Psalmynas 68
Lithuanian
1Tepakyla Dievas, tebūna išsklaidyti Jo priešai, tebėga nuo Jo, kurie Jo nekenčia.

2Kaip dūmai išsklaidomi, kaip vaškas nuo ugnies sutirpsta, taip tepradingsta nedorėliai Dievo akivaizdoje.

3Teisieji tegu linksminasi ir džiūgauja prieš Dievą, tedžiūgauja neapsakomai.

4Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje!

5Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas.

6Dievas parūpina benamiams namus, išveda belaisvius į laisvę. Tik maištininkai lieka gyventi išdžiūvusioje žemėje.

7Dieve, kai Tu ėjai savo tautos priekyje, kai žygiavai per dykumą,

8žemė drebėjo, Dievo akivaizdoje dangūs lašėjo. Sinajus drebėjo prieš Dievą, Izraelio Dievą.

9Dieve, siuntei gausų lietų ant savųjų, juo gaivinai suvargusius.

10Tavoji tauta tenai įsikūrė, Dieve, Tu buvai jiems geras ir viskuo aprūpinai.

11Kai Viešpats tarė žodį, didelis būrys skelbėjų pasipylė,

12karaliai ir kariuomenė skubėdami pabėgo, o šeimininkė padalino grobį.

13Nors gulėjote garduose, buvote lyg balandžio sparnai, padengti sidabru, ir geltonu auksu­jo plunksnos.

14Kai Visagalis išsklaidė karalius, žemė atrodė balta lyg sniegas Calmone.

15Dievo kalnas­kalnas Bašane, aukštas kalnas­kalnas Bašane.

16Ko šnairuojate, aukštosios kalnų viršūnės, į kalną, kur Dievas panoro gyventi? Taip, Viešpats gyvens jame per amžius!

17Dievo vežimų tūkstančių tūkstančiai, Viešpats tarp jų ant Sinajaus, savo šventykloje.

18Tu užžengei aukštyn, nusivedei paimtus belaisvius, ėmei dovanų iš žmonių, net iš maištaujančių, kad Viešpats Dievas gyventų tarp jų.

19Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas.

20Mūsų Dievas­mus gelbėjantis Dievas. Viešpats Dievas gali išgelbėti iš mirties.

21Tačiau Dievas sudaužo galvas savo priešams, gauruotas galvas tiems, kurie nepaliauja elgtis nedorai.

22Viešpats tarė: “Iš Bašano kalnų juos sugrąžinsiu, jūros gelmėje surasiu,

23kad mirkytum koją jų kraujuje ir tavo šunų liežuviams būtų ką laižyti”.

24Jie matė Tavo eitynes, Dieve, mano Dievo ir mano Karaliaus didingąjį žygį į šventyklą.

25Priešakyje giesmininkai, gale muzikantai ėjo, viduryje mergaitės mušė būgnelius.

26Laiminkite Dievą susirinkimuose, Viešpatį, kurie esate iš Izraelio giminės.

27Priekyje eina Benjaminas, visų jauniausias! Judo kunigaikščiai su savo būriais, Zabulono ir Neftalio kunigaikščiai.

28Dieve, parodyk savo galybę, įtvirtink, Dieve, tai, ką padarei mūsų labui!

29Jeruzalėje yra Tavo šventykla, karaliai ten dovanas Tau neš.

30Sudrausk nendryno žvėrį, kaimenę jaučių su tautų veršiais; sutrypk norinčius duoklės! Išsklaidyk tautas, mėgstančias karus.

31Ateis Egipto kunigaikščiai, Etiopija išties rankas į Dievą!

32Pasaulio karalystės, giedokite Dievui, giedokite gyrių Viešpačiui!

33Tam, kuris važinėja danguose, esančiuose nuo seno. Štai Jis pakelia savo galingą balsą.

34Pripažinkite Dievo galybę. Izraelyje Jo didybė, debesyse Jo galia!

35Didingas Dievas yra savo šventykloje, Izraelio Dievas; Jis teikia savo tautai galybę ir jėgą. Tebūna šlovinamas Dievas!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 67
Top of Page
Top of Page