προσῆλθον
Englishman's Concordance
προσῆλθον (prosēlthon) — 15 Occurrences

Matthew 4:11 V-AIA-3P
GRK: ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν
NAS: angels came and [began] to minister
KJV: behold, angels came and ministered
INT: behold angels came and ministered

Matthew 9:28 V-AIA-3P
GRK: τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the blind men came up to Him, and Jesus
KJV: the blind men came to him:
INT: the house came to him the

Matthew 13:36 V-AIA-3P
GRK: οἰκίαν Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: And His disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came unto him, saying,
INT: house and came to him the

Matthew 14:15 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the disciples came to Him and said,
KJV: his disciples came to him, saying,
INT: moreover having come came to him this

Matthew 15:30 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds came to Him, bringing
KJV: great multitudes came unto him, having
INT: And came to him crowds

Matthew 17:24 V-AIA-3P
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ
NAS: When they came to Capernaum, those
KJV: tribute [money] came to Peter,
INT: to Capernaum came those who the

Matthew 18:1 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: the disciples came to Jesus
KJV: time came the disciples
INT: hour came the disciples

Matthew 19:3 V-AIA-3P
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι
NAS: [Some] Pharisees came to Jesus, testing
KJV: also came unto him,
INT: And came to him Pharisees

Matthew 21:14 V-AIA-3P
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ
NAS: and [the] lame came to Him in the temple,
KJV: and the lame came to him in
INT: And came to him blind

Matthew 21:23 V-AIA-3P
GRK: τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι
NAS: of the people came to Him while He was teaching,
KJV: of the people came unto him
INT: the temple came to him [when he was] teaching

Matthew 22:23 V-AIA-3P
GRK: τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι
NAS: resurrection) came to Jesus and questioned
KJV: day came to him
INT: day came to him Sadducees

Matthew 24:1 V-AIA-3P
GRK: ἐπορεύετο καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples came up to point
KJV: disciples came to [him] for to shew
INT: went away and came to [him] the disciples

Matthew 24:3 V-AIA-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ
NAS: the disciples came to Him privately,
KJV: the disciples came unto him
INT: of Olives came to him the

Matthew 26:17 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: Bread the disciples came to Jesus
KJV: the disciples came to Jesus,
INT: of the unleavened [bread] came the disciples

John 12:21 V-AIA-3P
GRK: οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ
NAS: these then came to Philip, who
KJV: The same came therefore to Philip,
INT: these therefore came to Philip who was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page