προσευχαῖς
Englishman's Concordance
προσευχαῖς (proseuchais) — 6 Occurrences

Acts 2:42 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς προσευχαῖς
NAS: of bread and to prayer.
KJV: of bread, and in prayers.
INT: and the prayers

Romans 15:30 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ
NAS: to strive together with me in your prayers to God
KJV: with me in [your] prayers to God
INT: in the prayers for me

Colossians 4:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς προσευχαῖς ἵνα σταθῆτε
NAS: laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand
KJV: you in prayers, that ye may stand
INT: in the prayers that you might stand

1 Timothy 5:5 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ
NAS: in entreaties and prayers night
KJV: in supplications and prayers night and
INT: and prayers night and

Revelation 8:3 N-DFP
GRK: δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων
NAS: that he might add it to the prayers of all
KJV: he should offer [it] with the prayers of all
INT: he might give [it] to the prayers of the saints

Revelation 8:4 N-DFP
GRK: θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων
NAS: of the incense, with the prayers of the saints,
KJV: of the incense, [which came] with the prayers of the saints,
INT: incense with the prayers of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page