PROS KORINTHIOUS A΄ 9
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ouk eimi eleutheros ouk eimi apostolos ouchi iēsoun ton kurion ēmōn eoraka ou to ergon mou umeis este en kuriō 2ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi ē gar sphragis mou tēs apostolēs umeis este en kuriō

3ē emē apologia tois eme anakrinousin estin autē 4mē ouk echomen exousian phagein kai pein 5mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein ōs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kēphas 6ē monos egō kai barnabas ouk echomen exousian mē ergazesthai 7tis strateuetai idiois opsōniois pote tis phuteuei ampelōna kai ton karpon autou ouk esthiei {WH: [ē] } {UBS4: ē } tis poimainei poimnēn kai ek tou galaktos tēs poimnēs ouk esthiei

8mē kata anthrōpon tauta lalō ē kai o nomos tauta ou legei 9en gar tō mōuseōs nomō gegraptai ou {WH: phimōseis } {UBS4: kēmōseis } boun aloōnta mē tōn boōn melei tō theō 10ē di ēmas pantōs legei di ēmas gar egraphē oti opheilei ep elpidi o arotriōn arotrian kai o aloōn ep elpidi tou metechein 11ei ēmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei ēmeis umōn ta sarkika therisomen 12ei alloi tēs umōn exousias metechousin ou mallon ēmeis all ouk echrēsametha tē exousia tautē alla panta stegomen ina mē tina enkopēn dōmen tō euangeliō tou christou 13ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi {WH: ta } {UBS4: [ta] } ek tou ierou esthiousin oi tō thusiastēriō paredreuontes tō thusiastēriō summerizontai 14outōs kai o kurios dietaxen tois to euangelion katangellousin ek tou euangeliou zēn

15egō de ou kechrēmai oudeni toutōn ouk egrapsa de tauta ina outōs genētai en emoi kalon gar moi mallon apothanein ē to kauchēma mou oudeis kenōsei 16ean gar euangelizōmai ouk estin moi kauchēma anankē gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mē euangelisōmai 17ei gar ekōn touto prassō misthon echō ei de akōn oikonomian pepisteumai 18tis oun mou estin o misthos ina euangelizomenos adapanon thēsō to euangelion eis to mē katachrēsasthai tē exousia mou en tō euangeliō

19eleutheros gar ōn ek pantōn pasin emauton edoulōsa ina tous pleionas kerdēsō 20kai egenomēn tois ioudaiois ōs ioudaios ina ioudaious kerdēsō tois upo nomon ōs upo nomon mē ōn autos upo nomon ina tous upo nomon kerdēsō 21tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theou all ennomos christou ina kerdanō tous anomous 22egenomēn tois asthenesin asthenēs ina tous astheneis kerdēsō tois pasin gegona panta ina pantōs tinas sōsō 23panta de poiō dia to euangelion ina sunkoinōnos autou genōmai

24ouk oidate oti oi en stadiō trechontes pantes men trechousin eis de lambanei to brabeion outōs trechete ina katalabēte 25pas de o agōnizomenos panta enkrateuetai ekeinoi men oun ina phtharton stephanon labōsin ēmeis de aphtharton 26egō toinun outōs trechō ōs ouk adēlōs outōs pukteuō ōs ouk aera derōn 27alla upōpiazō mou to sōma kai doulagōgō mē pōs allois kēruxas autos adokimos genōmai

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page