Shoftim 5
Judges 5 WLC
1ותשר דבורה וברק בן־אבינעם ביום ההוא לאמר׃

2בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃

3שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃

4יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם־שמים נטפו גם־עבים נטפו מים׃

5הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃

6בימי שמגר בן־ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃

7חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃

8יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם־יראה ורמח בארבעים אלף בישראל׃

9לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה׃

10רכבי אתנות צחרות ישבי על־מדין והלכי על־דרך שיחו׃

11מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם־יהוה׃

12עורי עורי דבורה עורי עורי דברי־שיר קום ברק ושבה שביך בן־אבינעם׃

13אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד־לי בגבורים׃

14מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃

15ושרי ביששכר עם־דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי־לב׃

16למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי־לב׃

17גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃

18זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃

19באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על־מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃

20מן־שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם־סיסרא׃

21נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃

22אז הלמו עקבי־סוס מדהרות דהרות אביריו׃

23אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא־באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃

24תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃

25מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃

26ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

27בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד׃

28בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו׃

29חכמות שרותיה תענינה אף־היא תשיב אמריה לה׃

30הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל׃

31כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Judges 4
Top of Page
Top of Page