προσέρχεται
Englishman's Concordance
προσέρχεται (proserchetai) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:3 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις
NAS: advocates a different doctrine and does not agree with sound
KJV: and consent not
INT: and not draws near to sound words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page