προσῆλθεν
Englishman's Concordance
προσῆλθεν (prosēlthen) — 8 Occurrences

Matthew 8:5 V-AIA-3S
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος
NAS: a centurion came to Him, imploring
KJV: Capernaum, there came unto him
INT: into Capernaum came to him a centurion

Matthew 17:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus came to [them] and touched
KJV: And Jesus came and touched them,
INT: And having come to [them] Jesus

Matthew 17:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος
NAS: a man came up to Jesus, falling on his knees before
KJV: the multitude, there came to him
INT: the crowd came to him a man

Matthew 20:20 V-AIA-3S
GRK: Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ
NAS: of Zebedee came to Jesus with her sons,
KJV: Then came to him the mother
INT: Then came to him the

Matthew 26:7 V-AIA-3S
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ
NAS: a woman came to Him with an alabaster vial
KJV: There came unto him a woman
INT: came to him a woman

Matthew 26:69 V-AIA-3S
GRK: αὐλῇ καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία
NAS: and a servant-girl came to him and said,
KJV: a damsel came unto him, saying,
INT: court and came to him one

Acts 12:13 V-AIA-3S
GRK: τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι
NAS: named Rhoda came to answer.
KJV: a damsel came to hearken,
INT: of the gate came a girl to listen

Acts 18:2 V-AIA-3S
GRK: τῆς Ῥώμης προσῆλθεν αὐτοῖς
NAS: to leave Rome. He came to them,
KJV: from Rome:) and came unto them.
INT: Rome he came to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page