Acts 9:11
New International Version
The Lord told him, "Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying.

New Living Translation
The Lord said, "Go over to Straight Street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now.

English Standard Version
And the Lord said to him, “Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying,

Berean Study Bible
“Get up!” the Lord told him. “Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying.

New American Standard Bible
And the Lord said to him, "Get up and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul, for he is praying,

King James Bible
And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prayeth,

Holman Christian Standard Bible
"Get up and go to the street called Straight," the Lord said to him, "to the house of Judas, and ask for a man from Tarsus named Saul, since he is praying there.

International Standard Version
The Lord told him, "Get up, go to the street called Straight, and in the home of Judas look for a man from Tarsus named Saul. At this very moment he's praying.

NET Bible
Then the Lord told him, "Get up and go to the street called 'Straight,' and at Judas' house look for a man from Tarsus named Saul. For he is praying,

Aramaic Bible in Plain English
And our Lord said to him, “Arise, go to the street which is called Straight and inquire at the house of Yehuda for Shaul, who is from the city Tarsus, for behold, he is praying.”

GOD'S WORD® Translation
The Lord told him, "Get up! Go to Judas' house on Straight Street, and ask for a man named Saul from the city of Tarsus. He's praying.

Jubilee Bible 2000
And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight and enquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus; for, behold, he prays

King James 2000 Bible
And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prays,

American King James Version
And the Lord said to him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prays,

American Standard Version
And the Lord'said unto him, Arise, and go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one named Saul, a man of Tarsus: for behold, he prayeth;

Douay-Rheims Bible
And the Lord said to him: Arise, and go into the street that is called Stait, and seek in the house of Judas, one named Saul of Tarsus. For behold he prayeth.

Darby Bible Translation
And the Lord [said] to him, Rise up and go into the street which is called Straight, and seek in the house of Judas one by name Saul, [he is] of Tarsus: for, behold, he is praying,

English Revised Version
And the Lord said unto him, Arise, and go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one named Saul, a man of Tarsus: for behold, he prayeth;

Webster's Bible Translation
And the Lord said to him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus: for behold, he prayeth,

Weymouth New Testament
"Rise," said the Lord, "and go to Straight Street, and inquire at the house of Judas for a man called Saul, from Tarsus, for he is actually praying.

World English Bible
The Lord said to him, "Arise, and go to the street which is called Straight, and inquire in the house of Judah for one named Saul, a man of Tarsus. For behold, he is praying,

Young's Literal Translation
and the Lord saith unto him, 'Having risen, go on unto the street that is called Straight, and seek in the house of Judas, one by name Saul of Tarsus, for, lo, he doth pray,

Handelinge 9:11 Afrikaans PWL
Ons Meester sê vir hom: “Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en doen navraag in die huis van Y’hudah, na ’n man van Tarsus met die naam van Sha’ul, want let op, hy bid.

Veprat e Apostujve 9:11 Albanian
Dhe Zoti i tha: ''Çohu dhe shko në rrugën e quajtur E drejtë, dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emër Saul, i cili po lutet;

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 9:11 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول. لانه هوذا يصلّي

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9:11 Armenian (Western): NT
Տէրը ըսաւ անոր. «Կանգնէ՛ ու գնա՛ այն փողոցը՝ որ Ուղիղ կը կոչուի, եւ հոն՝ Յուդայի տան մէջ փնտռէ՛ Սօղոս անունով Տարսոնցի մը. որովհետեւ ահա՛ ան կ՚աղօթէ,

Apostoluén Acteac. 9:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan Iaunac hari erran cieçon, Iaiquiric oha Çucena deitzen den karricara, eta bilha eçac Iudaren etchean Saul deitzen den Tharsianobat: ecen hará, othoitzetan diagoc.

De Zwölfbotngetaat 9:11 Bavarian
Dyr Herr trueg iem auf: "Stee auf und gee eyn d Haauptstraass umhin und fraag in n Jauzn seinn Haus um aynn gwissn Sauls aus Tärs. Der ist grad eyn n Bettn

Деяния 9:11 Bulgarian
И Господ му [рече]: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
主就對他說:「起來,往那叫做『直』的街上去,在猶大家裡找一個名叫掃羅的塔爾蘇人。看哪,原來他正在禱告。

中文标准译本 (CSB Simplified)
主就对他说:“起来,往那叫做‘直’的街上去,在犹大家里找一个名叫扫罗的塔尔苏人。看哪,原来他正在祷告。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主對他說:「起來!往直街去,在猶大的家裡訪問一個大數人,名叫掃羅。他正禱告,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主对他说:“起来!往直街去,在犹大的家里访问一个大数人,名叫扫罗。他正祷告,

使 徒 行 傳 9:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 對 他 說 : 起 來 ! 往 直 街 去 , 在 猶 大 的 家 裡 , 訪 問 一 個 大 數 人 , 名 叫 掃 羅 。 他 正 禱 告 ,

使 徒 行 傳 9:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 对 他 说 : 起 来 ! 往 直 街 去 , 在 犹 大 的 家 里 , 访 问 一 个 大 数 人 , 名 叫 扫 罗 。 他 正 祷 告 ,

Djela apostolska 9:11 Croatian Bible
A Gospodin će mu: Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se;

Skutky apoštolské 9:11 Czech BKR
A Pán k němu: Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá, a hledej v domě Judově Saule, jménem Tarsenského. Nebo aj, modlí se,

Apostelenes gerninger 9:11 Danish
Og Herren sagde til ham: »Staa op, gaa hen i den Gade, som kaldes den lige, og spørg i Judas's Hus efter en ved Navn Saulus fra Tarsus; thi se, han beder.

Handelingen 9:11 Dutch Staten Vertaling
En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνάστα πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνάστα / ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι, Tαρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν· Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδού, γὰρ προσεύχεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε κυριος προς αυτον αναστα πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Κυριος προς αυτον, Αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην Ευθειαν, και ζητησον εν οικια Ιουδα Σαυλον ονοματι, Ταρσεα· ιδου γαρ προσευχεται,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε κυριος προς αυτον {VAR1: αναστα } {VAR2: αναστας } πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de Kyrios pros auton Anastas poreuthēti epi tēn rhymēn tēn kaloumenēn Eutheian kai zētēson en oikia Iouda Saulon onomati Tarsea; idou gar proseuchetai,

ho de Kyrios pros auton Anastas poreutheti epi ten rhymen ten kaloumenen Eutheian kai zeteson en oikia Iouda Saulon onomati Tarsea; idou gar proseuchetai,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de kyrios pros auton Anasta poreuthēti epi tēn rhymēn tēn kaloumenēn Eutheian kai zētēson en oikia Iouda Saulon onomati Tarsea, idou gar proseuchetai,

ho de kyrios pros auton Anasta poreutheti epi ten rhymen ten kaloumenen Eutheian kai zeteson en oikia Iouda Saulon onomati Tarsea, idou gar proseuchetai,

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de kurios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton anastas poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de kurios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton anastas poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de kurios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton anastas poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de kurios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton anastas poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Westcott/Hort - Transliterated
o de kurios pros auton anasta poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton anasta poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de kurios pros auton {WH: anasta } {UBS4: anastas } poreuthēti epi tēn rumēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

o de kurios pros auton {WH: anasta} {UBS4: anastas} poreuthEti epi tEn rumEn tEn kaloumenEn eutheian kai zEtEson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

Apostolok 9:11 Hungarian: Karoli
Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevû tárzusi embert, mert ímé imádkozik.

La agoj de la apostoloj 9:11 Esperanto
Kaj la Sinjoro diris al li:Levigxu, kaj iru sur la straton, kiun oni nomas Rekta, kaj sercxu en la domo de Judas viron, nomatan Sauxlo, el Tarso; cxar jen li pregxas;

Apostolien teot 9:11 Finnish: Bible (1776)
Herra sanoi hänelle: nouse ja mene sille kadulle, joka Oikiaksi kutsutaan, ja kysy Juudan huoneessa sitä, joka Saulus Tarsilaiseksi kutsutaan; sillä katso, hän rukoilee.

Actes 9:11 French: Darby
Et le Seigneur lui dit: Leve-toi, et va dans la rue appelee la Droite, et cherche dans la maison de Judas un nomme Saul, de Tarse; car voici, il prie,

Actes 9:11 French: Louis Segond (1910)
Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie,

Actes 9:11 French: Martin (1744)
Et le Seigneur lui dit : lève-toi, et t'en va en la rue nommée la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul, qui est de Tarse : car voilà il prie.

Apostelgeschichte 9:11 German: Modernized
Der HERR sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißet die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus; denn siehe, er betet

Apostelgeschichte 9:11 German: Luther (1912)
Der HERR sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißt "die gerade", und frage im Hause des Judas nach einem namens Saul von Tarsus; denn siehe, er betet,

Apostelgeschichte 9:11 German: Textbibel (1899)
Der Herr aber sprach zu ihm: stehe auf und gehe in die Gasse, die man die gerade heißt, und suche im Hause des Judas einen Namens Saulus von Tarsus; denn siehe, er betet,

Atti 9:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
E il Signore a lui: Lèvati, vattene nella strada detta Diritta, e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo, da Tarso; poiché ecco, egli è in preghiera,

Atti 9:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E il Signore gli disse: Levati, e vattene nella strada detta Diritta; e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato per nome Saulo, da Tarso; perciocchè, ecco, egli fa orazione.

KISAH PARA RASUL 9:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sabda Tuhan kepadanya, "Bangkit pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan tanyakan di rumah Yudas seorang bernama Saul, orang Tarsus, karena sekarang ia berdoa,

Acts 9:11 Kabyle: NT
Sidi Ṛebbi yenna-yas : Kker tṛuḥeḍ ɣer webrid ițusemman « Abrid ayeffus », ɣer wexxam n Yuda ; dinna steqsi ɣef yiwen wergaz isem-is Caɛul n temdint n Sars. Atan ideɛɛu ɣer Sidi Ṛebbi,

사도행전 9:11 Korean
주께서 가라사대 `일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다 집에서 다소 사람 사울이라 하는 자를 찾으라 저가 기도하는 중이다

Actus Apostolorum 9:11 Latin: Vulgata Clementina
Et Dominus ad eum : Surge, et vade in vicum qui vocatur Rectus : et quære in domo Judæ Saulum nomine Tarsensem : ecce enim orat.

Apustuļu darbi 9:11 Latvian New Testament
Un Kungs sacīja viņam: Celies un ej uz tā saukto Taisno ielu un uzmeklē Jūdas mājā tarsieti, vārdā Sauls, jo lūk, viņš tur lūdz Dievu.

Apaðtalø darbø knyga 9:11 Lithuanian
Viešpats tęsė: “Kelkis, eik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus. Štai, jis meldžiasi

Acts 9:11 Maori
Ano ra ko te Ariki ki a ia, Whakatika, haere ki te ara e kiia nei ko Torotika, ka ui te whare o Hura mo tetahi ko Haora te ingoa, no Tarahu: na, kei te inoi ia.

Apostlenes-gjerninge 9:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og Herren sa til ham: Stå op og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas' hus efter en som heter Saulus, fra Tarsus! for se, han beder,

Hechos 9:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque, he aquí, está orando,

Hechos 9:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El Señor le dijo: " Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando,

Hechos 9:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora;

Hechos 9:11 Spanish: Reina Valera 1909
Y el Señor le dijo: Levántate, y ve á la calle que se llama la Derecha, y busca en casa de Judas á uno llamado Saulo, de Tarso: porque he aquí, él ora;

Hechos 9:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y el Señor le dijo : Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora;

Atos 9:11 Bíblia King James Atualizada Português
Então, o Senhor lhe disse: “Apronta-te, e vai à rua que se chama Direita; e, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento,

Atos 9:11 Portugese Bible
Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando;   

Faptele Apostolilor 9:11 Romanian: Cornilescu
Şi Domnul i -a zis: ,,Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă ,Dreaptă,` şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă;

Деяния 9:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,

Деяния 9:11 Russian koi8r
Господь же [сказал] ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,

Acts 9:11 Shuar New Testament
Nuyß Uunt Jesus Tφmiayi "Wajakim jintia, Naka tutaiya nui Wetß. Nuisha Jutasa jeen jeam, Tßrsunmaya Sßurun eaktaj tusan winijiai, Titiß, Tφmiayi. Niisha Y·san ßujuk pujawai.

Apostagärningarna 9:11 Swedish (1917)
Och Herren sade till honom: »Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas' hus efter en man vid namn Saulus, från Tarsus. Ty se, han beder.

Matendo Ya Mitume 9:11 Swahili NT
Naye Bwana akamwambia, "Jitayarishe uende kwenye barabara inayoitwa Barabara ya Moja kwa Moja, na katika nyumba ya Yuda umtake mtu mmoja kutoka Tarso aitwaye Saulo. Sasa anasali;

Mga Gawa 9:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Magtindig ka, at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso: sapagka't narito, siya'y nananalangin;

Igitan ǝn Nǝmmuzal 9:11 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as Ǝmǝli: «Ǝnkǝr, tǝssǝwǝla ǝd tarrayt tas itawannu ta toɣadat, takkaɣ ehan ǝn Yahuza, tǝssǝstǝnaɣ d alǝs n ǝɣrǝm ǝn Tarsa igân esǝm Talut, id itansay-i daɣ alwaq wa da.

กิจการ 9:11 Thai: from KJV
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า "จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่ในบ้านของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู่

Elçilerin İşleri 9:11 Turkish
Rab ona, ‹‹Kalk›› dedi, ‹‹Doğru Sokak denilen sokağa git ve Yahudanın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor.

Деяния 9:11 Ukrainian: NT
Господь же до него: Уставши, йди на улицю, що зветь ся Простою, та й пошукай у Юдиній хатї Тарсянина, на ймя Савла; ось бо він молить ся,

Acts 9:11 Uma New Testament
Na'uli' Pue': "Me'ongko' -moko hilou hi ohea to rahanga' Ohea Monoa', hi tomi-na Yudas. Pekune' hi pue' tomi ba ria to Tarsus to rahanga' Saulus. Saulus toei bula-na mosampaya,

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 9:11 Vietnamese (1934)
Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu nguyện,

Acts 9:10
Top of Page
Top of Page