3526. kabas
Strong's Concordance
kabas: to wash
Original Word: כָּבַס
Part of Speech: Verb
Transliteration: kabas
Phonetic Spelling: (kaw-bas')
Definition: to wash
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to wash
NASB Translation
fuller's (3), fullers' (1), wash (38), washed (8), washes (1).

Brown-Driver-Briggs
[כָּבַס]51 verb (tread), wash (Late Hebrew id.; Phoenician כבס as participle; Assyrian kabâsu, tread (down), subjugate, kibšu, step, path, DlHWB) —

Qal Participle only מְסִלַּת שְׂדֵה כוֺבֵס highway of fuller's (= treader's, washer's) field Isaiah 7:3; Isaiah 36:2 = 2 Kings 18:17.

Pi`el Perfect וְכִּבֶּס consecutive Leviticus 13:6 11t.; כִּבֵּס Genesis 49:11; 2 Samuel 19:25, etc.; Imperfect יְכַבֵּס Leviticus 11:25 16t.; 2 masculine singular suffix תְּכַבְּסֵנִי Psalm 51:9, etc.; Imperative suffix כַּבְּסֵנִי Psalm 51:4; feminine singular כַּבְּסִי Jeremiah 4:14; Participle plural מְכַבְּסִים Malachi 3:2; —

1 wash garments (i.e. by treading) Exodus 19:10,14 (E), 2 Samuel 19:25; figurative of Judah Genesis 49:11; elsewhere chiefly P: Leviticus 6:20; Leviticus 11:25,28; Leviticus 13:6,34; Leviticus 15:11; Numbers 8:9 +; "" רָחץ (which = wash person) Leviticus 14:8,9; Leviticus 15:5,6,7,8,10,11 + (׳כ in Leviticus 27 t., "" ׳ר15t.; in Numbers 8 t., "" ׳ר3t.); Participle = fuller (compare Qal), only ׳בֹּרִית מְכ Malachi 3:2.

2 wash person, only in poetry and figurative אִם תְּכַבְּסִי בַּנֶּתֶר Jeremiah 2:22; כַּבְּסִי מֵרָעָה לִבֵךְ Jeremiah 4:14; with suffix Psalm 51:4 ("" טהר; + מֵעָוֺן); Psalm 51:9 ("" חִטֵּא).

Pu`al Perfect וְכֻבַּס consecutive Leviticus 13:58; Leviticus 15:17 be washed, of garment.

Hothpa`al (Ges§ 54, 3) Infinitive אַחֲרֵי הֻכַּבֵּס אֶתהַֿנֶּגַע Leviticus 13:55 after the plague is washed out, so Leviticus 13:56.

Strong's Exhaustive Concordance
fuller, washing

A primitive root; to trample; hence, to wash (properly, by stamping with the feet), whether literal (including the fulling process) or figurative -- fuller, wash(-ing).

Forms and Transliterations
הֻכַּבֵּ֣ס הכבס וְ֠כִבֶּס וְכִ֨בְּס֔וּ וְכִבְּס֖וּ וְכִבְּס֥וּ וְכִבֶּ֣ס וְכִבֶּ֥ס וְכִבֶּ֧ס וְכִבֶּ֨ס וְכִבֶּס֩ וְכִבַּסְתֶּ֧ם וְכֻבַּ֥ס וַֽיְכַבְּס֖וּ וַֽיְכַבְּסוּ֙ ויכבסו וכבס וכבסו וכבסתם יְכַבֵּ֔ס יְכַבֵּ֖ס יְכַבֵּ֣ס יְכַבֵּ֤ס יְכַבֵּ֥ס יְכַבֵּ֧ס יכבס כִּבֵּ֤ס כִבֵּ֔ס כַּבְּסִ֨י כַּבְּסֵ֣נִי כבס כבסי כבסני כוֹבֵֽס׃ כובס׃ מְכַבְּסִֽים׃ מכבסים׃ תְּ֝כַבְּסֵ֗נִי תְּכַבְּסִי֙ תְּכַבֵּ֔ס תְּכַבֵּ֖ס תכבס תכבסי תכבסני chibBes choVes huk·kab·bês hukkabBes hukkabbês kab·bə·sê·nî kab·bə·sî kabbeSeni kabbəsênî kabbeSi kabbəsî kib·bês ḵib·bês kibBes kibbês ḵibbês ḵō·w·ḇês ḵōwḇês mə·ḵab·bə·sîm mechabbeSim məḵabbəsîm tə·ḵab·bə·sê·nî tə·ḵab·bə·sî tə·ḵab·bês techabBes techabbeSeni techabbeSi təḵabbês təḵabbəsênî təḵabbəsî vaychabbeSu vechibbasTem vechibBes vechibbeSu vechubBas way·ḵab·bə·sū wayḵabbəsū wə·ḵib·bas·tem wə·ḵib·bə·sū wə·ḵib·bes wə·ḵub·bas wəḵibbastem wəḵibbes wəḵibbəsū wəḵubbas yə·ḵab·bês yechabBes yəḵabbês
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 49:11
HEB: בְּנִ֣י אֲתֹנ֑וֹ כִּבֵּ֤ס בַּיַּ֙יִן֙ לְבֻשׁ֔וֹ
NAS: to the choice vine; He washes his garments
KJV: unto the choice vine; he washed his garments
INT: colt and his donkey's He washes wine his garments

Exodus 19:10
HEB: הַיּ֖וֹם וּמָחָ֑ר וְכִבְּס֖וּ שִׂמְלֹתָֽם׃
NAS: and tomorrow, and let them wash their garments;
KJV: and to morrow, and let them wash their clothes,
INT: today and tomorrow them wash their garments

Exodus 19:14
HEB: אֶת־ הָעָ֔ם וַֽיְכַבְּס֖וּ שִׂמְלֹתָֽם׃
NAS: the people, and they washed their garments.
KJV: the people; and they washed their clothes.
INT: and consecrated the people and they washed their garments

Leviticus 6:27
HEB: יִזֶּ֣ה עָלֶ֔יהָ תְּכַבֵּ֖ס בְּמָק֥וֹם קָדֹֽשׁ׃
NAS: place you shall wash what
KJV: thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled
INT: was splashed and shall wash place A holy

Leviticus 11:25
HEB: הַנֹּשֵׂ֖א מִנִּבְלָתָ֑ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֥א
NAS: of their carcasses shall wash his clothes
KJV: [ought] of the carcase of them shall wash his clothes,
INT: picks of their carcasses shall wash his clothes and be unclean

Leviticus 11:28
HEB: אֶת־ נִבְלָתָ֔ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א
NAS: up their carcasses shall wash his clothes
KJV: the carcase of them shall wash his clothes,
INT: picks their carcasses shall wash his clothes and be unclean

Leviticus 11:40
HEB: וְהָֽאֹכֵל֙ מִנִּבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א
NAS: of its carcass shall wash his clothes
KJV: of the carcase of it shall wash his clothes,
INT: eats carcass shall wash his clothes and be unclean

Leviticus 11:40
HEB: אֶת־ נִבְלָתָ֔הּ יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֥א
NAS: up its carcass shall wash his clothes
KJV: the carcase of it shall wash his clothes,
INT: picks carcass shall wash his clothes and be unclean

Leviticus 13:6
HEB: מִסְפַּ֣חַת הִ֔יא וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃
NAS: it is [only] a scab. And he shall wash his clothes
KJV: it [is but] a scab: and he shall wash his clothes,
INT: is a scab and he shall wash his clothes clean

Leviticus 13:34
HEB: אֹתוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃
NAS: him clean; and he shall wash his clothes
KJV: shall pronounce him clean: and he shall wash his clothes,
INT: shall pronounce the priest shall wash his clothes clean

Leviticus 13:54
HEB: וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְכִ֨בְּס֔וּ אֵ֥ת אֲשֶׁר־
NAS: shall order them to wash the thing in which
KJV: shall command that they wash [the thing] wherein the plague
INT: shall order the priest to wash which the mark

Leviticus 13:55
HEB: הַכֹּהֵ֜ן אַחֲרֵ֣י ׀ הֻכַּבֵּ֣ס אֶת־ הַנֶּ֗גַע
NAS: the article with the mark has been washed, the priest
KJV: after that it is washed: and, behold, [if] the plague
INT: the priest After has been washed the mark and if

Leviticus 13:56
HEB: הַנֶּ֔גַע אַחֲרֵ֖י הֻכַּבֵּ֣ס אֹת֑וֹ וְקָרַ֣ע
NAS: after it has been washed, then he shall tear
KJV: after the washing of it; then he shall rend
INT: the mark after has been washed shall tear out

Leviticus 13:58
HEB: הָעוֹר֙ אֲשֶׁ֣ר תְּכַבֵּ֔ס וְסָ֥ר מֵהֶ֖ם
NAS: has departed when you washed it, it shall then be washed
KJV: of skin [it be], which thou shalt wash, if the plague
INT: of leather when washed has departed which

Leviticus 13:58
HEB: מֵהֶ֖ם הַנָּ֑גַע וְכֻבַּ֥ס שֵׁנִ֖ית וְטָהֵֽר׃
NAS: when you washed it, it shall then be washed a second time
KJV: be departed from them, then it shall be washed the second
INT: which the mark be washed A second and will be clean

Leviticus 14:8
HEB: וְכִבֶּס֩ הַמִּטַּהֵ֨ר אֶת־
NAS: The one to be cleansed shall then wash his clothes
KJV: And he that is to be cleansed shall wash his clothes,
INT: shall then wash to be cleansed his clothes

Leviticus 14:9
HEB: שְׂעָר֖וֹ יְגַלֵּ֑חַ וְכִבֶּ֣ס אֶת־ בְּגָדָ֗יו
NAS: his hair. He shall then wash his clothes
KJV: he shall shave off: and he shall wash his clothes,
INT: his hair off shall then wash his clothes and bathe

Leviticus 14:47
HEB: וְהַשֹּׁכֵ֣ב בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס אֶת־ בְּגָדָ֑יו
NAS: in the house shall wash his clothes,
KJV: in the house shall wash his clothes;
INT: lies the house shall wash his clothes eats

Leviticus 14:47
HEB: וְהָאֹכֵ֣ל בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס אֶת־ בְּגָדָֽיו׃
NAS: in the house shall wash his clothes.
KJV: in the house shall wash his clothes.
INT: eats the house shall wash his clothes

Leviticus 15:5
HEB: יִגַּ֖ע בְּמִשְׁכָּב֑וֹ יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: his bed shall wash his clothes
KJV: his bed shall wash his clothes,
INT: touches his bed shall wash his clothes and bathe

Leviticus 15:6
HEB: עָלָ֖יו הַזָּ֑ב יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: has been sitting, shall wash his clothes
KJV: that hath the issue shall wash his clothes,
INT: with the discharge shall wash his clothes and bathe

Leviticus 15:7
HEB: בִּבְשַׂ֣ר הַזָּ֑ב יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: with the discharge shall wash his clothes
KJV: of him that hath the issue shall wash his clothes,
INT: the person the discharge shall wash his clothes and bathe

Leviticus 15:8
HEB: הַזָּ֖ב בַּטָּה֑וֹר וְכִבֶּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: on one who is clean, he too shall wash his clothes
KJV: upon him that is clean; then he shall wash his clothes,
INT: the discharge who shall wash his clothes and bathe

Leviticus 15:10
HEB: וְהַנּוֹשֵׂ֣א אוֹתָ֔ם יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: and he who carries them shall wash his clothes
KJV: and he that beareth [any of] those things shall wash his clothes,
INT: evening carries shall wash his clothes and bathe

Leviticus 15:11
HEB: שָׁטַ֣ף בַּמָּ֑יִם וְכִבֶּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ
NAS: in water shall wash his clothes
KJV: in water, he shall wash his clothes,
INT: rinsed water shall wash his clothes and bathe

51 Occurrences

Strong's Hebrew 3526
51 Occurrences


ḵib·bês — 1 Occ.
ḵō·w·ḇês — 3 Occ.
huk·kab·bês — 2 Occ.
kab·bə·sê·nî — 1 Occ.
kab·bə·sî — 1 Occ.
kib·bês — 1 Occ.
mə·ḵab·bə·sîm — 1 Occ.
tə·ḵab·bês — 2 Occ.
tə·ḵab·bə·sê·nî — 1 Occ.
tə·ḵab·bə·sî — 1 Occ.
way·ḵab·bə·sū — 2 Occ.
wə·ḵib·bas·tem — 1 Occ.
wə·ḵib·bes — 12 Occ.
wə·ḵib·bə·sū — 3 Occ.
wə·ḵub·bas — 2 Occ.
yə·ḵab·bês — 17 Occ.
3525
Top of Page
Top of Page