KATA MATTHAION 26
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai egeneto ote etelesen o iēsous pantas tous logous toutous eipen tois mathētais autou 2oidate oti meta duo ēmeras to pascha ginetai kai o uios tou anthrōpou paradidotai eis to staurōthēnai

3tote sunēchthēsan oi archiereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi tou laou eis tēn aulēn tou archiereōs tou legomenou kaiapha 4kai sunebouleusanto ina ton iēsoun kratēsōsin dolō kai apokteinōsin 5elegon de mē en tē eortē ina mē thorubos genētai en tō laō

6tou de iēsou genomenou en bēthania en oikia simōnos tou leprou 7prosēlthen autō gunē alabastron murou echousa barutimou kai katecheen epi tēn kephalēn autou anakeimenou 8idontes de oi mathētai autou ēganaktēsan legontes eis ti ē apōleia autē 9ēdunato gar touto to muron prathēnai pollou kai dothēnai ptōchois 10gnous de o iēsous eipen autois ti kopous parechete tē gunaiki ergon gar kalon eirgasato eis eme 11pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn eme de ou pantote echete 12balousa gar autē to muron touto epi tou sōmatos mou pros to entaphiasai me epoiēsen 13amēn legō umin opou ean kēruchthē to euangelion touto en olō tō kosmō lalēthēsetai kai o epoiēsen autē eis mnēmosunon autēs

14tote poreutheis eis tōn dōdeka o legomenos ioudas iskariōtēs pros tous archiereis 15eipen ti thelete moi dounai kagō umin paradōsō auton oi de estēsan autō triakonta arguria 16kai apo tote ezētei eukairian ina auton paradō

17tē de prōtē tōn azumōn prosēlthon oi mathētai tō iēsou legontes autō pou theleis etoimasōmen soi phagein to pascha 18o de eipen upagete eis tēn polin pros ton deina kai eipate autō o didaskalos legei o kairos mou engus estin pros se poiō to pascha meta tōn mathētōn mou 19kai epoiēsan oi mathētai ōs sunetaxen autois o iēsous kai ētoimasan to pascha

20opsias de genomenēs anekeito meta tōn dōdeka 21kai esthiontōn autōn eipen amēn legō umin oti eis ex umōn paradōsei me 22kai lupoumenoi sphodra ērxanto legein autō ekastos autōn mēti egō eimi kurie 23o de apokritheis eipen o embapsas met emou en tō trubliō tēn cheira outos me paradōsei 24o men uios tou anthrōpou upagei kathōs gegraptai peri autou ouai de tō anthrōpō ekeinō di ou o uios tou anthrōpou paradidotai kalon ēn autō ei ouk egennēthē o anthrōpos ekeinos 25apokritheis de ioudas o paradidous auton eipen mēti egō eimi rabbi legei autō su eipas

26esthiontōn de autōn labōn o iēsous ton arton kai eulogēsas eklasen kai edidou tois mathētais kai eipen labete phagete touto estin to sōma mou 27kai labōn to potērion kai eucharistēsas edōken autois legōn piete ex autou pantes 28touto gar estin to aima mou to tēs kainēs diathēkēs to peri pollōn ekchunomenon eis aphesin amartiōn 29legō de umin oti ou mē piō ap arti ek toutou tou gennēmatos tēs ampelou eōs tēs ēmeras ekeinēs otan auto pinō meth umōn kainon en tē basileia tou patros mou

30kai umnēsantes exēlthon eis to oros tōn elaiōn

31tote legei autois o iēsous pantes umeis skandalisthēsesthe en emoi en tē nukti tautē gegraptai gar pataxō ton poimena kai diaskorpisthēsetai ta probata tēs poimnēs 32meta de to egerthēnai me proaxō umas eis tēn galilaian 33apokritheis de o petros eipen autō ei kai pantes skandalisthēsontai en soi egō oudepote skandalisthēsomai 34ephē autō o iēsous amēn legō soi oti en tautē tē nukti prin alektora phōnēsai tris aparnēsē me 35legei autō o petros kan deē me sun soi apothanein ou mē se aparnēsomai omoiōs kai pantes oi mathētai eipon

36tote erchetai met autōn o iēsous eis chōrion legomenon gethsēmanē kai legei tois mathētais kathisate autou eōs ou apelthōn proseuxōmai ekei 37kai paralabōn ton petron kai tous duo uious zebedaiou ērxato lupeisthai kai adēmonein 38tote legei autois perilupos estin ē psuchē mou eōs thanatou meinate ōde kai grēgoreite met emou

39kai proelthōn mikron epesen epi prosōpon autou proseuchomenos kai legōn pater mou ei dunaton estin parelthetō ap emou to potērion touto plēn ouch ōs egō thelō all ōs su 40kai erchetai pros tous mathētas kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō outōs ouk ischusate mian ōran grēgorēsai met emou 41grēgoreite kai proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon to men pneuma prothumon ē de sarx asthenēs

42palin ek deuterou apelthōn prosēuxato legōn pater mou ei ou dunatai touto to potērion parelthein ap emou ean mē auto piō genēthētō to thelēma sou 43kai elthōn euriskei autous palin katheudontas ēsan gar autōn oi ophthalmoi bebarēmenoi 44kai apheis autous apelthōn palin prosēuxato ek tritou ton auton logon eipōn 45tote erchetai pros tous mathētas autou kai legei autois katheudete to loipon kai anapauesthe idou ēngiken ē ōra kai o uios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras amartōlōn 46egeiresthe agōmen idou ēngiken o paradidous me

47kai eti autou lalountos idou ioudas eis tōn dōdeka ēlthen kai met autou ochlos polus meta machairōn kai xulōn apo tōn archiereōn kai presbuterōn tou laou 48o de paradidous auton edōken autois sēmeion legōn on an philēsō autos estin kratēsate auton 49kai eutheōs proselthōn tō iēsou eipen chaire rabbi kai katephilēsen auton 50o de iēsous eipen autō etaire eph ō parei tote proselthontes epebalon tas cheiras epi ton iēsoun kai ekratēsan auton

51kai idou eis tōn meta iēsou ekteinas tēn cheira apespasen tēn machairan autou kai pataxas ton doulon tou archiereōs apheilen autou to ōtion 52tote legei autō o iēsous apostrepson sou tēn machairan eis ton topon autēs pantes gar oi labontes machairan en machaira apolountai 53ē dokeis oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parastēsei moi pleious ē dōdeka legeōnas angelōn 54pōs oun plērōthōsin ai graphai oti outōs dei genesthai

55en ekeinē tē ōra eipen o iēsous tois ochlois ōs epi lēstēn exēlthete meta machairōn kai xulōn sullabein me kath ēmeran pros umas ekathezomēn didaskōn en tō ierō kai ouk ekratēsate me 56touto de olon gegonen ina plērōthōsin ai graphai tōn prophētōn tote oi mathētai pantes aphentes auton ephugon

57oi de kratēsantes ton iēsoun apēgagon pros kaiaphan ton archierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunēchthēsan 58o de petros ēkolouthei autō apo makrothen eōs tēs aulēs tou archiereōs kai eiselthōn esō ekathēto meta tōn upēretōn idein to telos

59oi de archiereis kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezētoun pseudomarturian kata tou iēsou opōs auton thanatōsōsin 60kai ouch euron kai pollōn pseudomarturōn proselthontōn ouch euron 61usteron de proselthontes duo pseudomartures eipon outos ephē dunamai katalusai ton naon tou theou kai dia triōn ēmerōn oikodomēsai auton 62kai anastas o archiereus eipen autō ouden apokrinē ti outoi sou katamarturousin 63o de iēsous esiōpa kai apokritheis o archiereus eipen autō exorkizō se kata tou theou tou zōntos ina ēmin eipēs ei su ei o christos o uios tou theou 64legei autō o iēsous su eipas plēn legō umin ap arti opsesthe ton uion tou anthrōpou kathēmenon ek dexiōn tēs dunameōs kai erchomenon epi tōn nephelōn tou ouranou

65tote o archiereus dierrēxen ta imatia autou legōn oti eblasphēmēsen ti eti chreian echomen marturōn ide nun ēkousate tēn blasphēmian autou 66ti umin dokei oi de apokrithentes eipon enochos thanatou estin

67tote eneptusan eis to prosōpon autou kai ekolaphisan auton oi de errapisan 68legontes prophēteuson ēmin christe tis estin o paisas se

69o de petros exō ekathēto en tē aulē kai prosēlthen autō mia paidiskē legousa kai su ēstha meta iēsou tou galilaiou 70o de ērnēsato emprosthen pantōn legōn ouk oida ti legeis 71exelthonta de auton eis ton pulōna eiden auton allē kai legei tois ekei kai outos ēn meta iēsou tou nazōraiou 72kai palin ērnēsato meth orkou oti ouk oida ton anthrōpon 73meta mikron de proselthontes oi estōtes eipon tō petrō alēthōs kai su ex autōn ei kai gar ē lalia sou dēlon se poiei 74tote ērxato katanathematizein kai omnuein oti ouk oida ton anthrōpon kai eutheōs alektōr ephōnēsen 75kai emnēsthē o petros tou rēmatos tou iēsou eirēkotos autō oti prin alektora phōnēsai tris aparnēsē me kai exelthōn exō eklausen pikrōs

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 25
Top of Page
Top of Page