Strong's Greek: 5368. φιλέω (phileó) -- to love
5368. phileó
Strong's Concordance
phileó: to love
Original Word: φιλέω
Part of Speech: Verb
Transliteration: phileó
Phonetic Spelling: (fil-eh'-o)
Short Definition: I love, kiss
Definition: I love (of friendship), regard with affection, cherish; I kiss.
HELPS Word-studies

5368 philéō (from 5384 /phílos, "affectionate friendship") – properly, to show warm affection in intimate friendship, characterized by tender, heartfelt consideration and kinship.

NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from philos
Definition
to love
NASB Translation
kiss (3), love (13), loved (3), loves (6).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5368: φιλέω

φιλέω, φιλῶ; imperfect 3 person singular ἐφίλει; 1 aorist ἐφίλησα; perfect πεφίληκα; (φίλος); from Homer down;

1. to love; to be friendly to one (the Sept. several times for אָהַב): τινα, Matthew 10:37; John 5:20 (here L marginal reading ἀγαπᾷ); ; 1 Corinthians 16:22; Revelation 3:19; with ἐν πίστει added, with a love founded in and springing from faith, Titus 3:15; τί, to love i. e. delight in, long for, a thing: τήν πρωτοκλισίαν, Matthew 23:6; ἀσπασμούς, Luke 20:46; τήν ψυχήν, to be desirous of preserving one's life (opposed to μισεῖν, to hate it when it cannot be kept without denying Christ), John 12:25; with nouns denoting virtues or vices: τό ψεῦδος, Revelation 22:15 (σοφίαν, Proverbs 29:3; Proverbs 8:17); followed by an infinitive, like the Latinamo facere, to love to do, i. e. to do with pleasure: Matthew 6:5 (Isaiah 56:10; Pindar Nem. 1,15; Aeschylus septem 619; Agam. 763; Suppl. 769; Euripides, Iph. Taur. 1198; Rhes. 394; Xenophon, hipparch. 7, 9; Aelian v. h. 14, 37).

2. to kiss: τινα, Matthew 26:48; Mark 14:44; Luke 22:47 (often in the Greek writings; the Sept. for נָשַׁק, Genesis 27:26f, and often).

3. As to the distinction between ἀγαπᾶν and φιλεῖν: the former, by virtue of its connection with ἄγαμαι, properly denotes a love founded in admiration, veneration, esteem, like the Latindiligere, to be kindly disposed to one, wish one well; but φιλεῖν denotes an inclination prompted by sense and emotion, Latinamare; μή τοῦ δεόμενος οὐδέ τί ἀγαπωη ἄν. δέ μή ἀγαπωη (ἀγαπῶν (?)), ὀυδ' ἄν φίλοι, Plato, Lysias, p. 215 b.; ἐφιλησατε αὐτόν (Julius Caesar) ὡς πατέρα καί ἠγαπησατε ὡς εὐεργέτην, Dio Cassius, 44, 48; ut scires, eum a me non diligt solum, verum etiam amari, Cicero, ad fam. 13, 47; L. Clodius valde me diligit vel, ut ἐμφατικωτερον dicam, valde me amat, id. ad Brut. 1. Hence, men are said ἀγαπᾶν God, not φιλεῖν; and God is said ἀγαπῆσαι τόν κόσμον (John 3:16), and φιλεῖν the disciples of Christ (John 16:27); Christ bids us ἀγαπᾶν (not φιλεῖν) τούς ἐχθρούς (Matthew 5:44), because love as an emotion cannot be commanded, but only love as a choice. Wisdom says, τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, Proverbs 8:17. As a futher aid in judging of the different, between the two words compare the following passages: John 11:3, 5, 36; John 21:15-17; (even in some eases where they might appear to be used interchangeably (e. g. John 14:28; John 16:27) the difference can still be traced). From what has been said, it is evident that ἀγαπᾶν is not, and cannot be, used of sexual love (but it is so used occasionally by the later writers; cf. Plutarch, Pericl. 24, 12, p. 165 e.; symp. 7, p. 180 b. ἐρώμενος τόν ἐραστην ἀγαπᾷ; cf. Stephanus Thesaurus i., p. 209 a.; Sophocles' Lexicon, under the word ἀγαπάω, 2; Woolsey in the Andover Rev. for Aug. 1885, p. 170f). Cf. Tittmann, Syn. N. T. i., p. 50ff; Cremer, under the word ἀγαπάω (4te Aufl., p. 9f); Trench, § xii.; (Schmidt, chapter 136, especially § 6; Cope, Aristotle, rhet. vol. 1m Appendix A. (also given in the Journ. of Philol. for 1868, p. 88ff); also Höhne in (Luthardt's) Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. as above with for 1882, p. 6ff; especially Woolsey as above Compare: καταφιλέω.)

Strong's Exhaustive Concordance
to love

From philos; to be a friend to (fond of (an individual or an object)), i.e. Have affection for (denoting personal attachment, as a matter of sentiment or feeling; while agapao is wider, embracing especially the judgment and the deliberate assent of the will as a matter of principle, duty and propriety: the two thus stand related very much as ethelo and boulomai, or as thumos and nous respectively; the former being chiefly of the heart and the latter of the head); specially, to kiss (as a mark of tenderness) -- kiss, love.

see GREEK philos

see GREEK thumos

see GREEK agapao

see GREEK ethelo

see GREEK boulomai

see GREEK nous

Forms and Transliterations
εφιλει εφίλει ἐφίλει εφίλησα εφίλησε εφίλησεν πεφιληκατε πεφιλήκατε φιλει φιλεί φιλεῖ φιλεις φιλείς φιλεῖς φιλησαι φιλήσαι φιλῆσαι φιλησάτω φίλησόν φιλήσουσιν φιλησω φιλήσω φιλούμενος φιλουντας φιλούντας φιλοῦντας φιλούντες φιλούντος φιλουντων φιλούντων φιλούσι φιλούσί φιλουσιν φιλούσιν φιλοῦσιν φιλω φιλώ φιλῶ φιλων φιλών φιλῶν ephilei ephílei pephilekate pephilēkate pephilḗkate philei phileî phileis phileîs philesai philêsai philēsai philē̂sai phileso philēsō philḗso philḗsō philo philô philō philō̂ philon philôn philōn philō̂n philountas philoûntas philounton philountōn philoúnton philoúntōn philousin philoûsin
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 5368
25 Occurrences


ἐφίλει — 3 Occ.
πεφιλήκατε — 1 Occ.
φιλῆσαι — 1 Occ.
φιλήσω — 2 Occ.
φιλεῖ — 3 Occ.
φιλεῖς — 3 Occ.
φιλῶ — 4 Occ.
φιλῶν — 4 Occ.
φιλοῦντας — 1 Occ.
φιλούντων — 1 Occ.
φιλοῦσιν — 2 Occ.

Matthew 6:5 V-PIA-3P
GRK: ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς
NAS: the hypocrites; for they love to stand
KJV: [are]: for they love to pray
INT: hyprocrites for they love in the

Matthew 10:37 V-PPA-NMS
GRK: φιλῶν πατέρα ἢ
NAS: He who loves father or
KJV: He that loveth father or
INT: He that loves father or

Matthew 10:37 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ
NAS: Me is not worthy of Me; and he who loves son
KJV: of me: and he that loveth son or
INT: and he that loves son or

Matthew 23:6 V-PIA-3P
GRK: φιλοῦσιν δὲ τὴν
NAS: They love the place of honor
KJV: And love the uppermost rooms at
INT: they love moreover the

Matthew 26:48 V-ASA-1S
GRK: Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
NAS: Whomever I kiss, He is the one; seize
KJV: Whomsoever I shall kiss, that same
INT: whomever anyhow I shall kiss he it is

Mark 14:44 V-ASA-1S
GRK: Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
NAS: Whomever I kiss, He is the one; seize
KJV: Whomsoever I shall kiss, that same
INT: whomever anyhow I shall kiss he is

Luke 20:46 V-PPA-GMP
GRK: στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν
NAS: in long robes, and love respectful greetings
KJV: long robes, and love greetings in
INT: long robes and love greetings in

Luke 22:47 V-ANA
GRK: τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
NAS: Jesus to kiss Him.
KJV: drew near unto Jesus to kiss him.
INT: to Jesus to kiss him

John 5:20 V-PIA-3S
GRK: γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν
NAS: For the Father loves the Son,
KJV: For the Father loveth the Son, and
INT: indeed [the] Father loves the Son

John 11:3 V-PIA-2S
GRK: ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
NAS: behold, he whom You love is sick.
KJV: behold, he whom thou lovest is sick.
INT: Behold he whom you love is sick

John 11:36 V-IIA-3S
GRK: Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν
NAS: See how He loved him!
KJV: Behold how he loved him!
INT: Behold how he loved him

John 12:25 V-PPA-NMS
GRK: φιλῶν τὴν ψυχὴν
NAS: He who loves his life loses
KJV: He that loveth his life
INT: He that loves the life

John 15:19 V-IIA-3S
GRK: τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι δὲ
NAS: the world would love its own;
KJV: the world would love his own: but
INT: the own loved because moreover

John 16:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι
NAS: Himself loves you, because
KJV: the Father himself loveth you, because
INT: the Father loves you because

John 16:27 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε
NAS: you, because you have loved Me and have believed
KJV: because ye have loved me, and
INT: you me have loved and have believed

John 20:2 V-IIA-3S
GRK: μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus loved, and said
KJV: whom Jesus loved, and saith
INT: disciple whom loved Jesus

John 21:15 V-PIA-1S
GRK: οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. He said
KJV: knowest that I love thee. He saith
INT: know that I have affection for you He says

John 21:16 V-PIA-1S
GRK: οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. He said
KJV: knowest that I love thee. He saith
INT: know that I have affection for you He says

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς με ἐλυπήθη
NAS: [son] of John, do you love Me? Peter
KJV: [son] of Jonas, lovest thou me?
INT: Simon [son] of Jonah have you affection for me Was grieved

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: τὸ τρίτον Φιλεῖς με καὶ
NAS: to him the third time, Do you love Me? And he said
KJV: the third time, Lovest thou me?
INT: the third time have you affection for me and

John 21:17 V-PIA-1S
GRK: γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. Jesus
KJV: knowest that I love thee. Jesus
INT: know that I have affection for you Says

1 Corinthians 16:22 V-PIA-3S
GRK: τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον
NAS: anyone does not love the Lord,
KJV: If any man love not the Lord
INT: anyone not love the Lord

Titus 3:15 V-PPA-AMP
GRK: Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν
NAS: those who love us in [the] faith.
KJV: thee. Greet them that love us in
INT: greet those who love us in

Revelation 3:19 V-PSA-1S
GRK: ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ
NAS: Those whom I love, I reprove
KJV: As many as I love, I rebuke
INT: as many as if I love I rebuke and

Revelation 22:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν
NAS: and everyone who loves and practices
KJV: and whosoever loveth and maketh
INT: and everyone who loves and practices

25 Occurrences

5367
Top of Page
Top of Page