Revelation 3
Uma New Testament
1Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Sardis: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, to ria-ki Inoha' Alata'ala to Pitu pai' to ngkakamu betue' to pitu. Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Ra'uli' doo, lompe' moto katuwu' -ni, ntaa' mate-di pepangala' -nie! 2Pemata-mokoi! Perohoi pepangala' -ni to ria-pidi kako'ia-na mate omea. Apa' kuhilo hawe'ea to nibabehi tetu, ko'ia ria to sipolea hi poncilo Alata'ala Tuama-ku. 3Toe pai' ku'uli' -kokoi: kiwoi tudui' to ni'epe pai' to nitarima-mi owi. Tuku' -mi napa to ratudui' -kokoi tetu, medea-mokoi ngkai kalempe' -ni. Ane uma oa' -koi memata, tilou-a mpai' mpohirua' -kokoi. Pai' karata-ku toe hewa karata topanako, apa' uma mpai' ni'incai nto'uma karata-ku toe. 4Aga ria moto ba hangkuja-koi hi Sardis to mpewili' pohea-ni bona neo' babo'. Koi' mpai' to momako' dohe-ku, moheai hante pohea to mengea', apa' natao-koi momako' dohe-ku. 5Hema to medagi, kuheai wo'o-ra-rawo mpai' hante pohea to bula. Hanga' -ra uma kupori ngkai rala Buku Katuwua', buku po'ukia' hanga' -ra to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Pai' hi nyanyoa Tuama-ku pai' mala'eka-na kupangaku' kahira' -na topetuku' -ku. 6Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na.

7Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Filadelfia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to moroli' pai' to makono. Hi'a-mi to mokuasa hi kamagaua' Daud. Ane Hi'a mpobea wobo', uma hema to ma'ala mpo'unca. Ane Hi'a mpo'unca, uma hema to ma'ala mpobea.

8Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Hilo-dile, kubea-kokoi wobo' to uma haduaa ma'ala mpo'unca. Apa' ria wa karohoa-ni hangkedi', pai' nituku' -mi lolita-ku pai' uma nisapu kanipangala' -ku. 9Ane tauna to mpo'uli' Katoyahudi-ra tetura, boa' -ra-wadi. Bela-ra to Yahudi hi rala nono-ra; topetuku' Magau' Anudaa' -radi. Tauna toera hantongo' kukeni tumai hi koi'. Mowilingkudu-ra mpai' hi nyanyoa-ni, pai' ra'uli' -kokoi: `Napoka'ahi' mpu'u-koi-tano Alata'ala-e!' 10Lawi' nituku' -mi hawa' -ku to mpo'uli' kana ntaha-koi, toe pai' kupetalawai' -koi ngkai kasusaa' to mporumpa' humalili' dunia' mpai'. Tempo kasusaa' toe mposori hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia'. 11Neo' rata-ama! Perohoi ngkakamu tudui' to ni'inca-mi, bona Alata'ala mpowai' -koi mpai' parasee ngkai pedagi-ni. Nee-neo' mpai' ria to mpahala'nawu' -koi alaa-na uma nitarima parasee tetu. 12Hema to medagi, tida-ra hi suruga duu' kahae-hae-na. Hewa tuha' mporohoi tomi, wae wo'o Aku' mpakanoa' katida-ra hi Tomi Alata'ala hi suruga. Hi woto-ra ku'uki' hanga' Alata'ala Tuama-ku pai' hanga' ngata Alata'ala Tuama-ku, toe-mi Yerusalem to bo'u to mana'u tumai ngkai suruga ngkai Alata'ala Tuama-ku. Wae wo'o ku'uki' hi woto-ra hanga' -ku to bo'u. 13Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na.

14Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli' -ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku' -ku hi ngata Laodikia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to rahanga' `Amin,' Sabi' to tida pai' to makono, Pehupaa' hawe'ea to napajadi' Alata'ala.

15Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Uma-koi molahe', uma wo'o-koi morani'. Agina ke molahe' lau-koi, ba morani' lau-koi. 16Jadi', apa' mo'omu' eo-wadi-koi, uma-koi morani', uma wo'o-koi molahe', toe pai' kupepuji' -koi mpai' ngkai rala nganga-ku. 17Ni'uli' -koina mo'ua' -koi, hono' moto katuwua' -ni, uma-pi ria kakuraa' -ni. Ntaa' we'i, uma-di ni'incai kampe'ahii' -nie. Metunai lia-koi, kabu-koi, wero-koi, molawa-koi hi katuwu' kao' -ni. 18Toe pai' kuparesai' -koi tohe'i: oli-mi ngkai Aku' bulawa to rapomoroli' hi rala apu, bona mo'ua' mpu'u-koi. Oli wo'o ngkai Aku' pohea to bula bona heaa-koi pai' tewuni ka'eaa' -ni. Pai' ni'oli wo'o pokuli' nigelai' -ki mata-ni bona pehilo-koi. 19Butu dua tauna to kupe'ahi', kukaroe pai' kuweba' mpotudui' -ra. Toe pai' ku'uli', apui nono-ni, pai' medea-mokoi ngkai kamo'omu'eo-ni! 20Oi-ama mokore hi wobo' -ni, mpopebea. Ane ria to mpo'epe-a pai' mpobea-ka wobo', mesua' -ama mo'oha' dohe-na, pai' -a ngkoni' hangkaa-ngkania dohe-na pai' hi'a wo'o ngkoni' hangkaa-ngkania dohe-ku. 21Hema to medagi, kupiliu-ra mohura pai' moparenta dohe-ku hi Pohuraa-ku, hewa Aku' wo'o, medagi-ama, pai' wae lau mohura-ama moparenta dohe Tuama-ku hi Pohuraa-na. 22Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 2
Top of Page
Top of Page