V'yakra 11
Leviticus 11 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם 2ב דברו אל בני ישראל לאמר  זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ 3ג כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה--אתה תאכלו 4ד אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה  את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס--טמא הוא לכם 5ה ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם 6ו ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם 7ז ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם 8ח מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם

9ט את זה תאכלו מכל אשר במים  כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים--אתם תאכלו 10י וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים--שקץ הם לכם 11יא ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו 12יב כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים--שקץ הוא לכם

13יג ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם  את הנשר ואת הפרס ואת העזניה 14יד ואת הדאה--ואת האיה למינה 15טו את כל ערב למינו 16טז ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 17יז ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף 18יח ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם 19יט ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף

20כ כל שרץ העוף ההלך על ארבע--שקץ הוא לכם 21כא אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע  אשר לא (לו) כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ 22כב את אלה מהם תאכלו--את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו 23כג וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים--שקץ הוא לכם

24כד ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 25כה וכל הנשא מנבלתם--יכבס בגדיו וטמא עד הערב 26כו לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה--טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא 27כז וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע--טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 28כח והנשא את נבלתם--יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם  {ס}

29כט וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ  החלד והעכבר והצב למינהו 30ל והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת 31לא אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב 32לב וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר 33לג וכל כלי חרש--אשר יפל מהם אל תוכו  כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו 34לד מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים--יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא 35לה וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא--תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם 36לו אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא 37לז וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע--טהור הוא 38לח וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו--טמא הוא לכם  {ס}

39לט וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה--הנגע בנבלתה יטמא עד הערב 40מ והאכל מנבלתה--יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה--יכבס בגדיו וטמא עד הערב

41מא וכל השרץ השרץ על הארץ--שקץ הוא לא יאכל 42מב כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ--לא תאכלום כי שקץ הם 43מג אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם 44מד כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ 45מה כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני

46מו זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ 47מז להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 10
Top of Page
Top of Page