προσέρχεσθαι
Englishman's Concordance
προσέρχεσθαι (proserchesthai) — 1 Occurrence

Acts 10:28 V-PNM/P
GRK: κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ κἀμοὶ
NAS: or to visit him; and [yet] God
KJV: or come unto one of another nation;
INT: to unite himself or come near to one of another nation to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page