John 9
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי בעברו וירא איש והוא עור מיום הולדו׃ 2וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור׃ 3ויען ישוע לא זה חטא ולא יולדיו אך למען יגלו בו מעללי אל׃ 4עלי לעשות מעשי שלחי בעוד יום יבוא הלילה אשר בו לא יוכל איש לפעל׃ 5בהיותי בעולם אור העולם אני׃ 6ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט מן הרוק וימרח את הטיט על עיני העור׃ 7ויאמר אליו לך ורחץ בברכת השלח פרושו שלוח וילך וירחץ ויבא ועיניו ראות׃ 8ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל׃ 9אלה אמרו כי הוא זה ואלה אמרו אך דומה לו והוא אמר אני הוא׃ 10ויאמרו אליו במה אפו נפקחו עיניך׃ 11ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני׃ 12ויאמרו אליו איו ויאמר לא ידעתי׃

13ויביאו את האיש אשר היה עור לפנים אל הפרושים׃ 14והיום אשר עשה בו ישוע את הטיט ויפקח את עיניו שבת היה׃ 15ויוסיפו לשאל אתו גם הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על עיני וארחץ והנני ראה׃ 16ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם׃ 17ויוסיפו ויאמרו אל העור מה תאמר אתה עליו אשר פקח עיניך ויאמר נביא הוא׃

18ולא האמינו היהודים עליו כי עור היה וארו עיניו עד אשר קראו אל יולדי הנרפא׃ 19וישאלו אתם לאמר הזה הוא בנכם אשר אמרתם כי נולד עור ואיכה הוא ראה עתה׃ 20ויענו אתם יולדיו ויאמרו ידענו כי זה הוא בננו וכי נולד עור׃ 21אבל איך הוא ראה עתה או מי פקח את עיניו אנחנו לא ידענו הלא בן דעת הוא שאלו את פיהו והוא יגיד מה היה לו׃ 22כזאת דברו יולדיו מיראתם את היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את כל אשר יודה כי הוא המשיח׃ 23על כן אמרו יולדיו בן דעת הוא שאלו את פיהו׃

24ויקראו שנית לאיש אשר היה עור ויאמרו אליו תן כבוד לאלהים אנחנו ידענו כי האיש הזה חטא הוא׃ 25ויען ויאמר אם האיש חטא הוא אינני ידע אחת ידעתי כי עור הייתי ועתה הנני ראה׃ 26ויאמרו אליו עוד מה עשה לך איכה פקח עיניך׃ 27ויען אתם כבר אמרתי לכם הלא שמעתם ומה לכם לשמע שנית התאבו גם אתם להיות תלמידיו׃ 28ויחרפו אתו ויאמרו אתה תלמידו ואנחנו תלמידיו של משה׃ 29אנחנו יודעים כי אל משה דבר האלהים ואת זה לא ידענו מאין הוא׃ 30ויען האיש ויאמר אליהם זאת היא הפלא ופלא כי לא ידעתם מאין הוא והוא פקח את עיני׃ 31והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃ 32מעולם לא נשמע כי פקח איש עיני עור מרחם׃ 33לולא היה זה מאת אלהים לא היה יכל לעשות מאומה׃ 34ויענו ויאמרו אליו הן בחטאים נולדת כלך ואתה תלמדנו ויהדפהו החוצה׃

35וישמע ישוע כי הדפהו החוצה ויפגשהו ויאמר אליו התאמין בבן האדם׃ 36ויען ויאמר מי הוא זה אדני למען אאמין בו׃ 37ויאמר אליו ישוע הן ראית אתו והמדבר אליך הנה זה הוא׃ 38ויאמר אני מאמין אדני וישתחו לו׃ 39ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃ 40ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃ 41ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 8
Top of Page
Top of Page