Матей 12
Bulgarian
1По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат. 2А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. 3А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и [мъжете], които бяха с него, 4как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците? 5Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни. 6Но казвам ви, че тук има повече от храма. 7Но ако бяхте знаяли що значи [тая дума]: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните.

8Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

9И като замина оттам, дойде в синагогата им. 10И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят [Исуса], попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота? 11Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? 12А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. 13Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата. 14А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.

15Но Исус, като позна [това], оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички. 16И заръча им да Го не разгласяват; 17за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18"Ето Моят служител, Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми; Ще положа Духа Си на Него, И Той ще възвести съдба на народите.

19Няма да се скара, нито да извика, Нито ще чуе някой гласа Му по площадите;

20Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси, Докато изведе правосъдието към победа.

21И в Неговото име народите ще се надяват".

22Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа. 23И всичките множества се смаяха и думаха: Да не би Този да е Давидовият син? 24А фарисеите, като чуха това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете, Веелзевула.

25А [Исус], като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои. 26Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство? 27При това, ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова, те ще ви бъдат съдии. 28Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. 29Или как може да влезе някой в къщата на силния [човек] и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния?- тогава ще ограби къщата му.

30Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.

31Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата [против] Духа няма да се прости. 32И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже [дума] против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят, нито в бъдещия.

33Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото. 34Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. 35Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. 36И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. 37Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

38Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха, казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. 39А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но [друго] знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. 40Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 41Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона. 42Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тука има повече от Соломона.

43Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. 44Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. 45Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.

46Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. 47И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. 48А Той в отговор рече на този, който Му каза, [това]: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? 49И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! 50Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 11
Top of Page
Top of Page