προσερχομένους
Englishman's Concordance
προσερχομένους (proserchomenous) — 2 Occurrences

Hebrews 7:25 V-PPM/P-AMP
GRK: δύναται τοὺς προσερχομένους δι' αὐτοῦ
NAS: those who draw near to God
KJV: to the uttermost that come unto God by
INT: he is able those who approach by him

Hebrews 10:1 V-PPM/P-AMP
GRK: δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι
NAS: make perfect those who draw near.
KJV: make the comers thereunto perfect.
INT: is able those who approach to perfect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page