PROS KORINTHIOUS A΄ 9
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1ouk eimi apostolos ouk eimi eleutheros ouchi iēsoun christon ton kurion ēmōn eōraka ou to ergon mou umeis este en kuriō 2ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi ē gar sphragis tēs emēs apostolēs umeis este en kuriō

3ē emē apologia tois eme anakrinousin autē estin 4mē ouk echomen exousian phagein kai piein 5mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas 6ē monos egō kai barnabas ouk echomen exousian tou mē ergazesthai 7tis strateuetai idiois opsōniois pote tis phuteuei ampelōna kai ek tou karpou autou ouk esthiei ē tis poimainei poimnēn kai ek tou galaktos tēs poimnēs ouk esthiei

8mē kata anthrōpon tauta lalō ē ouchi kai o nomos tauta legei 9en gar tō mōseōs nomō gegraptai ou phimōseis boun aloōnta mē tōn boōn melei tō theō 10ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti ep elpidi opheilei o arotriōn arotrian kai o aloōn tēs elpidos autou metechein ep elpidi 11ei ēmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei ēmeis umōn ta sarkika therisomen 12ei alloi tēs exousias umōn metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē enkopēn tina dōmen tō euangeliō tou christou 13ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esthiousin oi tō thusiastēriō prosedreuontes tō thusiastēriō summerizontai 14outōs kai o kurios dietaxen tois to euangelion katangellousin ek tou euangeliou zēn

15egō de oudeni echrēsamēn toutōn ouk egrapsa de tauta ina outōs genētai en emoi kalon gar moi mallon apothanein ē to kauchēma mou ina tis kenōsē 16ean gar euangelizōmai ouk estin moi kauchēma anankē gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mē euangelizōmai 17ei gar ekōn touto prassō misthon echō ei de akōn oikonomian pepisteumai 18tis oun moi estin o misthos ina euangelizomenos adapanon thēsō to euangelion tou christou eis to mē katachrēsasthai tē exousia mou en tō euangeliō

19eleutheros gar ōn ek pantōn pasin emauton edoulōsa ina tous pleionas kerdēsō 20kai egenomēn tois ioudaiois ōs ioudaios ina ioudaious kerdēsō tois upo nomon ōs upo nomon ina tous upo nomon kerdēsō 21tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theō all ennomos christō ina kerdēsō anomous 22egenomēn tois asthenesin ōs asthenēs ina tous astheneis kerdēsō tois pasin gegona ta panta ina pantōs tinas sōsō 23touto de poiō dia to euangelion ina sunkoinōnos autou genōmai

24ouk oidate oti oi en stadiō trechontes pantes men trechousin eis de lambanei to brabeion outōs trechete ina katalabēte 25pas de o agōnizomenos panta enkrateuetai ekeinoi men oun ina phtharton stephanon labōsin ēmeis de aphtharton 26egō toinun outōs trechō ōs ouk adēlōs outōs pukteuō ōs ouk aera derōn 27all upōpiazō mou to sōma kai doulagōgō mēpōs allois kēruxas autos adokimos genōmai

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page