Матей 18
Bulgarian
1В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство? 2А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: 3Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. 4И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. 5И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. 6А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.

7Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!

8Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. 9И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

10Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата. 11[[Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото]].

12Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? 13И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се. 14Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.

15И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. 16Но ако не [те] послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. 17И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. 18Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

19Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде [дадено] от Отца Ми, Който е на небесата. 20Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

21Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли? 22Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти- до седемдесет пъти по седем.

23Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. 24И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. 25И понеже нямаше с [какво] да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга. 26Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко. 27И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. 28Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което [ми] дължиш. 29Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя. 30Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, [да лежи] докле изплати дълга. 31А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. 32Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. 33Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? 34И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите [да го изтезават] докле изплати целия дълг. 35Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 17
Top of Page
Top of Page