Joshua 19
Swete's Septuagint ABP ▾  HEB ▾ 

Simeon's Territory

1Καὶ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν υἱῶν Συμεών· καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρων υἱῶν Ἰούδα. 2καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆρος αὐτῶν Βηρσάβεε καὶ Σάμαα καὶ Κωλαδὰμ 3καὶ Ἁρσωλὰ καὶ Βωλὰ καὶ Ἰάσον 4καὶ Ἐλθουλὰ καὶ Βουλὰ καὶ Ἑρμὰ 5καὶ Σικελὰκ καὶ Βαιθμαχερὲβ καὶ Σαρσουσεὶν 6καὶ Βαθαρὼθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν· 7Ἐρεμμὼν καὶ Θαλχὰ καὶ Ἰέθερ καὶ Ἀσάν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν 8κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Βαρὲκ πορευομένων Βάμεθ κατὰ λίβα· αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεὼν κατὰ δήμους αὐτῶν. 9ἀπὸ τοῦ κλήρου Ἰούδα ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεών, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶς υἱῶν Ἰούδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.

Zebulun's Territory

10Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῷ Ζαβουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν Ἐσεδεκγωλά· ὅρια αὐτῶν 11ἡ θάλασσα καὶ Μαραγελδά, καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθαραβὰ εἰς τὴν φάραγγα, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ἰεκμάν· 12καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδοὺκ ἐξ ἐναντίας ἀπ᾽ ἀνατολῶν Βαιθσάμυς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαίθ, καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβειρώθ, καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαί· 13καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεβερέ, ἐπὶ πόλιν Κατασέμ, καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ῥεμμωνὰ Ἁμαθὰρ Ἁοζά· 14καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ Ἁμώθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαὴλ 15καὶ Κατανὰθ καὶ Ναβαὰλ καὶ Συμοὼν καὶ Ἰερειχὼ καὶ Βαιθμάν. 16αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

Issachar's Territory

17Καὶ τῷ Ἰσσαχὰρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος. 18καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ἰαζὴλ καὶ Χασαλὼθ καὶ Σουνὰν 19καὶ Ἁγεὶν καὶ Σιωνὰ καὶ Ῥεηρὼθ καὶ Ἀναχερὲθ 20καὶ Δαβειρὼν καὶ Κεισὼν καὶ Ῥέβες 21καὶ Ῥέμμας καὶ Ἰεὼν καὶ Τομμὰν καὶ Αἰμαρὲκ καὶ Βηρσαφής. 22καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβὼρ καὶ ἐπὶ Σαλεὶμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσάμυς· καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ὁ Ἰορδάνης. 23αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ἰσσαχὰρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

Asher's Territory

24Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πέμπτος Ἀσήρ. 25καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ἐξ Ἑλεκὲθ καὶ Ἁλὲφ καὶ Βαίθοκ καὶ Κεὰφ 26καὶ Ἐλειμέλεκ καὶ Ἀμιὴλ καὶ Μαασά· καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σειὼν καὶ Λαβανάθ. 27καὶ ἐπιστρέψει ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενέθ, καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν καὶ ἐκ Γαὶ καὶ Φθαιὴλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαφθαιβαιθμὲ καὶ Ἰναήλ, καὶ διελεύσεται εἰς Χωβαμασομὲλ 28καὶ Ἐλβὼν καὶ Ῥαὰβ καὶ Ἐμεμαὼν και Κανθὰν ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης· 29καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ῥαμὰ καὶ ἕως πηγῆς Μασφασσὰτ καὶ τῶν Τυρίων· καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ἰασείφ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ ἀπὸ Λὲβ καὶ Ἐχοζὸβ 30καὶ Ἀρχὼβ καὶ Ἀφὲκ καὶ Ῥααύ. 31αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ἀσὴρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

Naphtali's Territory

32Καὶ τῷ Νεφθαλεὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος. 33καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολὰμ καὶ Μωλὰ καὶ Βεσεμιεὶν καὶ Ἀρμὲ καὶ Νάβωκ καὶ Ἰεφθαμαὶ ἕως Δωδάμ· καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ ὁ Ἰορδάνης. 34καὶ ἐπιστρέφει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Ἐνὰθ Θαβώρ, καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν Ἱακᾶνα, καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν ἀπὸ νότου, καὶ Ἀσὴρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ Ἰορδάνης ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἡλίου. 35καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων, Τύρος καὶ Ὡμαθά, Δακὲθ καὶ Κενέρεθ. 36καὶ Ἀρμαὶθ καὶ Ἁραὴλ καὶ Ἁσὼρ 37καὶ Κάδες καὶ Ἀσσαρέι καὶ πηγὴ Ἁσὸρ 38καὶ Κερωὲ καὶ Μεγαλά, Ἁρεὶμ καὶ Βαιθθαμὲ καὶ Θεσσάμυς. 39αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλεί.

Dan's Territory

40Καὶ τῷ Δὰν ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος. 41καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαρὰθ καὶ Ἀσά, πόλεις Σάμμαυς, 42καὶ Σαλαβεὶν καὶ Ἀμμὼν καὶ Σειλαθὰ 43καὶ Αἰλὼν καὶ Θαμνᾶθα καὶ Ἀκκαρὼν 44καὶ Ἀλκαθὰ καὶ Βεγεθὼν καὶ Γεβεελὰν 45καὶ Ἁζὼρ καὶ Βαναιβακὰτ καὶ Γεθρεμμών, 46καὶ ἀπὸ θαλάσσης Ἰερακὼν ὅριον πλησίον Ἰόππης. 47καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχείς, καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λασεννδάκ. [1] καὶ ὁ Ἀμορραῖος ὑπέμεινεν τοῦ κατοικεῖν ἐν Ἐλὼμ καὶ ἐν Σαλαμείν· καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ τοῦ Ἐφράιμ ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον. 48αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Δὰν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. [1] καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δὰν τὸν Ἀμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει· καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺς οἱ Ἀμορραῖοι καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα, καὶ ἔθλιψαν ἀπ᾽ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν.

Joshua's Inheritance

49Καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κλῆρον Ἰησοῖ τῷ υἱῷ Ναυὴ ἐν αὐτοῖς 50διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ· καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν ἣν ᾐτήσατο Θαμαρχάρης, ἥ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφράιμ· καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν, καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ.

51Αὗται αἱ διαιρέσεις ἃς κατεκληρονόμησεν Ἐλεαζὰρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς Ἰσραὴλ κατὰ κλήρους ἐν Σηλὼ ἐναντίον τοῦ κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν.

LXX-Swete-1930 courtesy of Eliran Wong. [BibleBento.com].

https://github.com/eliranwong/NES-Swete-1930 GNU General Public License v3.0

THE OLD TESTAMENT IN GREEK ACCORDING TO THE SEPTUAGINT edited by HENRY BARCLAY SWETE D.D.
VOL. I - GENESIS–IV KINGS - Fourth Edition, 1909 - Reprinted 1925 VOL. II - I CRONICLES–TOBIT - Third Edition, 1907 VOL. III - HOSEA–IV MACCABEES - Fourth Edition, 1912 - Reprinted 1930
CAMBRIDGE AT THE UNIVERSITY PRESS

Versification has been modified to correspond with modern English texts. Section Headings Courtesy Bible Hub.

Joshua 18
Top of Page
Top of Page