Ǝlinjil wa n Markus 7
Mark 7 Tawallamat Tamajaq NT

Tazdak d ammadas

Alwajiban ǝn Mǝššina d ammadas

1Ǝddewan Farisaytan ɣur Ɣaysa əntanay d arat daɣ musanan n Ǝttawret a d-əgmadnen Yerusalam. 2Ǝnayan arat daɣ nəttulab ən Ɣaysa tattin əs fassan əmmidasnen, almaɣna wər nərrud.

3Ǝnta Farisaytan əd Kəl-Ǝlyəhud kul wər təttin iket wər əššoradan ifassan-nasan har təɣəmmar, imos awen alɣadat ən marawan-nasan. 4Wər təttin deɣ as d-əgmadan assamanay n aytedan, iket wər əzzəzdagan. Ǝttâfan deɣ šiyyad alɣadaten aggotnen, ǝmosnen əzəzdəg ən kassan, əd təkan, əd təɣeren əd təssuwen šin daɣ tattin. 5Adi a fəl əssəstanan Farisaytan ǝd musanan n Ǝttawret Ɣaysa, ənnan-as: «Mafǝl wər əlkeman nəttulab-nak y alɣadaten ən marawan-nana, tattan əs fassan əmmidasnen?»

6Inn-asan Ɣaysa: «Ǝlmunafiqan! Tidət a imos awa sər-wan inna ənnəbi Isayas s ǝmmǝk was itiwaktab as: Tamattay ta, ilǝs ɣas as di-təssəɣmar, mišan iwallan-nasan ǝggugan-i wǝllen.

7Ǝlɣibada wa di-taggin, ibbinnan, fǝlas wǝr sǝsǝɣrin ar alwajiban a d-ǝnzaman aytedan daɣ ɣafawan-nasan.

8Ǝmmək en da a təgam kawanay da, toyyam alwajiban ən Məššina, təlkamam y alɣadaten n aytedan.»

9Inn-asan Ɣaysa deɣ: «Šiyyit tolâɣat a təgam y alwajiban ən Məššina, fǝl lǝkkum y alɣadaten-nawan! 10Wərgeɣ ənnəbi Musa a inna: Səɣmər abba-nak d anna-nak inna deɣ: Awedan wa išaffaraššen abba-net, madeɣ anna-net, wǝdi a daɣ-as tǝwǝkkǝsan man.» 11Mišan kawanay təgannim: «Ifrâg awedan ad annu y abba-net madeɣ anna-net: Tadhǝlt tas daɣ-i təgam ənnəyat-net, əssəwaraq-qat aganna tǝmos aḍḍawal. Daɣ adi awedan wədi wər tu-toyyem s amaknaw n arat y abba-net wala anna-net. 13Təməwit tədi da as təgam alɣadat-nawan daɣ adag n Awal ən Məššina, təsasaɣrim-tat i bararan-nawan. Tətaggim deɣ wiyyad aratan aggotnen šilat n adi.»

Ammadas wa n tidət

14As iga Ɣaysa batu ten i Farisaytan ǝd musanan n Ǝttawret, iɣra tamattay, inn-as: «Səsəmat-i ketnawan, tagrim awa dawan-z-anna da. 15Wər t-illa arat itaggazan taɣəssa n aggadəm, ifrâgan əsəmmədəs-net. Kalar awa t-id-igammadan a tat-isamadasan. 16Wa isallan, aslet!»

17As imməzzay Ɣaysa əd tamattay, iggaz ehan, əssəstanan-tu nəttulab-net d almaɣna n iggi wa iga den. 18Inn-asan: «Awa zaɣnin kawanay da, wər təlem əgərri? Wər təgrem as, wər t-illa arat itaggazan taɣəssa n aggadəm ifrâgan əsəmmədəs-net, 19fəlas wərgeɣ əwəl-net a itaggaz. Kalar tadist-net a itaggaz, dǝffǝr adi inɣǝl-in daɣ əsuf.» Ǝmmək wa da as issəxlal Ɣaysa imensewan kul. 20Inn-asan deɣ: «Awa d-igammadan əwəl n aggadəm, ənta a t-isamadasan, 21fəlas əwəl n aggadəm a du-gammadnat arak ənnəyaten a tu-tawaynen s igi ən tədoden madeɣ igi ən meddan əd šikra, d igi ən man, 22d igi n ǝzzǝna, ǝd tara n ǝddǝnet, əd tišit n amaksan, əd təkaddilt, d igi n aratan win ogarnen taxxaramt, əd manjaɣ, əd šizmit, d ədkul ən man, əd təmətəkwǝyen kul šin iba ən təla n almaɣna. 23Aratan win di labasnen kul əwəl n aggadəm a du-gammadan, amaran əntanay a tu-samadasnen.»

Ɣaysa ǝd tǝntut iyyat wǝr nǝmos tǝlyǝhut

24Ifal Ɣaysa edag wen ikka amaḍal ən Tir. Os-in ɣas iggaz ehan iyyan, fəlas wər ira a fall-as tagu masnat; mišan indar-as ad aqqam wər fall-as təga masnat. 25Kalar iraz-in ɣas təsl-ay təntut iyyat təlât tabarart iha aggǝsuf, təkk-ay-du, təssəjad-as. 26Tantut ten wər təmos iyyat daɣ Kəl-Ǝlyəhud, ǝlǝsǝl-net Kǝl Fenisǝya ǝd Kǝl Surǝya. Tonsay Ɣaysa a das-ikkəs aggǝsuf daɣ tabarart-net. 27Təzzar inn-as Ɣaysa: «Ayyu bararan ad ayyawanan təzzar, fəlas wər oleɣ i daw-san idkalan amensay-nasan igər-t-in i ḍan.» 28Tənn-as təntut: «Tidət-nak Ǝmǝli, mišan ya, iḍan da ǝkǝmmi a taggin awa d-irattakan daɣ bararan, tattin-tu.» 29Inn-as Ɣaysa: «Aglu, təqqəlaɣ aɣaywan-nam; tabarart-nam igmad-tat aggǝsuf fəl əddəlil ən batu ta di-təge da.» 30Təqqal aɣaywan-net, tos-in tabarart-net təzzilallat daɣ tessat, igmâd-tat aggǝsuf, təzzây.

Ǝzuzəy wa iga Ɣaysa aləs immizagan, indây deɣ iləs-net

31Dəffər adi igmad Ɣaysa akal ən Tir, irzag Sidon os-in akal wa n Galilaya iga sər-əs tarrayt ta təmmarat akal Wa-n-Maraw-Ɣərman. 32Den daɣ a sər-əs d ewayan aytedan aləs immizagan, as indây iləs-net. A tu-tansayan y ad t-issəwar ifassan-net, izzuzǝy-tu. 33Iddew dər-əs Ɣaysa, igmad dǝr-ǝs aytedan, təzzar iga idədwan-net daɣ təməzzugen n əmzag en, dəffər adi issəwar-tan imətman-net, idas sər-san iləs n əmzag en. 34Amaran iggəzzay Ɣaysa ijənnawan, ihanaffat, inn-as: «Effata!» Almaɣna: Nuləm. 35Tamazayt tenda a daɣ ənnolamnat təməzzugen n əmzag en, itawayya-du iləs-net, iššewal s iləs isrâdan. 36Dǝffǝr awen omar Ɣaysa aytedan s ad wər əmelan awa igan den y awedan waliyyan, mišan iket itamar-tan s awen sanahalan-tu emel. 37Iga sər-san awen əsəmməkləl labasan, gannin: «Awa itaggu kul iknâ ǝlluɣ. Wala imzagan issəsl-en, išašawal deɣ win as əndayan ilsawan-nasan.»

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Mark 6
Top of Page
Top of Page