Revelation 2
Uma New Testament
1Na'uli' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Efesus: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, to ngkakamu betue' to pitu hi pale ka'ana-na pai' to momako' hi laintongo' witi' lampu bulawa to pitu.

2Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Baka' -koi mpobago bago-ku, ntaha-koi ane rabalinai' sabana pepangala' -ni hi Aku'. Ku'inca kanipokahuku' -ra tauna to dada'a. Ria-ra to mpo'uli' kahira' -na suro-ku, ntaa' bela-di. Nipomonaa-mi kehi-ra pai' alaa-na nirata kaboaa' -ra. 3Ntaha-koi mpotodohaka kaparia sabana pepangala' -ni hi Aku', pai' uma wa saleo nono-ni mpotuku' -a. 4Aga ria to kukehele-kokoi: uma-pi ma'ahi' -koi hewa pe'ahi' -ni to lomo' -na. 5Toe pai' ku'uli' -kokoi: penonoi-e', monala rahi-mi kanawu' -ni. Medea-mokoi! Babehi-mi hewa to nibabehi lomo' -na. Apa' ane uma, katilou-ku mpai' mpohirua' -kokoi, kulali witi' lampu-ni ngkai pokorea-na. 6Aga ria wo'o wa po'ingku-ni to lompe': lawi' nipokahuku' wo'o-wa-koiwo kehi-ra to mpotuku' tudui' Nikolaus, to kupokahuku' wo'o-kuwo. 7Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na. Hema to medagi, kupiliu-ra ngkoni' wua' kaju katuwua' to hi Bonea Alata'ala."

8Oti toe, na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Smirna: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to rahanga' to lomo' -na pai' to ka'omea-na, to mate-imi aga tuwu' nculii' -i.

9Na'uli': Ku'inca kaparia to mporumpa' -koi, ku'inca kakabu-ni-- aga kakoo-kono-na mo'ua' -koi hi rala pepangala' -ni. Ku'inca lolita peruge' to raruge' -kokoi tauna to mpo'uli' Katoyahudi-ra. Aga kakoo-kono-na, bela-ra to Yahudi hi rala nono-ra, topetuku' Magau' Anudaa' lau-radi. 10Bona ni'inca: Magau' Anudaa' mpotarungku' -koi mpai' hantongo', nasori-koi bona ngalai' ngkala'ura-koi ngkai pepangala' -ni. Rabalinai' -koi hampulu' eo kahae-na. Aga neo' nipoka'eka' pebalinai' tetu. Tida-koi mpangaku' -a duu' -ni mate, pai' kuwai' -koi katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, parasee ngkai pedagia-ni. 11Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na. Hema to medagi, bate uma-ra mpai' mporata pehuku' hi rala naraka to rahanga' kamatea karongkani-na."

12Oti toe na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Pergamus: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to ngkakamu piho' to baka' ntimalia.

13Na'uli': Ku'inca hiapa po'ohaa' -ni, hi ngata kariaa-na pohuraa Magau' Anudaa'. Aga tida moto-koi mpangaku' -a. Nto'u karapatehi-na sabi' -ku Antipas, uma wa nisapu kanipangala' -ku. Antipas toei sabi' -ku to tida mpangaku' -a duu' -na rapatehi-i hi ngata-ni retu to nakuasai Magau' Anudaa'. 14Aga ria ba hangkuja nyala to kukehele-kokoi. Apa' ria-koi hantongo' to mpotuku' tudui' Bileam owi. Bileam toei mpotudui' Balak beiwa ohea mpopanawu' to Israel bona mojeko' -ra, nabawai-ra ngkoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau, pai' nabawai-ra mogau' sala'. 15Wae wo'o, ria-koi hantongo' to ngkakamu tudui' -ra topetuku' Nikolaus. 16Toe pai' ku'uli' -kokoi, medea-mokoi ngkai jeko' -ni tetu! Ane uma, katilou-ku mpai' mpohirua' -kokoi, kupanga'ei tauna tetura hante piho' to mehupa' ngkai nganga-ku. 17Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na. Hema to medagi, kupiliu-ra ngkoni' manna to tewuni. Kuwai' -ra hameha' watu to bula. Hi watu toe te'uki' hanga' to bo'u, to uma ra'incai tau ntani' -na. To mpo'inca, muntu' tauna to mpotarima watu toe-wadi."

18Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Tiatira: "Ohe'i lolita-na Ana' Alata'ala, to mehini mata-na hewa apu to wewo', pai' witi' -na meringkila' hewa ngkala to lako' rawulu'.

19Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Ku'inca ahi' -ni pai' pepangala' -ni hi Aku'. Lompe' pongkakamu-ni bago-ku, ntaha-koi hi rala kaparia. Ku'inca pobago-ni hi Aku' tempo toi meliu kawori' -na ngkai pobago-ni lomo' pepangala' -ni hi Aku'. 20Aga ria oa' to kukehele-kokoi. Apa' tobine to rahanga' Isebel tetui, to mpo'uli' kahi'a-na hadua nabi, nipelele' -i-koina mpotudui' topetuku' -ku. Natudui' -ra mogau' sala' hante toronaa pai' tobine doo, pai' natudui' -ra ngkoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau. Wori' -mi batua-ku nabagiu hante tudui' -na toe. 21Kuwai' -imi loga medea ngkai jeko' -na, aga oja' -i mpobahaka gau' -na to sala' toe. 22Jadi', kupoporumpai' haki' -i, pai' tauna to mpotuku' gau' -na kupoporumpai' hante kaparia bohe, ane uma rabahakai mpotuku' gau' -na toe. 23Ana' -na kupatehi. Ngkai ree mpai', monoto hi hawe'ea topetuku' -ku ka'Aku' -nami to mpowile pekiri manusia' pai' nono manusia'. Kuhiwili po'ingku butu dua-ni. 24Aga ria moto-koi hantongo' hi Tiatira to uma mpotuku' tudui' to dada'a toe, uma-koi dota mpo'ao tudui' -na to rahanga' inca seta. Hi koi', ku'uli' -kokoi, uma-pi kutampai parenta ntani' -na. 25Sampale-wadi, tida-mokoi mpotuku' napa to ni'inca-mi, duu' -na rata-a mpai'. 26 27Hema to medagi, pai' mpobabehi konoa-ku duu' hi ka'omea-na, kuwai' -ra kuasa hibalia hewa to kutarima ngkai Tuama-ku. Kuwai' -ra kuasa moparenta, mpoparentai manusia' humalili' dunia' hante karoho-roho-na hewa karoho-na lua' ahe', pai' mporopuhi bali' -ra hewa to mpopengka kura tana'. 28Pai' kuwai' -ra betue' pompoka-eo. 29Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 1
Top of Page
Top of Page