γράμματος
Englishman's Concordance
γράμματος (grammatos) — 3 Occurrences

Romans 2:27 N-GNS
GRK: τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς
NAS: though having the letter [of the Law] and circumcision
KJV: who by the letter and
INT: who with letter and circumcision

Romans 7:6 N-GNS
GRK: οὐ παλαιότητι γράμματος
NAS: and not in oldness of the letter.
KJV: not [in] the oldness of the letter.
INT: not in oldness of letter

2 Corinthians 3:6 N-GNS
GRK: διαθήκης οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος
NAS: covenant, not of the letter but of the Spirit;
KJV: not of the letter, but
INT: covenant not of letter but of Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page