1 Corinthians 9:12
New International Version
If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ.

New Living Translation
If you support others who preach to you, shouldn't we have an even greater right to be supported? But we have never used this right. We would rather put up with anything than be an obstacle to the Good News about Christ.

English Standard Version
If others share this rightful claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ.

Berean Study Bible
If others have this right to your support, shouldn’t we have it all the more? But we did not exercise this right. Instead, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ.

New American Standard Bible
If others share the right over you, do we not more? Nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ.

King James Bible
If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

Holman Christian Standard Bible
If others have this right to receive benefits from you, don't we even more? However, we have not made use of this right; instead we endure everything so that we will not hinder the gospel of Christ.

International Standard Version
If others enjoy this right over you, don't we have a stronger claim? But we did not use this right. On the contrary, we tolerate everything in order not to put an obstacle in the way of the gospel of the Messiah.

NET Bible
If others receive this right from you, are we not more deserving? But we have not made use of this right. Instead we endure everything so that we may not be a hindrance to the gospel of Christ.

Aramaic Bible in Plain English
And if others have authority over you, is it not all the more fitting for us? But we have not used this authority, but we have endured all things, that we may not impede The Gospel of The Messiah in anything.

GOD'S WORD® Translation
If others have the right to expect this from you, don't we deserve even more? But we haven't used our rights. Instead, we would put up with anything in order not to hinder the Good News of Christ in any way.

Jubilee Bible 2000
If others are partakers of this authority over you, why not us? Nevertheless we have not used this authority, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

King James 2000 Bible
If others be partakers of this right over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this right; but endure all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

American King James Version
If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

American Standard Version
If others partake of this right over you, do not we yet more? Nevertheless we did not use this right; but we bear all things, that we may cause no hindrance to the gospel of Christ.

Douay-Rheims Bible
If others be partakers of this power over you, why not we rather? Nevertheless, we have not used this power: but we bear all things, lest we should give any hindrance to the gospel of Christ.

Darby Bible Translation
If others partake of this right over you, should not rather *we*? But we have not used this right, but we bear all things, that we may put no hindrance in the way of the glad tidings of the Christ.

English Revised Version
If others partake of this right over you, do not we yet more? Nevertheless we did not use this right; but we bear all things, that we may cause no hindrance to the gospel of Christ.

Webster's Bible Translation
If others are partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

Weymouth New Testament
If other teachers possess that right over you, do not we possess it much more? Yet we have not availed ourselves of the right, but we patiently endure all things rather than hinder in the least degree the progress of the Good News of the Christ.

World English Bible
If others partake of this right over you, don't we yet more? Nevertheless we did not use this right, but we bear all things, that we may cause no hindrance to the Good News of Christ.

Young's Literal Translation
if others do partake of the authority over you -- not we more? but we did not use this authority, but all things we bear, that we may give no hindrance to the good news of the Christ.

1 Korinthiërs 9:12 Afrikaans PWL
As ander outoriteit oor julle het, is dit nie te meer gepas vir ons nie? Ons het nie hierdie outoriteit gebruik nie, maar alles verdra om nie ’n hindernis te wees vir die goeie boodskap van Die Gesalfde Een nie.

1 e Korintasve 9:12 Albanian
Në qoftë se të tjerë kanë pjesë të kësaj të drejte mbi ju, a nuk do ta kishim ne shumë më tepër? Po ne nuk e përdornim këtë të drejtë; po durojmë çdo gjë, për të mos i vënë asnjë pengesë ungjillit të Krishtit.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 9:12 Arabic: Smith & Van Dyke
ان كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالاولى. لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لانجيل المسيح.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:12 Armenian (Western): NT
Եթէ ուրիշներ բաժին ունին այս իրաւունքին՝ ձեր վրայ, առաւելապէս մե՛նք չունի՞նք. բայց մենք այս իրաւունքը չօգտագործեցինք, հապա ամէն բանի կը դիմանանք, որպէսզի արգելք չըլլանք Քրիստոսի աւետարանին:

1 Corinthianoetara. 9:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldin berceac bothere hunetan çuen artean participant badirade, ceren ez cineçago gu? baina eztugu bothere hunez vsatu vkan: aitzitic gauça guciac suffritzen ditugu, Christen Euangelioari empatchuric batre eztemogunçát.

De Krenter A 9:12 Bavarian
Wenn Anderne an dönn, was enk ghoert, tailhabn derffend, dann diend mir eerst recht! Aber mir habnd um dös Recht nit aynmaal naachgaischn. Herentgögn tragnd mir allss selbn, däß myr yn dyr Froobotschaft von n Kristn nix eyn n Wög lögnd.

1 Коринтяни 9:12 Bulgarian
Ако други участвуват в [това] право над вас, не участвуваме ли ние повече? Обаче, ние не използувахме това право, но търпим всичко, за да не причиним някакво препятствие на Христовото благовестие.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果別人能從你們那裡分享這權利,我們不是更能分享嗎?然而,我們並沒有用過這權利,反而凡事包容,免得給基督的福音帶來阻礙。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果别人能从你们那里分享这权利,我们不是更能分享吗?然而,我们并没有用过这权利,反而凡事包容,免得给基督的福音带来阻碍。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若別人在你們身上有這權柄,何況我們呢?然而,我們沒有用過這權柄,倒凡事忍受,免得基督的福音被阻隔。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若别人在你们身上有这权柄,何况我们呢?然而,我们没有用过这权柄,倒凡事忍受,免得基督的福音被阻隔。

歌 林 多 前 書 9:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 別 人 在 你 們 身 上 有 這 權 柄 , 何 況 我 們 呢 ? 然 而 , 我 們 沒 有 用 過 這 權 柄 , 倒 凡 事 忍 受 , 免 得 基 督 的 福 音 被 阻 隔 。

歌 林 多 前 書 9:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 别 人 在 你 们 身 上 有 这 权 柄 , 何 况 我 们 呢 ? 然 而 , 我 们 没 有 用 过 这 权 柄 , 倒 凡 事 忍 受 , 免 得 基 督 的 福 音 被 阻 隔 。

Prva poslanica Korinæanima 9:12 Croatian Bible
Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanđelju Kristovu?

První Korintským 9:12 Czech BKR
Kdyžť jiní práva svého k vám užívají, proč ne raději my? Avšak neužívali jsme práva toho, ale všecko snášíme, abychom žádné překážky neučinili evangelium Kristovu.

1 Korinterne 9:12 Danish
Dersom andre nyde saadan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere? Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi taale alt, for at vi ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium.

1 Corinthiërs 9:12 Dutch Staten Vertaling
Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus.

Nestle Greek New Testament 1904
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

Westcott and Hort 1881
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ' οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ' οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

Tischendorf 8th Edition
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐκκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή ἐγκοπὴν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν οὐ μᾶλλον ἡμεῖς Ἀλλ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει αλλοι της υμων εξουσιας μετεχουσιν ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν ινα μη τινα εγκοπην δωμεν τω ευαγγελιω του χριστου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει αλλοι της υμων εξουσιας μετεχουσιν ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν ινα μη τινα εκκοπην δωμεν τω ευαγγελιω του χριστου

Stephanus Textus Receptus 1550
ει αλλοι της εξουσιας υμων μετεχουσιν ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν ινα μη εγκοπην τινα δωμεν τω ευαγγελιω του χριστου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει αλλοι της εξουσιας υμων μετεχουσιν, ου μαλλον ημεις; αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη, αλλα παντα στεγομεν, ινα μη εγκοπην τινα δωμεν τω ευαγγελιω του Χριστου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει αλλοι της εξουσιας υμων μετεχουσιν ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν ινα μη εγκοπην τινα δωμεν τω ευαγγελιω του χριστου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει αλλοι της υμων εξουσιας μετεχουσιν ου μαλλον ημεις αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγομεν ινα μη τινα εγκοπην δωμεν τω ευαγγελιω του χριστου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei alloi tēs hymōn exousias metechousin, ou mallon hēmeis? all’ ouk echrēsametha tē exousia tautē, alla panta stegomen hina mē tina enkopēn dōmen tō euangeliō tou Christou.

ei alloi tes hymon exousias metechousin, ou mallon hemeis? all’ ouk echresametha te exousia taute, alla panta stegomen hina me tina enkopen domen to euangelio tou Christou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei alloi tēs hymōn exousias metechousin, ou mallon hēmeis? all' ouk echrēsametha tē exousia tautē, alla panta stegomen hina mē tina enkopēn dōmen tō euangeliō tou christou.

ei alloi tes hymon exousias metechousin, ou mallon hemeis? all' ouk echresametha te exousia taute, alla panta stegomen hina me tina enkopen domen to euangelio tou christou.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei alloi tēs umōn exousias metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē tina ekkopēn dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs umOn exousias metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE tina ekkopEn dOmen tO euangeliO tou christou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei alloi tēs exousias umōn metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē enkopēn tina dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs exousias umOn metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE enkopEn tina dOmen tO euangeliO tou christou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei alloi tēs exousias umōn metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē enkopēn tina dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs exousias umOn metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE enkopEn tina dOmen tO euangeliO tou christou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei alloi tēs exousias umōn metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē enkopēn tina dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs exousias umOn metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE enkopEn tina dOmen tO euangeliO tou christou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Westcott/Hort - Transliterated
ei alloi tēs umōn exousias metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē tina enkopēn dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs umOn exousias metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE tina enkopEn dOmen tO euangeliO tou christou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei alloi tēs umōn exousias metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē tina enkopēn dōmen tō euangeliō tou christou

ei alloi tEs umOn exousias metechousin ou mallon Emeis all ouk echrEsametha tE exousia tautE alla panta stegomen ina mE tina enkopEn dOmen tO euangeliO tou christou

1 Korintusi 9:12 Hungarian: Karoli
Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltûrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé.

Al la korintanoj 1 9:12 Esperanto
Se aliaj partoprenas cxi tiun rajton super vi, cxu ne ni ankoraux pli multe? Tamen ni ne uzis cxi tiun rajton; sed ni eltenas cxion, por ke ni neniel malhelpu la evangelion de Kristo.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:12 Finnish: Bible (1776)
Jos muut ovat tässä vallassa osalliset teidän tykönänne, miksi emme siis paljoa enemmin? mutta emmepä me ole sitä valtaa pitäneet, vaan me kärsimme kaikkinaisia, ettemme Kristuksen evankeliumille mitään estettä tekisi.

1 Corinthiens 9:12 French: Darby
Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus? Mais nous n'avons pas use de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'evangile du Christ.

1 Corinthiens 9:12 French: Louis Segond (1910)
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Evangile de Christ.

1 Corinthiens 9:12 French: Martin (1744)
Et si d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? cependant nous n'avons point usé de ce pouvoir, mais au contraire nous supportons toutes sortes d'incommodités, afin de ne donner aucun empêchement à l'Evangile de Christ.

1 Korinther 9:12 German: Modernized
So aber andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir vertragen allerlei, daß wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis machen.

1 Korinther 9:12 German: Luther (1912)
So andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern ertragen allerlei, daß wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis machen.

1 Korinther 9:12 German: Textbibel (1899)
Wenn Andere über das Eure mit verfügen, warum nicht wir noch mehr? Aber wir haben davon keinen Gebrauch gemacht; vielmehr halten wir uns ganz zurück, um nicht dem Evangelium Christus' ein Hindernis zu bereiten.

1 Corinzi 9:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se altri hanno questo diritto su voi, non l’abbiamo noi molto più? Ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto; anzi sopportiamo ogni cosa, per non creare alcun ostacolo all’Evangelo di Cristo.

1 Corinzi 9:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se gli altri hanno parte a questa podestà sopra voi, non l’avremmo noi molto più? ma noi non abbiamo usata questa podestà; anzi sofferiamo ogni cosa, per non dare alcuno sturbo all’evangelo di Cristo.

1 KOR 9:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau orang lain beroleh hak atas kamu, apatah lagi kami? Tetapi tiadalah kami menggunakan hak itu, melainkan kami menderita segala hal, supaya jangan kami menyekat Injil Kristus.

1 Corinthians 9:12 Kabyle: NT
Ma twalam d lḥeqq ad meggren wiyaḍ s ɣuṛ-wen, eɛni mačči d nukni i gezwaren ? Meɛna nukni ur d-newwi acemma s ɣuṛ-wen, neṣbeṛ i kullec iwakken ur d-yețțili ara wugur i lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ.

고린도전서 9:12 Korean
다른 이들도 너희에게 이런 권을 가졌거든 하물며 우리일까보냐 그러나 우리가 이 권을 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다

I Corinthios 9:12 Latin: Vulgata Clementina
Si alii potestatis vestræ participes sunt, quare non potius nos ? Sed non usi sumus hac potestate : sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi.

Korintiešiem 1 9:12 Latvian New Testament
Ja citi ir jūsu tiesību līdzdalībnieki, kāpēc jo vairāk ne mēs? Bet mēs neesam šīs tiesības izlietojuši, un mēs visu panesam, lai Kristus evaņģēlijam neradītu šķērsļus.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 9:12 Lithuanian
Jei kiti turi teisių į jus, tai ar ne juo labiau mes? Vis dėlto mes nesinaudojome savo teise, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus Evangelijai nedarytume kliūčių.

1 Corinthians 9:12 Maori
Kua uru nei etahi atu ki tenei tikanga a koutou, ko matou ano etahi kia hira ake? Otira kihai matou i mea ki tenei tikanga, engari e whakamanawanui ana ki nga mea katoa, kei ai ta matou hei arai mo te rongopai o te Karaiti.

1 Korintierne 9:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Har andre rett over eder, skulde da ikke vi meget mere ha det? Men denne rett har vi ikke brukt; vi tåler alt, for ikke å legge nogen hindring for Kristi evangelium.

1 Corintios 9:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo.

1 Corintios 9:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo.

1 Corintios 9:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho; antes todo lo sufrimos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.

1 Corintios 9:12 Spanish: Reina Valera 1909
Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad: antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.

1 Corintios 9:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos de esta potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio del Cristo.

1 Coríntios 9:12 Bíblia King James Atualizada Português
Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo.

1 Coríntios 9:12 Portugese Bible
Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.   

1 Corinteni 9:12 Romanian: Cornilescu
Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta; ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.

1-е Коринфянам 9:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.

1-е Коринфянам 9:12 Russian koi8r
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.

1 Corinthians 9:12 Shuar New Testament
Chφkich akatramu Atumφin irutainiak ajamsamun yuamniaitkuinkia iikia nekas T·ramniaitji ii etserkamujai Yus-shuar ajasakrumin. Tura wikia antsu T·rachuitjai. Atsumaknasha Ashφ itiurchat ana nuna katsuntramjai Kristu shiir chichamen Θtserkui shuar itiurchat Enentßimturarain tusan.

1 Korinthierbrevet 9:12 Swedish (1917)
Om andra hava en viss rättighet över eder, skulle då icke vi än mer hava det? Och likväl hava vi icke gjort bruk av den rättigheten, utan vi fördraga allt, för att icke lägga något hinder i vägen för Kristi evangelium.

1 Wakorintho 9:12 Swahili NT
Ikiwa wengine wanayo haki ya kutazamia hayo kutoka kwenu, je, sisi hatuna haki zaidi kuliko hao? Lakini, sisi hatukuitumia haki hiyo, Badala yake, tumestahimili kila kitu ili tusiiwekee kizuizi chochote Habari Njema ya Kristo.

1 Mga Taga-Corinto 9:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon ma'y hindi namin ginamit ang matuwid na ito; kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa evangelio ni Cristo.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 9:12 Tawallamat Tamajaq NT
Kud ǝllân-tu aytedan as kawan-iwar alxaq-nasan, awak wǝrgeɣ ogar-tu wa-nana? Mišan harkid adi, wǝr daɣ-wan nǝgmay alxaq n ǝššǝɣǝl-nana; kalar nǝzmar y arat kul, fǝl ad wǝr nagu arat a zʼiqqǝlan tǝsǝnkǝft y awedan waliyyan igdǝl-as awen tesalay y Ǝlinjil n Ǝlmǝsix.

1 โครินธ์ 9:12 Thai: from KJV
ถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากท่าน เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับยิ่งกว่าเขาอีกหรือ ถึงกระนั้นเราก็มิได้ใช้สิทธิ์นี้เลย แต่ยอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐของพระคริสต์

1 Korintliler 9:12 Turkish
Başkalarının sizden yardım almaya hakları varsa, bizim daha çok hakkımız yok mu? Ama biz bu hakkımızı kullanmadık. Mesih Müjdesinin yayılmasına engel olmayalım diye her şeye katlanıyoruz.

1 Коринтяни 9:12 Ukrainian: NT
коли инші бувають спільниками (сієї) власти над вами, то чи не більше ми? Та не користувались ми властю сією, а все терпимо, щоб не з'упинити як не будь благовістя Христового.

1 Corinthians 9:12 Uma New Testament
Ane tau ntani' -na ma'ala mposarumaka napa-napa ngkai koi', peliu-liu-nami kai'! Aga tungkai' uma kipake' huraa-kai tetu. Nau' ma'ala moto-kai mperapii' -koi ompi', uma kiperapii' -koi. Kipengkatarii moto wori' nyala kasusaa', apa' ki'uli': nee-neo' mpai' telawa' ohea-ni mpangala' Kareba Kristus to kikeni.

1 Coâ-rinh-toâ 9:12 Vietnamese (1934)
Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Ðấng Christ chút nào.

1 Corinthians 9:11
Top of Page
Top of Page