B'midvar 15
Numbers 15 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם 3ג ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם--לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן 4ד והקריב המקריב קרבנו ליהוה--מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן 5ה ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח--לכבש האחד 6ו או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין 7ז ויין לנסך שלשית ההין--תקריב ריח ניחח ליהוה 8ח וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה 9ט והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין 10י ויין תקריב לנסך חצי ההין--אשה ריח ניחח ליהוה

11יא ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים 12יב כמספר אשר תעשו--ככה תעשו לאחד כמספרם 13יג כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה

14יד וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה--כאשר תעשו כן יעשה 15טו הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר  חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה 16טז תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם  {פ}

17יז וידבר יהוה אל משה לאמר 18יח דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה 19יט והיה באכלכם מלחם הארץ--תרימו תרומה ליהוה 20כ ראשית ערסתכם--חלה תרימו תרומה  כתרומת גרן כן תרימו אתה 21כא מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה--לדרתיכם  {ס}

22כב וכי תשגו--ולא תעשו את כל המצות האלה  אשר דבר יהוה אל משה 23כג את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה  מן היום אשר צוה יהוה והלאה--לדרתיכם 24כד והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת 25כה וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל--ונסלח להם  כי שגגה הוא--והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם 26כו ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם  כי לכל העם בשגגה  {ס}

27כז ואם נפש אחת תחטא בשגגה--והקריבה עז בת שנתה לחטאת 28כח וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה--לפני יהוה  לכפר עליו ונסלח לו 29כט האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם--תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה 30ל והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר--את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה 31לא כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה  {פ}

32לב ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים--ביום השבת 33לג ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים--אל משה ואל אהרן ואל כל העדה 34לד ויניחו אתו במשמר  כי לא פרש מה יעשה לו  {ס} 35לה ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה 36לו ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

37לז ויאמר יהוה אל משה לאמר 38לח דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת 39לט והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם 40מ למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם 41מא אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים  אני יהוה אלהיכם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 14
Top of Page
Top of Page