1 Коринтяни 9
Bulgarian
1Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исуса, нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? 2На други, ако не съм апостол, то поне на вас съм; защото в Господа вие сте печата на моето апостолство.

3Ето моето оправдание пред тия, които изпитват [поведението] ми: 4Нямаме ли право да ядем и да пием [за сметка на църквите]? 5Нямаме ли право [и ние], както другите апостоли, и братята на Господа, и Кифа, да водим жена от сестрите? 6Или само аз и Варнава нямаме право да не работим [за прехраната си]? 7Кой войник служи някога на свои разноски? Кой насажда лозе и не яде плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото?

8По човешки ли говоря това? Или не казва същото и законът? 9Защото в Моисеевия закон е писано: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее". За воловете ли [тук] се грижи Бог, 10или [го казва] несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, [трябва да вършее] с надежда, че ще участвува в плода. 11Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако пожънем от вас телесното? 12Ако други участвуват в [това] право над вас, не участвуваме ли ние повече? Обаче, ние не използувахме това право, но търпим всичко, за да не причиним някакво препятствие на Христовото благовестие. 13Не знаете ли, че тия, които свещенодействуват, се хранят от светилището? и че тия, които служат на олтара, вземат дял от олтара? 14Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието.

15Но аз не съм използувал ни една от тия [наредби], нито пиша това, за да се направи за мене така; защото за мене е по-добре да умра, отколкото да осуети някой моята похвала. 16Защото, ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля; понеже нужда ми се налага; защото горко ми ако не благовествувам. 17Понеже, ако върша това доброволно, имам награда, но ако с принуждение, то само [изпълнявам] повереното ми настойничество: 18И тъй, каква е моята награда? [Тая] че, като проповядвам евангелието, да мога да направя благовестието безплатно, така щото да не използувам напълно моето право в благовестието.

19Защото, при все че съм свободен от всичките [човеци], аз заробих себе си на всички, за да придобия мнозината. 20На юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеи; на тия, които са под закон, [станах] като под закон, (при все че сам аз не съм под закон), за да придобия тия, които са под закон. 21На тия, които нямат закон, [станах] като че нямам закон, (при все че не съм без закон спрямо Христа), за да придобия тия, които нямат закон. 22На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина. 23Всичко [това] върша заради благовестието, за да участвувам и аз в него.

24Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а [само] един получава наградата? Така тичайте, щото да [я] получите. 25И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те [вършат това] за да получат тленен венец, а ние нетленен. 26И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха; 27но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page