KATA LOUKAN 8
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai egeneto en tō kathexēs kai autos diōdeuen kata polin kai kōmēn kērussōn kai euangelizomenos tēn basileian tou theou kai oi dōdeka sun autō 2kai gunaikes tines ai ēsan tetherapeumenai apo pneumatōn ponērōn kai astheneiōn maria ē kaloumenē magdalēnē aph ēs daimonia epta exelēluthei 3kai iōanna gunē chouza epitropou ērōdou kai sousanna kai eterai pollai aitines diēkonoun autois ek tōn uparchontōn autais

4suniontos de ochlou pollou kai tōn kata polin epiporeuomenōn pros auton eipen dia parabolēs 5exēlthen o speirōn tou speirai ton sporon autou kai en tō speirein auton o men epesen para tēn odon kai katepatēthē kai ta peteina tou ouranou katephagen auto 6kai eteron katepesen epi tēn petran kai phuen exēranthē dia to mē echein ikmada 7kai eteron epesen en mesō tōn akanthōn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto 8kai eteron epesen eis tēn gēn tēn agathēn kai phuen epoiēsen karpon ekatontaplasiona tauta legōn ephōnei o echōn ōta akouein akouetō

9epērōtōn de auton oi mathētai autou tis autē eiē ē parabolē 10o de eipen umin dedotai gnōnai ta mustēria tēs basileias tou theou tois de loipois en parabolais ina blepontes mē blepōsin kai akouontes mē suniōsin

11estin de autē ē parabolē o sporos estin o logos tou theou 12oi de para tēn odon eisin oi akousantes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tēs kardias autōn ina mē pisteusantes sōthōsin 13oi de epi tēs petras oi otan akousōsin meta charas dechontai ton logon kai outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairō peirasmou aphistantai 14to de eis tas akanthas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnōn kai ploutou kai ēdonōn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin 15to de en tē kalē gē outoi eisin oitines en kardia kalē kai agathē akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonē

16oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei ē upokatō klinēs tithēsin all epi luchnias tithēsin ina oi eisporeuomenoi blepōsin to phōs 17ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē 18blepete oun pōs akouete os an gar echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou

19paregeneto de pros auton ē mētēr kai oi adelphoi autou kai ouk ēdunanto suntuchein autō dia ton ochlon 20apēngelē de autō ē mētēr sou kai oi adelphoi sou estēkasin exō idein thelontes se 21o de apokritheis eipen pros autous mētēr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes

22egeneto de en mia tōn ēmerōn kai autos enebē eis ploion kai oi mathētai autou kai eipen pros autous dielthōmen eis to peran tēs limnēs kai anēchthēsan 23pleontōn de autōn aphupnōsen kai katebē lailaps anemou eis tēn limnēn kai suneplērounto kai ekinduneuon 24proselthontes de diēgeiran auton legontes epistata epistata apollumetha o de diegertheis epetimēsen tō anemō kai tō kludōni tou udatos kai epausanto kai egeneto galēnē 25eipen de autois pou ē pistis umōn phobēthentes de ethaumasan legontes pros allēlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tō udati kai upakouousin autō

26kai katepleusan eis tēn chōran tōn gerasēnōn ētis estin antipera tēs galilaias 27exelthonti de autō epi tēn gēn upēntēsen anēr tis ek tēs poleōs echōn daimonia kai chronō ikanō ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all en tois mnēmasin 28idōn de ton iēsoun anakraxas prosepesen autō kai phōnē megalē eipen ti emoi kai soi iēsou uie [tou theou] tou upsistou deomai sou mē me basanisēs 29 parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto apo tou daimoniou eis tas erēmous 30epērōtēsen de auton o iēsous ti soi onoma estin o de eipen legiōn oti eisēlthen daimonia polla eis auton 31kai parekaloun auton ina mē epitaxē autois eis tēn abusson apelthein

32ēn de ekei agelē choirōn ikanōn boskomenē en tō orei kai parekalesan auton ina epitrepsē autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois 33exelthonta de ta daimonia apo tou anthrōpou eisēlthon eis tous choirous kai ōrmēsen ē agelē kata tou krēmnou eis tēn limnēn kai apepnigē

34idontes de oi boskontes to gegonos ephugon kai apēngeilan eis tēn polin kai eis tous agrous 35exēlthon de idein to gegonos kai ēlthon pros ton iēsoun kai euron kathēmenon ton anthrōpon aph ou ta daimonia exēlthen imatismenon kai sōphronounta para tous podas [tou] iēsou kai ephobēthēsan 36apēngeilan de autois oi idontes pōs esōthē o daimonistheis 37kai ērōtēsen auton apan to plēthos tēs perichōrou tōn gerasēnōn apelthein ap autōn oti phobō megalō suneichonto autos de embas eis ploion upestrepsen 38edeito de autou o anēr aph ou exelēluthei ta daimonia einai sun autō apelusen de auton legōn 39upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa soi epoiēsen o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

40en de tō upostrephein ton iēsoun apedexato auton o ochlos ēsan gar pantes prosdokōntes auton 41kai idou ēlthen anēr ō onoma iairos kai outos archōn tēs sunagōgēs upērchen kai pesōn para tous podas iēsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou 42oti thugatēr monogenēs ēn autō ōs etōn dōdeka kai autē apethnēsken en de tō upagein auton oi ochloi sunepnigon auton

43kai gunē ousa en rusei aimatos apo etōn dōdeka ētis ouk ischusen ap oudenos therapeuthēnai 44proselthousa opisthen ēpsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrēma estē ē rusis tou aimatos autēs 45kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin 46o de iēsous eipen ēpsato mou tis egō gar egnōn dunamin exelēluthuian ap emou 47idousa de ē gunē oti ouk elathen tremousa ēlthen kai prospesousa autō di ēn aitian ēpsato autou apēngeilen enōpion pantos tou laou kai ōs iathē parachrēma 48o de eipen autē thugatēr ē pistis sou sesōken se poreuou eis eirēnēn

49eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagōgou legōn oti tethnēken ē thugatēr sou mēketi skulle ton didaskalon 50o de iēsous akousas apekrithē autō mē phobou monon pisteuson kai sōthēsetai 51elthōn de eis tēn oikian ouk aphēken eiselthein tina sun autō ei mē petron kai iōannēn kai iakōbon kai ton patera tēs paidos kai tēn mētera 52eklaion de pantes kai ekoptonto autēn o de eipen mē klaiete ou gar apethanen alla katheudei 53kai kategelōn autou eidotes oti apethanen 54autos de kratēsas tēs cheiros autēs ephōnēsen legōn ē pais egeire 55kai epestrepsen to pneuma autēs kai anestē parachrēma kai dietaxen autē dothēnai phagein 56kai exestēsan oi goneis autēs o de parēngeilen autois mēdeni eipein to gegonos

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 7
Top of Page
Top of Page