Matthew 26
Estonian: Genesis and NT

1Kui Jeesus k 2„Te teate, et kahe päeva pärast on paasapüha; siis antakse Inimese Poeg risti lüüa!”

3Siis tulid kokku ülempreestrid ja rahva vanemad ülempreestri kotta, kelle nimi oli Kaifas, 4ja pidasid isekeskis n 5Aga nad ütlesid: „Mitte pühade ajal, et mässu ei t

6Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalit 7tuli Ta juure naine, kel oli ühes alabasterriist väga kalli salviga, ja valas selle Tema pea peale, kui Ta lauas istus. 8Aga kui jüngrid seda nägid, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid: „Mistarvis on see raiskamine? 9Sest selle oleks v 10Aga kui Jeesus seda märkas, ütles Ta neile: „Miks teete vaeva sellele naisele? Ta on ju Mulle heateo teinud! 11Sest vaeseid on alati teie juures, Mind aga ei ole teil mitte alati. 12Sest salvi Minu ihu peale valades tegi Ta seda Minu matmiseks. 13T

14Siis läks üks neist kaheteistkümnest, nimega Juudas Iskariot, ülempreestrite juure 15ning ütles: „Mis te mulle tahate anda, kui ma Ta annan teie kätte?” Nad pakkusid temale kolmkümmend h 16Ja sellest ajast ta otsis parajat aega Teda ära anda.

17Aga esimesel hapnemata leibade päeval tulid jüngrid Jeesuse juure ja ütlesid Temale: „Kus Sa tahad, et me Sulle valmistame paasasöömaaja?” 18Tema ütles: „Minge linna ühe mehe juure ja ütelge talle: 19Ja jüngrid tegid n

20Aga kui 21Ja kui nemad s 22Ja nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järele Temale ütlema: „Ega ometi mina see ole, Issand?” 23Tema vastas ning ütles: „Kes Minuga oma käe vaagnasse pistab, see annab Mind ära. 24Inimese Poeg läheb küll ära, n 25Siis kostis Juudas, Ta äraandja, ning ütles: „Ega ometi mina see ole, Rabi?” Tema ütles talle: „Sina jah!”

26Ja kui nad s 27Ja Ta v 28Sest see on Minu Veri, uue lepingu Veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks. 29Aga Ma ütlen teile: Nüüdsest peale Ma ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil Ma ühes teiega joon uut Oma Isa Riigis!”

30Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja

31Siis ütleb Jeesus neile: „Sel ööl te k 32Aga pärast Oma ülest 33Siis Peetrus kostis ning ütles Temale: „Kui ka k 34Jeesus ütles talle: „T 35Peetrus ütleb Temale: „Kui ma Sinuga peaksin ka surema, ei salga ma Sind mitte!” Samuti ütlesid ka k

36Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Ketsemaniks, ja ütles Oma jüngritele: „Istuge siin niikaua, kui Ma lähen sinna ja palvetan!” 37Ja Ta v 38Siis Ta ütles neile: „Minu hing on väga kurb surmani; jääge siia ja valvake Minuga!”

39Ja Ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: „Minu Isa, kui on v 40Ja Ta tuli Oma jüngrite juure ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele: „Nii te siia ei suutnud ühtki tundi minuga valvata? 41Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks! Vaim on küll valmis, aga liha on n

42Taas läks Ta teist korda ära, palvetas ning ütles: „Minu Isa, kui see ei v 43Ja Ta tuli jälle ja leidis nad magamast, sest nende silmad olid rasked unest. 44Ja Ta jättis nad ja läks ära ja palvetas kolmat korda ja ütles jälle needsamad s 45Siis tuleb Ta Oma jüngrite juure ja ütleb neile: „Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! 46T

47Ja kui Ta alles rääkis, vaata, siis tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja temaga ühes suur j 48Aga Ta äraandja oli neile annud märgu ja ütelnud: „Keda ma suudlen, see Ta on, Tema v 49Ja kohe ta astus Jeesuse juure ja ütles: „Tere, Rabi!” ja andis Temale suud. 50Aga Jeesus ütles talle: „S

51Ja vaata, üks neist, kes olid Jeesusega, sirutas oma käe ja t 52Siis ütles Jeesus temale: „Pista oma m 53V 54Kuidas siis läheksid kirjad täide, et see n

55Sel tunnil ütles Jeesus hulgale: „Otsegu röövli peale olete te välja tulnud m 56

57Aga need, kes Jeesuse olid kinni v 58Aga Peetrus järgis Teda eemalt ülempreestri kojani, ja ta läks sisse ja istus maha ühes sulastega, et näha, kuidas asi l

59Aga ülempreestrid ja k 60ega leidnud ühtki, ehk küll palju valetunnistajaid esile tuli. Viimaks ometi astus esile kaks 61ning need ütlesid: „Tema on ütelnud: Ma v 62Siis t 63Aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester ütles Temale: „Ma vannutan sind elava Jumala juures, 64Jeesus ütleb temale „Jah, olen! Ometi Ma ütlen teile: Sellest ajast te näete Inimese Poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal!”

65Siis ülempreester käristas oma riided l 66Mis te arvate?” Ent nemad vastasid ning ütlesid: „Tema on surma väärt!”

67Siis nad sülitasid temale silmi ja l 68ja ütlesid: „Ūtle, Kristus, meile kui prohvet, kes see on, kes Sind l

69Aga Peetrus istus väljas sisemises 70Kuid Tema salgas k 71Ja kui ta läks värava poole, nägi teda teine tüdruk ja ütles neile, kes seal olid: „Ka see oli naatsaretlase Jeesusega!” 72Tema salgas jälle vandega: „Mina ei tunne Seda Inimest!” 73Aga natukese aja pärast lähenesid need, kes seal seisid, ja ütlesid Peetrusele: „T 74Siis ta hakkas väga needma ja vanduma: „Ei mina tunne Seda Inimest!” Ja sedamaid laulis kukk. 75Siis tuli Peetrusele meele Jeesuse s

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Matthew 25
Top of Page
Top of Page