth God, and well reported of by all the nation of the Jews, was warned of God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.

Douay-Rheims Bible
Who said: Cornelius, a centurion, a just man, and one that feareth God, and having good testimony from all the nation of the Jews, received an answer of an holy angel, to send for thee into his house, and to hear words of thee.

Darby Bible Translation
And they said, Cornelius, a centurion, a righteous man, and fearing God, and borne witness to by the whole nation of the Jews, has been divinely instructed by a holy angel to send for thee to his house, and hear words from thee.

English Revised Version
And they said, Cornelius a centurion, a righteous man and one that feareth God, and well reported of by all the nation of the Jews, was warned of God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.

Webster's Bible Translation
And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.

Weymouth New Testament
Their reply was, "Cornelius, a Captain, an upright and God-fearing man, of whom the whole Jewish nation speaks well, has been divinely instructed by a holy angel to send for you to come to his house and listen to what you have to say."

World English Bible
They said, "Cornelius, a centurion, a righteous man and one who fears God, and well spoken of by all the nation of the Jews, was directed by a holy angel to invite you to his house, and to listen to what you say."

Young's Literal Translation
And they said, 'Cornelius, a centurion, a man righteous and fearing God, well testified to, also, by all the nation of the Jews, was divinely warned by a holy messenger to send for thee, to his house, and to hear sayings from thee.'

Handelinge 10:22 Afrikaans PWL
Hulle sê vir hom: “Kornelios, ’n kaptein oor honderd, ’n goeie en Godvresende man, wat ’n goeie naam het by al die Jode, het ’n openbaring ontvang deur ’n afgesonderde boodskapper, om u te laat haal na sy huis toe, om te hoor wat u sal sê.”

Veprat e Apostujve 10:22 Albanian
Dhe ata i thanë: ''Centurioni Kornel, njeri i drejtë dhe që e druan Perëndinë, për të cilin gjithë kombi i Judenjve dëshmon, është lajmëruar në mënyrë hyjnore nga një engjëll i shenjtë të të thërrasë ty në shtëpinë e tij për të dëgjuar fjalët që ke për t'i thënë''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 10:22 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فقالوا ان كرنيليوس قائد مئة رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل امة اليهود أوحي اليه بملاك مقدس ان يستدعيك الى بيته ويسمع منك كلاما‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 10:22 Armenian (Western): NT
Անոնք ալ ըսին. «Կոռնելիոս հարիւրապետը, արդար ու աստուածավախ մարդ մը՝ բարի վկայուած ամբողջ Հրեաներու ազգէն, պատգամ ստացաւ սուրբ հրեշտակէ մը՝ որ կանչէ քեզ իր տունը եւ լսէ քու խօսքերդ»:

Apostoluén Acteac. 10:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hec erran ceçaten, Cornelio centenera, guiçon iustoa eta Iaincoaren beldurra duena, eta Iuduén natione guciaz testimoniage duena, diuinoqui Aingueru saindu batez aduertitu içan duc erekar ençan hi bere etchera, eta minçatzen ençun ençan.

De Zwölfbotngetaat 10:22 Bavarian
Sö gantwortnd: "Dyr Haauptman Kornels haat üns gschickt. Waisst, dös ist ayn frummer, gotsfärchtiger Man, der wo bei n gantzn Judnvolk hooh gachtt ist. Der haat von aynn heilignen Engl gsagt kriegt, er solleb di eyn sein Haus holn und lustern, wasst iem du zo n Sagn haast."

Деяния 10:22 Bulgarian
А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен [от Бога] чрез един свет ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們說:「百夫長哥尼流是個義人,敬畏神,也受到了猶太全族的讚許。他受一位聖天使的指示:要請你到他家去,聽你的話語。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们说:“百夫长哥尼流是个义人,敬畏神,也受到了犹太全族的赞许。他受一位圣天使的指示:要请你到他家去,听你的话语。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們說:「百夫長哥尼流是個義人,敬畏神,為猶太通國所稱讚。他蒙一位聖天使指示,叫他請你到他家裡去,聽你的話。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们说:“百夫长哥尼流是个义人,敬畏神,为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示,叫他请你到他家里去,听你的话。”

使 徒 行 傳 10:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 說 : 百 夫 長 哥 尼 流 是 個 義 人 , 敬 畏 神 , 為 猶 太 通 國 所 稱 讚 。 他 蒙 一 位 聖 天 使 指 示 , 叫 他 請 你 到 他 家 裡 去 , 聽 你 的 話 。

使 徒 行 傳 10:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 说 : 百 夫 长 哥 尼 流 是 个 义 人 , 敬 畏 神 , 为 犹 太 通 国 所 称 赞 。 他 蒙 一 位 圣 天 使 指 示 , 叫 他 请 你 到 他 家 里 去 , 听 你 的 话 。

Djela apostolska 10:22 Croatian Bible
Oni odgovore: Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi.

Skutky apoštolské 10:22 Czech BKR
Oni pak řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.

Apostelenes gerninger 10:22 Danish
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Handelingen 10:22 Dutch Staten Vertaling
En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.

Nestle Greek New Testament 1904
οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ εἴπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν ο ἴκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
οἱ δὲ εἶπον· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οι δε ειπαν κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οι δε ειπαν κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

Stephanus Textus Receptus 1550
οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι δε ειπον, Κορνηλιος εκατονταρχης, ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον Θεον, μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των Ιουδαιων, εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου, και ακουσαι ρηματα παρα σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οι δε ειπαν κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoi de eipan Kornēlios hekatontarchēs, anēr dikaios kai phoboumenos ton Theon, martyroumenos te hypo holou tou ethnous tōn Ioudaiōn, echrēmatisthē hypo angelou hagiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rhēmata para sou.

hoi de eipan Kornelios hekatontarches, aner dikaios kai phoboumenos ton Theon, martyroumenos te hypo holou tou ethnous ton Ioudaion, echrematisthe hypo angelou hagiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rhemata para sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoi de eipan Kornēlios hekatontarchēs, anēr dikaios kai phoboumenos ton theon martyroumenos te hypo holou tou ethnous tōn Ioudaiōn, echrēmatisthē hypo angelou hagiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rhēmata para sou.

hoi de eipan Kornelios hekatontarches, aner dikaios kai phoboumenos ton theon martyroumenos te hypo holou tou ethnous ton Ioudaion, echrematisthe hypo angelou hagiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rhemata para sou.

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oi de eipan kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipan kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi de eipon kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipon kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi de eipon kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipon kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi de eipon kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipon kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Westcott/Hort - Transliterated
oi de eipan kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipan kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oi de eipan kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou

oi de eipan kornElios ekatontarchEs anEr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tOn ioudaiOn echrEmatisthE upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rEmata para sou

Apostolok 10:22 Hungarian: Karoli
Õk pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélõ férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tõled valami dolgokról.

La agoj de la apostoloj 10:22 Esperanto
Kaj ili diris:Kornelio, centestro, viro justa kaj timanta Dion, kaj bone atestata de la tuta nacio de la Judoj, estas avertita de sankta angxelo, ke li venigu vin al sia domo kaj auxdu parolojn de vi.

Apostolien teot 10:22 Finnish: Bible (1776)
Mutta he sanoivat: sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, jolla on todistus kaikelta Juudan kansalta, on pyhältä enkeliltä käskyn saanut, että hänen piti sinun antaman kutsua huoneesensa, sinulta sanoja kuullaksensa,

Actes 10:22 French: Darby
Et ils dirent: Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon temoignage de toute la nation des Juifs, a ete averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part.

Actes 10:22 French: Louis Segond (1910)
Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles.

Actes 10:22 French: Martin (1744)
Et ils dirent : Corneille Centenier, homme juste et craignant Dieu, et ayant un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint Ange de t'envoyer quérir pour venir en sa maison, et t'ouïr parler.

Apostelgeschichte 10:22 German: Modernized
Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und gutes Gerüchts bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen vom heiligen Engel, daß er dich sollte fordern lassen in sein Haus und Worte von dir hören.

Apostelgeschichte 10:22 German: Luther (1912)
Sie aber sprachen: Kornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und gutes Gerüchts bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, daß er dich sollte fordern lassen in sein Haus und Worte von dir hören.

Apostelgeschichte 10:22 German: Textbibel (1899)
Sie aber sagten: der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, wohlbezeugt vom ganzen Stamm der Juden, hat einen Spruch bekommen, von einem heiligen Engel, dich holen zu lassen in sein Haus, um Worte von dir zu hören.

Atti 10:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essi risposero: Cornelio centurione, uomo giusto e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de’ Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo, di farti chiamare in casa sua e d’ascoltar quel che avrai da dirgli.

Atti 10:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed essi dissero: Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de’ Giudei, è stato divinamente avvisato da un santo angelo di farti chiamare in casa sua, e d’udir ragionamenti da te.

KISAH PARA RASUL 10:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata mereka itu, "Bahwa Kornelius, seorang penghulu laskar, yaitu seorang yang benar dan yang takut akan Allah, lagi terpuji kepada segenap bangsa Yahudi, sudah diingatkan oleh Allah dengan malaekat yang kudus menjemput Tuan ke rumahnya, hendak mendengar perkataan daripada Tuan."

Acts 10:22 Kabyle: NT
Nutni rran-as : D lqebṭan-nneɣ Kurnilyus, i ɣ-d iceggɛen ɣuṛ-ek ! D argaz țcekkiṛen akk wat Isṛail yerna ḥemmlen-t axaṭer d amdan aḥeqqi iḍuɛen Sidi Ṛebbi. Ibedd-ed ɣuṛ-es lmelk n Sidi Ṛebbi yenna-yas-d a d-iceggeɛ ɣuṛ-ek, a d-taseḍ ɣer wexxam-is iwakken ad isel i wayen i tesɛiḍ a s-t-id-tiniḍ.

사도행전 10:22 Korean
저희가 대답하되 `백부장 고넬료는 의인이요, 하나님을 경외하는 자라 유대 온 족속이 칭찬하더니 저가 거룩한 천사의 지시를 받아 너를 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라' 한대

Actus Apostolorum 10:22 Latin: Vulgata Clementina
Qui dixerunt : Cornelius centurio, vir justus, et timens Deum, et testimonium habens ab universa gente Judæorum, responsum accepit ab angelo sancto accersire te in domum suam, et audire verba abs te.

Apustuļu darbi 10:22 Latvian New Testament
Tie sacīja: Simtnieks Kornēlijs, taisnīgs un dievbijīgs vīrs, ko godina visa jūdu tauta, saņēma pamācību no svētā eņģeļa, lai aicinātu tevi savā namā un uzklausītu tavus vārdus.

Apaðtalø darbø knyga 10:22 Lithuanian
Tie atsakė: “Šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievobaimingas vyras, turintis gerą vardą visoje žydų tautoje, gavo iš šventojo angelo nurodymą pakviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo žodžių”.

Acts 10:22 Maori
Na ka mea ratou, Ko Koroniria ra, he keneturio, he tangata tika, e wehi ana i te Atua, e korerotia paitia ana e te iwi katoa o nga Hurai, kua whakamaharatia ia e te Atua na tetahi anahera tapu kia tikina atu koe ki tona whare, kia rongo ia ki et ahi kupu i a koe.

Apostlenes-gjerninge 10:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vidnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig engel at han skulde hente dig til sitt hus og høre hvad du har å si.

Hechos 10:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Y ellos dijeron: A Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras.

Hechos 10:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y ellos dijeron: "A Cornelio el centurión (un capitán Romano), un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los Judíos, le fue ordenado (revelado) por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras."

Hechos 10:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo Ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras.

Hechos 10:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los Judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir á su casa, y oir de ti palabras.

Hechos 10:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras.

Atos 10:22 Bíblia King James Atualizada Português
Então, os homens lhe comunicaram: “Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te a sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer”. Jesus é Senhor de todos os povos

Atos 10:22 Portugese Bible
Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras.   

Faptele Apostolilor 10:22 Romanian: Cornilescu
Ei au răspuns: ,,Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr'un înger sfînt, să te cheme în casa lui, şi să audă cuvintele, pe cari i le vei spune.``

Деяния 10:22 Russian: Synodal Translation (1876)
Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.

Деяния 10:22 Russian koi8r
Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.

Acts 10:22 Shuar New Testament
Tutai niisha tiarmiayi "Iisha Kapitißn Kurniriu akupkamu taji. Kurniriuka aishman pΘnkeraiti. Y·san Enentßimtiniaiti. Tura Israer-aencha niin shiir Enentßimtuiniawai. Nφiya winiaji, tiarmiayi. Kame nuik, Yusa suntari, nayaimpinmaya akupkamu, ii Kapitißntrin Tφmiayi "Pitrun Untsukßt akupkata. Nii Tatφ. Tura nii Tφtiatna nu pΘnker anturkata" Tφmiayi. Nuna ii Kapitißntrin takui iisha winiji" tiarmiayi.

Apostagärningarna 10:22 Swedish (1917)
De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga.»

Matendo Ya Mitume 10:22 Swahili NT
Wao wakamjibu, "Jemadari Kornelio ambaye ni mtu mwema, mcha Mungu na mwenye kuheshimika mbele ya Wayahudi wote ametutuma. Aliambiwa na malaika mtakatifu akualike nyumbani kwake ili asikilize chochote ulicho nacho cha kusema."

Mga Gawa 10:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi nila, Ang senturiong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Dios, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Judio, ay pinagpaunawaan ng Dios sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 10:22 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnan-as: «Kornilǝyas wa n kabtan ǝn Kǝl-Ǝrrum a dana-d-izammazalan, imosan alǝs oɣâdan, n ǝmiksad ǝn Mǝššina, ǝssiɣmaran-tu Kǝl-Ǝlyǝhud ketnasan. Ǝnta as inafalal angalos zǝddigan ǝn Mǝššina omar-tu s a kay-issǝgmǝy, tasaɣ-in ehan-net fǝl ad aslu y awa za tanna.»

กิจการ 10:22 Thai: from KJV
เขาจึงตอบว่า "นายร้อยโครเนลิอัส เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีชื่อเสียงดีในบรรดาชาวยิว โครเนลิอัสผู้นั้นได้รับคำเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคำของท่าน"

Elçilerin İşleri 10:22 Turkish
‹‹Doğru ve Tanrıdan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan, Kornelius adında bir yüzbaşı var›› dediler. ‹‹Kutsal bir melek ona, seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu.››

Деяния 10:22 Ukrainian: NT
Вони ж кажуть: Корнелий сотник, чоловік праведний, і богобоязливий, і доброї слави між усїм народом Жидівським, був наставлений від ангела сьвятого покликати тебе в господу свою і послухати словес від тебе.

Acts 10:22 Uma New Testament
Ratompoi': "Kai' tohe'i, napowiwi Kapitee Kornelius. Hi'a toe, tauna to monoa' ingku-na. Mengkoru-i hi Alata'ala, pai' -i rabila' hawe'ea to Yahudi. Hadua mala'eka Pue' mpohubui-i mpokio' -ko hilou hi tomi-na, bona na'epe ba napa to nu'uli' -ki."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 10:22 Vietnamese (1934)
Họ trả lời rằng: Ðội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Ðức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông.

Acts 10:21
Top of Page
Top of Page