γραμματέων
Englishman's Concordance
γραμματέων (grammateōn) — 17 Occurrences

Matthew 5:20 N-GMP
GRK: πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων
NAS: surpasses [that] of the scribes and Pharisees,
KJV: shall exceed [the righteousness] of the scribes and
INT: above [that] of the scribes and Pharisees

Matthew 9:3 N-GMP
GRK: τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν
NAS: And some of the scribes said
KJV: certain of the scribes said
INT: some of the scribes said to

Matthew 12:38 N-GMP
GRK: τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων
NAS: some of the scribes and Pharisees
KJV: certain of the scribes and
INT: some of the scribes and Pharisees

Matthew 16:21 N-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
NAS: and chief priests and scribes, and be killed,
KJV: and scribes, and
INT: chief priests and scribes and to be killed

Matthew 27:41 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: also, along with the scribes and elders,
KJV: [him], with the scribes and
INT: with the scribes and elders

Mark 2:6 N-GMP
GRK: τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι
NAS: But some of the scribes were sitting
KJV: certain of the scribes sitting
INT: some of the scribes there sitting

Mark 7:1 N-GMP
GRK: τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ
NAS: and some of the scribes gathered
KJV: certain of the scribes, which came
INT: some of the scribes having come from

Mark 8:31 N-GMP
GRK: καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
NAS: and the chief priests and the scribes, and be killed,
KJV: and scribes, and
INT: and the scribes and to be killed

Mark 12:28 N-GMP
GRK: εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν
NAS: One of the scribes came and heard
KJV: one of the scribes came,
INT: one of the scribes having heard them

Mark 12:38 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων
NAS: Beware of the scribes who like
KJV: Beware of the scribes, which love
INT: of the scribes who like

Mark 14:43 N-GMP
GRK: καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν
NAS: [who were] from the chief priests and the scribes and the elders.
KJV: and the scribes and
INT: and the scribes and the

Mark 15:1 N-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον
NAS: with the elders and scribes and the whole
KJV: the elders and scribes and the whole
INT: elders and scribes and all

Mark 15:31 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους
NAS: also, along with the scribes, were mocking
KJV: with the scribes, He saved
INT: with the scribes said Others

Luke 9:22 N-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
NAS: and chief priests and scribes, and be killed
KJV: and scribes, and
INT: chief priests and scribes and to be killed

Luke 20:39 N-GMP
GRK: τινες τῶν γραμματέων εἶπαν Διδάσκαλε
NAS: Some of the scribes answered and said,
KJV: certain of the scribes answering
INT: some of the scribes said Teacher

Luke 20:46 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων
NAS: Beware of the scribes, who like
KJV: Beware of the scribes, which desire
INT: of the scribes who like

Acts 23:9 N-GMP
GRK: τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους
NAS: and some of the scribes of the Pharisaic
KJV: and the scribes [that were] of the Pharisees'
INT: some the scribes of the part

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page