APOKALUPSIS IOANNOU 3
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai tō angelō tēs en sardesin ekklēsias grapson tade legei o echōn ta epta pneumata tou theou kai tous epta asteras oida sou ta erga oti onoma echeis oti zēs kai nekros ei 2ginou grēgorōn kai stērison ta loipa a emelles apoballein ou gar eurēka sou ta erga peplērōmena enōpion tou theou mou 3mnēmoneue oun pōs eilēphas [kai ēkousas kai tērei] kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō epi se ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se 4all oliga echeis onomata en sardesin a ouk emolunan ta imatia autōn kai peripatēsousin met emou en leukois oti axioi eisin 5o nikōn outos peribaleitai en imatiois leukois kai ou mē exaleipsō to onoma autou ek tēs biblou tēs zōēs kai omologēsō to onoma autou enōpion tou patros mou kai enōpion tōn angelōn autou 6o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais

7kai tō angelō tēs en philadelpheia ekklēsias grapson tade legei o agios o alēthinos o echōn tēn klein tou dauid o anoigōn kai oudeis kleisei autēn ei mē o anoigōn kai oudeis anoixei

8oida sou ta erga idou dedōka enōpion sou thuran aneōgmenēn ēn oudeis dunatai kleisai autēn oti mikran echeis dunamin kai etērēsas mou ton logon kai ouk ērnēsō to onoma mou 9idou didōmi ek tēs sunagōgēs tou satana tōn legontōn eautous ioudaious einai kai ouk eisin alla pseudontai idou poiēsō autous ina ēxōsin kai proskunēsōsin enōpion tōn podōn sou kai gnōsin oti ēgapēsa se 10oti etērēsas ton logon tēs upomonēs mou kagō se tērēsō ek tēs ōras tou peirasmou tēs mellousēs erchesthai epi tēs oikoumenēs olēs peirasai tous katoikountas epi tēs gēs 11erchomai tachu kratei o echeis ina mēdeis labē ton stephanon sou 12o nikōn poiēsō auton stulon en tō naō tou theou mou kai exō ou mē exelthē eti kai grapsō ep auton to onoma tou theou mou kai to onoma tēs poleōs tou theou mou tēs kainēs ierousalēm ē katabainei ek tou ouranou apo tou theou mou kai to onoma [mou] to kainon 13o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais

14kai tō angelō tēs en laodikeia ekklēsias grapson tade legei o amēn o martus o pistos kai alēthinos ē archē tēs ktiseōs tou theou

15oida sou ta erga oti oute psuchros ei oute zestos ophelon psuchros ēs ē zestos 16outōs oti chliaros ei kai ou zestos oute psuchros mellō se emesai ek tou stomatos mou 17oti legeis plousios eimi kai peploutēka kai oudenos chreian echō kai ouk oidas oti su ei o talaipōros kai o eleeinos kai ptōchos kai tuphlos kai gumnos 18sumbouleuō soi agorasai chrusion par emou pepurōmenon ek puros ina ploutēsēs kai imatia leuka ina peribalē kai mē phanerōthē ē aischunē tēs gumnotētos sou kai kollurion ina enchrisē tous ophthalmous sou ina blepēs 19egō osous ean philō elenchō kai paideuō zēlōson oun kai metanoēson 20idou estēka epi tēn thuran kai krouō ean tis akousē tēs phōnēs mou kai anoixē tēn thuran kai eiseleusomai pros auton kai deipnēsō met autou kai autos met emou 21o nikōn dōsō autō kathisai met emou en tō thronō mou ōs kagō enikēsa kai ekathisa meta tou patros mou en tō thronō autou 22o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Revelation 2
Top of Page
Top of Page