Revelation 3:12
New International Version
The one who is victorious I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on them my new name.

New Living Translation
All who are victorious will become pillars in the Temple of my God, and they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God--the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. And I will also write on them my new name.

English Standard Version
The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name.

Berean Study Bible
The one who overcomes I will make a pillar in the temple of My God, and he will never again leave it. Upon him I will write the name of My God, and the name of the city of My God (the new Jerusalem that comes down out of heaven from My God), and My new name.

New American Standard Bible
'He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he will not go out from it anymore; and I will write on him the name of My God, and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God, and My new name.

King James Bible
Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

Holman Christian Standard Bible
The victor: I will make him a pillar in the sanctuary of My God, and he will never go out again. I will write on him the name of My God and the name of the city of My God--the new Jerusalem, which comes down out of heaven from My God--and My new name.

International Standard Version
I will make the one who conquers to become a pillar in the sanctuary of my God, and he will never go out of it again. I will write on him the name of my God, the name of the city of my God (the new Jerusalem coming down out of heaven from God), and my own new name.

NET Bible
The one who conquers I will make a pillar in the temple of my God, and he will never depart from it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God (the new Jerusalem that comes down out of heaven from my God), and my new name as well.

Aramaic Bible in Plain English
“And I will make the overcomer a pillar in The Temple of God and he will not go outside again, and I shall write upon him The Name of my God, and the name of The City, The New Jerusalem, which descends from my God, and my new Name.”

GOD'S WORD® Translation
I will make everyone who wins the victory a pillar in the temple of my God. They will never leave it again. I will write on them the name of my God, the name of the city of my God (the New Jerusalem coming down out of heaven from my God), and my new name.

Jubilee Bible 2000
He that overcomes I will make a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God which is the new Jerusalem, which comes down out of heaven from and with my God, and I will write upon him my new name.

King James 2000 Bible
He that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

American King James Version
Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God: and I will write on him my new name.

American Standard Version
He that overcometh, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out thence no more: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and mine own new name.

Douay-Rheims Bible
He that shall overcome, I will make him a pillar in the temple of my God; and he shall go out no more; and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and my new name.

Darby Bible Translation
He that overcomes, him will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more at all out; and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven, from my God, and my new name.

English Revised Version
He that overcometh, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out thence no more: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and mine own new name.

Webster's Bible Translation
Him that overcometh, will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

Weymouth New Testament
"'He who overcomes--I will make him a pillar in the sanctuary of My God, and he shall never go out from it again. And I will write on him the name of My God, and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which is to come down out of Heaven from My God, and My own new name.

World English Bible
He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will go out from there no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my own new name.

Young's Literal Translation
He who is overcoming -- I will make him a pillar in the sanctuary of my God, and without he may not go any more, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, that doth come down out of the heaven from my God -- also my new name.

Openbaring 3:12 Afrikaans PWL
Wie volhard totdat die oorwinning behaal is, sal Ek ’n pilaar in die tempel van God maak en hy sal daar nie weer uitgaan nie en Ek sal op hom die Naam van My God en die naam van die stad, die nuwe Yerushalayim, wat vanaf My God afdaal en My nuwe Naam, skryf.

Zbulesa 3:12 Albanian
Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dalë më përjashta; dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 3:12 Arabic: Smith & Van Dyke
من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسمي الجديد.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 3:12 Armenian (Western): NT
Ո՛վ որ յաղթէ, սիւն մը պիտի ընեմ զայն իմ Աստուծոյս տաճարին մէջ, եւ ա՛լ դուրս պիտի չելլէ: Անոր վրայ պիտի գրեմ իմ Աստուծոյս անունը, ու իմ Աստուծոյս քաղաքին անունը, այսինքն՝ Նոր Երուսաղէմ,- որ կ՚իջնէ երկինքէն՝ իմ Աստուծոյս քովէն,- եւ իմ նոր անունս"”:

Apocacalypsea. 3:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Garaita vkanen duena, neure Iaincoaren templean habe eguinen diát, eta eztuc guehiagoric camporat ilkiren, eta scribaturen diát haren gainean neure Iaincoaren icena, eta neure Iaincoaren ciuitatearen icena, cein baita, Ierusaleme berria, ene Iaincoaganic cerutic iautsia, eta neure icen berria.

D Offnbarung 3:12 Bavarian
Wer überwinddt, dönn mach i zo ayner Säuln in n Templ von meinn Got, und daa gaat yr allweil drinnbleibn. Und i gaa auf iem önn Namen von meinn Got schreibn und önn Namen von meinn Got seiner Stat, von n neuen Ruslham, was umbb meinn Got von n Himml abherkimmt. Und auf iem schreib i aau meinn +aignen neuen Namen aufhin.

Откровение 3:12 Bulgarian
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, [и името на града на Моя Бог], новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; [ще напиша] и Моето ново име.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那得勝的,我將要讓他在我神的聖所中做柱石,他絕不再出去。我要把我神的名,我神之城的名——就是從我的神那裡、從天上降下來的新耶路撒冷的名,和我的新名,都寫在他身上。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那得胜的,我将要让他在我神的圣所中做柱石,他绝不再出去。我要把我神的名,我神之城的名——就是从我的神那里、从天上降下来的新耶路撒冷的名,和我的新名,都写在他身上。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
得勝的,我要叫他在我神殿中做柱子,他也必不再從那裡出去。我又要將我神的名和我神城的名——這城就是從天上、從我神那裡降下來的新耶路撒冷——並我的新名,都寫在他上面。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
得胜的,我要叫他在我神殿中做柱子,他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名——这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷——并我的新名,都写在他上面。

启 示 录 3:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
得 勝 的 , 我 要 叫 他 在 我 神 殿 中 作 柱 子 , 他 也 必 不 再 從 那 裡 出 去 。 我 又 要 將 我 神 的 名 和 我 神 城 的 名 ( 這 城 就 是 從 天 上 、 從 我 神 那 裡 降 下 來 的 新 耶 路 撒 冷 ) , 並 我 的 新 名 , 都 寫 在 他 上 面 。

启 示 录 3:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
得 胜 的 , 我 要 叫 他 在 我 神 殿 中 作 柱 子 , 他 也 必 不 再 从 那 里 出 去 。 我 又 要 将 我 神 的 名 和 我 神 城 的 名 ( 这 城 就 是 从 天 上 、 从 我 神 那 里 降 下 来 的 新 耶 路 撒 冷 ) , 并 我 的 新 名 , 都 写 在 他 上 面 。

Otkrivenje 3:12 Croatian Bible
Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo.

Zjevení Janovo 3:12 Czech BKR
Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého a jméno města Boha mého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.

Aabenbaringen 3:12 Danish
Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en Søjle i min Guds Tempel, og han skal ikke mere gaa ud derfra; og jeg vil skrive paa ham min Guds Navn og min Guds Stads Navn, det nye Jerusalem, der kommer ned fra Himmelen fra min Gud, og mit nye Navn.

Openbaring 3:12 Dutch Staten Vertaling
Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

Westcott and Hort 1881
Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

Greek Orthodox Church 1904
Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ νικάω ποιέω αὐτός στῦλος ἐν ὁ ναός ὁ θεός ἐγώ καί ἔξω οὐ μή ἐξέρχομαι ἔτι καί γράφω ἐπί αὐτός ὁ ὄνομα ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ὁ πόλις ὁ θεός ἐγώ ὁ καινός Ἱερουσαλήμ ὁ καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἀπό ὁ θεός ἐγώ καί ὁ ὄνομα ἐγώ ὁ καινός

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου. τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον

Stephanus Textus Receptus 1550
ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο νικων, ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του Θεου μου, και εξω ου μη εξελθη ετι, και γραψω επ αυτον το ονομα του Θεου μου, και το ονομα της πολεως του Θεου μου. της καινης Ιερουσαλημ, η καταβαινει εκ του ουρανου απο του Θεου μου, και το ονομα μου το καινον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινει εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα [μου] το καινον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου και εξω ου μη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πολεως του θεου μου της καινης ιερουσαλημ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο του θεου μου και το ονομα μου το καινον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO nikōn, poiēsō auton stylon en tō naō tou Theou mou, kai exō ou mē exelthē eti, kai grapsō ep’ auton to onoma tou Theou mou kai to onoma tēs poleōs tou Theou mou, tēs kainēs Hierousalēm hē katabainousa ek tou ouranou apo tou Theou mou, kai to onoma mou to kainon.

HO nikon, poieso auton stylon en to nao tou Theou mou, kai exo ou me exelthe eti, kai grapso ep’ auton to onoma tou Theou mou kai to onoma tes poleos tou Theou mou, tes kaines Hierousalem he katabainousa ek tou ouranou apo tou Theou mou, kai to onoma mou to kainon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
HO nikōn poiēsō auton stylon en tō naō tou theou mou, kai exō ou mē exelthē eti, kai grapsō ep' auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou, tēs kainēs Ierousalēm, hē katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou, kai to onoma mou to kainon.

HO nikon poieso auton stylon en to nao tou theou mou, kai exo ou me exelthe eti, kai grapso ep' auton to onoma tou theou mou kai to onoma tes poleos tou theou mou, tes kaines Ierousalem, he katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou, kai to onoma mou to kainon.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainei ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma [mou] to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainei ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma [mou] to kainon

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainei ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainei ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Westcott/Hort - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

o nikOn poiEsO auton stulon en tO naO tou theou mou kai exO ou mE exelthE eti kai grapsO ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tEs poleOs tou theou mou tEs kainEs ierousalEm E katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma mou to kainon

Jelenések 3:12 Hungarian: Karoli
A ki gyõz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jõ; és felírom õ reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égbõl száll alá az én Istenemtõl, és az én új nevemet.

Apokalipso de sankta Johano 3:12 Esperanto
La venkanton mi faros kolono en la templo de mia Dio, kaj li ne plu eliros el gxi; kaj mi skribos sur li la nomon de mia Dio, kaj la nomon de la urbo de mia Dio, la nova Jerusalem, kiu venas malsupren de mia Dio el la cxielo, kaj mian novan nomon.

Johanneksen ilmestys 3:12 Finnish: Bible (1776)
Joka voittaa, hänen minä teen patsaaksi minun Jumalani templissä, ja ei hänen pidä silleen sieltä lähtemän ulos, ja tahdon kirjoittaa hänen päällensä minun Jumalani nimen ja minun kaupunkini, uuden Jerusalemin nimen, joka taivaasta minun Jumalaltani tuli alas, ja minun uuden nimeni.

Apocalypse 3:12 French: Darby
Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors; et j'ecrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cite de mon Dieu, de la nouvelle Jerusalem qui descend du ciel d'aupres de mon Dieu, et mon nouveau nom.

Apocalypse 3:12 French: Louis Segond (1910)
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.

Apocalypse 3:12 French: Martin (1744)
Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le Temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du Ciel de devers mon Dieu, et mon nouveau Nom.

Offenbarung 3:12 German: Modernized
Wer überwindet den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und soll nicht mehr hinausgehen. Und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen.

Offenbarung 3:12 German: Luther (1912)
Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen; und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen.

Offenbarung 3:12 German: Textbibel (1899)
Wer überwindet, den will ich machen zur Säule im Tempel meines Gottes, und er wird nimmermehr herauskommen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott her, und meinen neuen Namen.

Apocalisse 3:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più; e scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo d’appresso all’Iddio mio, ed il mio nuovo nome.

Apocalisse 3:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi vince io lo farò una colonna nel tempio dell’Iddio mio, ed egli non uscirà mai più fuori; e scriverò sopra lui il nome dell’Iddio mio, e il nome della città dell’Iddio mio, della nuova Gerusalemme, la quale scende dal cielo, d’appresso all’Iddio mio, e il mio nuovo nome.

WAHYU 3:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka orang yang menang, hendak Kujadikan dia suatu tiang di dalam rumah Tuhan-Ku, dan sekali-kali tiada ia akan keluar dari situ; dan Aku akan menyuratkan kepadanya nama Tuhan-Ku dan nama negeri Tuhan-Ku, yaitu Yeruzalem yang baharu yang turun dari surga daripada Tuhan-Ku itu, dan lagi nama-Ku yang baharu itu.

Revelation 3:12 Kabyle: NT
Win yeṭṭfen deg-i alamma ț-țaggara, a t-sbeddeɣ am tgejdit di lǧameɛ n Sidi Ṛebbi Illu-yiw, ad yili dinna i dayem. Ad jerdeɣ fell-as isem n Illu-yiw, isem n temdint n Illu-yiw, win n temdint n Lquds tajdiṭ ara d-iṣubben seg igenni s ɣuṛ Sidi Ṛebbi, ad aruɣ daɣen fell-as isem-iw ajdid.

요한계시록 3:12 Korean
이기는 자는 내 하나님 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 내가 하나님의 이름과 하나님의 성 곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려 오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그이 위에 기록하리라

Apocalypsis 3:12 Latin: Vulgata Clementina
Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius : et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem, quæ descendit de cælo a Deo meo, et nomen meum novum.

Atklāsmes grāmata 3:12 Latvian New Testament
Kas uzvarēs, to es darīšu par balstu sava Dieva svētnīcā, un viņš no tās vairs neizies; un es rakstīšu tanī sava Dieva vārdu un savas Dieva pilsētas, jaunās Jeruzalemes, vārdu, kas nonāk no debesīm, no mana Dieva, un savu jauno vārdu.

Apreiðkimo Jonui knyga 3:12 Lithuanian
Nugalėtoją Aš padarysiu ramsčiu savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.

Revelation 3:12 Maori
Ko te tangata i a ia te wikitoria, maku ia e mea hei pou i roto i te whare o toku Atua, a e kore ia e haere atu i kona ki waho a muri atu; maku hoki e tuhituhi ki runga ki a ia te ingoa o toku Atua, te ingoa hoki o te pa o toku Atua, o Hiruharam a hou, ka heke iho nei i te rangi i toku Atua, me toku ingoa hou ano hoki.

Apenbaring 3:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.

Apocalipsis 3:12 Spanish: La Biblia de las Américas
`Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.

Apocalipsis 3:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Al vencedor le haré una columna en el templo de Mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de Mi Dios y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Mi Dios, y Mi nombre nuevo.

Apocalipsis 3:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

Apocalipsis 3:12 Spanish: Reina Valera 1909
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalem, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo.

Apocalipsis 3:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo.

Apocalipse 3:12 Bíblia King James Atualizada Português
Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o Nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus; e igualmente escreverei nele o meu novo Nome.

Apocalipse 3:12 Portugese Bible
A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.   

Apocalipsa 3:12 Romanian: Cornilescu
Pe celce va birui, îl voi face un stîlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer dela Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.

Откровение 3:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на немимя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Откровение 3:12 Russian koi8r
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Revelation 3:12 Shuar New Testament
Nupetmakunka winia Yusru jee tankirin awajsattajai. Tura Nuyß penkΘ Jφinkichartatui. Tura niin winia Yusru Nßarin aatrattajai. Tura winia Yusru pΘpruri Nßarincha aatrattajai. Nu pΘpruka nayaimpinmaya yamaram JerusarΘnka Y·snumia Tßra N·iti. N·nisan winia yamaram Nßarun niin aatrattajai.

Uppenbarelseboken 3:12 Swedish (1917)
Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn.

Ufunua was Yohana 3:12 Swahili NT
Wale wanaoshinda nitawafanya wawe minara katika Hekalu la Mungu wangu, na hawatatoka humo kamwe. Pia nitaandika juu yao jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, yaani Yerusalemu mpya, mji ambao utashuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu wangu. Tena nitaandika juu yao jina langu jipya.

Pahayag 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 3:12 Tawallamat Tamajaq NT
Wa d-ornan, ad t-aga tǝgǝttawt daɣ ahan n ǝlɣibada ǝn Mǝššina di n Ǝmǝli-nin, amaran wǝr t-idu-z-igmǝd har faw. A fall-as ǝktǝbaɣ esǝm ǝn Mǝššina di n Ǝmǝli-nin, d esǝm n ǝɣrǝm n Ǝmǝli-nin Mǝššina, a t-imosan Yerusalam ta taynayat, a du-tǝzzibbet daɣ jǝnnawan, isisaway-tat-du Ǝmǝli-nin, ǝktǝbaɣ deɣ fall-as esǝm-in wa aynayan.

วิวรณ์ 3:12 Thai: from KJV
ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้น และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วย

Vahiy 3:12 Turkish
Galip geleni Tanrımın Tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin -gökten Tanrımın yanından inen yeni Yeruşalimin- adını ve benim yeni adımı yazacağım.

Откровение 3:12 Ukrainian: NT
Хто побідить, зроблю його стовпом в храмі Бога мого, і вже не вийде геть; і напишу на ньому імя Бога мого, і ймя города Бога мого, нового Єрусалиму, сходящого з неба від Бога мого, і ймя моє нове.

Revelation 3:12 Uma New Testament
Hema to medagi, tida-ra hi suruga duu' kahae-hae-na. Hewa tuha' mporohoi tomi, wae wo'o Aku' mpakanoa' katida-ra hi Tomi Alata'ala hi suruga. Hi woto-ra ku'uki' hanga' Alata'ala Tuama-ku pai' hanga' ngata Alata'ala Tuama-ku, toe-mi Yerusalem to bo'u to mana'u tumai ngkai suruga ngkai Alata'ala Tuama-ku. Wae wo'o ku'uki' hi woto-ra hanga' -ku to bo'u.

Khaûi-huyeàn 3:12 Vietnamese (1934)
Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người.

Revelation 3:11
Top of Page
Top of Page