ῥῆμα
Englishman's Concordance
ῥῆμα (rhēma) — 23 Occurrences

Matthew 12:36 N-NNS
GRK: ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ
NAS: careless word that people
KJV: every idle word that men
INT: that every word careless that

Matthew 18:16 N-NNS
GRK: σταθῇ πᾶν ῥῆμα
NAS: WITNESSES EVERY FACT MAY BE CONFIRMED.
KJV: every word may be established.
INT: might be strengthened every word

Matthew 27:14 N-ANS
GRK: οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε θαυμάζειν
NAS: to even a [single] charge, so
KJV: a word; insomuch
INT: not even one word so that marveled

Mark 9:32 N-ANS
GRK: ἠγνόουν τὸ ῥῆμα καὶ ἐφοβοῦντο
NAS: But they did not understand [this] statement, and they were afraid
KJV: they understood not that saying, and
INT: they understood not the saying and were afraid

Mark 14:72 N-ANS
GRK: Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν
NAS: had made the remark to him, Before
KJV: called to mind the word that
INT: Peter the word that said

Luke 1:37 N-NNS
GRK: θεοῦ πᾶν ῥῆμα
INT: God every thing

Luke 1:38 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ῥῆμά σου καὶ
NAS: to me according to your word. And the angel
KJV: according to thy word. And the angel
INT: according to the word of you And

Luke 2:15 N-ANS
GRK: ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ
NAS: this thing that has happened
KJV: this thing which is come to pass,
INT: let us see the word this that

Luke 2:29 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν
NAS: in peace, According to Your word;
KJV: according to thy word:
INT: according to the word of you in

Luke 2:50 N-ANS
GRK: συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν
NAS: But they did not understand the statement which
KJV: not the saying which
INT: understood the word which he spoke

Luke 3:2 N-NNS
GRK: Καιάφα ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ
NAS: and Caiaphas, the word of God
KJV: the high priests, the word of God
INT: Caiaphas came [the] word of God upon

Luke 9:45 N-ANS
GRK: ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ
NAS: this statement, and it was concealed
KJV: this saying, and
INT: they understand not the word this and

Luke 18:34 N-NNS
GRK: ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον
NAS: of these things, and [the meaning of] this statement was hidden
KJV: and this saying was hid
INT: was the word this hid

Acts 10:37 N-ANS
GRK: τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης
NAS: know the thing which took place
KJV: That word, [I say], ye know,
INT: the having come declaration through all

Acts 28:25 N-ANS
GRK: τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι
NAS: one [parting] word, The Holy
KJV: had spoken one word, Well
INT: Paul word one

Romans 10:8 N-NNS
GRK: σου τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν
NAS: does it say? THE WORD IS NEAR
KJV: what saith it? The word is nigh
INT: you the word is in

Romans 10:8 N-NNS
GRK: ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως
NAS: AND IN YOUR HEART-- that is, the word of faith
KJV: that is, the word of faith,
INT: is the word of faith

Romans 10:9 N-ANS
GRK: ὁμολογήσῃς τὸ ῥῆμα ἐν τῷ
INT: you confess the saying with the

2 Corinthians 13:1 N-NNS
GRK: σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
NAS: to you. EVERY FACT IS TO BE CONFIRMED
KJV: shall every word be established.
INT: will be established every matter

Ephesians 6:17 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ
NAS: which is the word of God.
KJV: which is the word of God:
INT: which is [the] word of God

Hebrews 6:5 N-ANS
GRK: γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε
NAS: the good word of God
KJV: have tasted the good word of God, and
INT: having tasted of God's word [the] power moreover

1 Peter 1:25 N-NNS
GRK: τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει
NAS: BUT THE WORD OF THE LORD ENDURES
KJV: But the word of the Lord endureth
INT: but [the] word of [the] Lord abides

1 Peter 1:25 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν
NAS: And this is the word which was preached
KJV: is the word which
INT: is the word having been proclaimed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page