Revelation 3:3
New International Version
Remember, therefore, what you have received and heard; hold it fast, and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you.

New Living Translation
Go back to what you heard and believed at first; hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief.

English Standard Version
Remember, then, what you received and heard. Keep it, and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you.

Berean Study Bible
Remember, then, what you have received and heard. Keep it and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know the hour when I will come upon you.

New American Standard Bible
So remember what you have received and heard; and keep it, and repent. Therefore if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you.

King James Bible
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

Holman Christian Standard Bible
Remember, therefore, what you have received and heard; keep it, and repent. But if you are not alert, I will come like a thief, and you have no idea at what hour I will come against you.

International Standard Version
So remember what you received and heard. Obey it, and repent. If you are not alert, I will come like a thief, and you won't know the time when I will come to you.

NET Bible
Therefore, remember what you received and heard, and obey it, and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will never know at what hour I will come against you.

Aramaic Bible in Plain English
“Remember how you have heard and received; take heed and return. But if you do not wake up, I shall come upon you as a thief, and you will not know which hour I shall come upon you.”

GOD'S WORD® Translation
So remember what you received and heard. Obey, and change the way you think and act. If you're not alert, I'll come like a thief. You don't know when I will come.

Jubilee Bible 2000
Remember, therefore, of that which thou hast received and heard and hold to it and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come to thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

King James 2000 Bible
Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, and repent. If therefore you will not watch, I will come on you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you.

American King James Version
Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, and repent. If therefore you shall not watch, I will come on you as a thief, and you shall not know what hour I will come on you.

American Standard Version
Remember therefore how thou hast received and didst hear; and keep it , and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

Douay-Rheims Bible
Have in mind therefore in what manner thou hast received and heard: and observe, and do penance. If then thou shalt not watch, I will come to thee as a thief, and thou shalt not know at what hour I will come to thee.

Darby Bible Translation
Remember therefore how thou hast received and heard, and keep [it] and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come [upon thee] as a thief, and thou shalt not know at what hour I shall come upon thee.

English Revised Version
Remember therefore how thou hast received and didst hear; and keep it, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

Webster's Bible Translation
Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

Weymouth New Testament
Be mindful, therefore, of the lessons you have received and heard. Continually lay them to heart, and repent. If, however, you fail to rouse yourself and keep awake, I shall come upon you suddenly like a thief, and you will certainly not know the hour at which I shall come to judge you.

World English Bible
Remember therefore how you have received and heard. Keep it, and repent. If therefore you won't watch, I will come as a thief, and you won't know what hour I will come upon you.

Young's Literal Translation
'Remember, then, how thou hast received, and heard, and be keeping, and reform: if, then, thou mayest not watch, I will come upon thee as a thief, and thou mayest not know what hour I will come upon thee.

Openbaring 3:3 Afrikaans PWL
Onthou hoe jy ontvang en gehoor het en doen dít en keer terug. As jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ’n dief en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou sal afkom nie,

Zbulesa 3:3 Albanian
Kujto, pra, atë që more dhe dëgjove, dhe ruaje edhe pendohu. Po të mos rrish zgjuar, unë do të vij te ti si vjedhës, dhe nuk do të dish në ç'orë do të vij te ti.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 3:3 Arabic: Smith & Van Dyke
فاذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص ولا تعلم اية ساعة اقدم عليك.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 3:3 Armenian (Western): NT
Ուրեմն յիշէ՛ թէ ի՛նչպէս ընդունեցիր եւ լսեցիր, ու պահէ՛ եւ ապաշխարէ՛. իսկ եթէ արթուն չկենաս, գողի պէս պիտի գամ քու վրադ, ու բնաւ պիտի չգիտնաս թէ ո՛ր ժամուն պիտի գամ վրադ:

Apocacalypsea. 3:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Aicén bada orhoit nola recebitu eta ençun vkan duán: eta beguireçác, eta dolu bequic. Bada baldin veilla ezpadeçac ethorriren nauc hiregana ohoina beçala, eta eztuc iaquinen cer orenez ethorriren naicén hiregana.

D Offnbarung 3:3 Bavarian
Denk diend dran, wiest de Guetmaer empfangen und drauf glustert haast! Halt dran föst, stöck um! Fallst nit aufwachst, kimm i unverwartt als wie ayn Dieb; und du waisst gwiß nit, wann dös ist.

Откровение 3:3 Bulgarian
Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази [го] и покай се. И тъй, ако не бодърствуваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以你應當記住你所領受、所聽見的是什麼;你應當持守,應當悔改。如果你不警醒,我就要來臨,就像賊來臨那樣;而你絕不會知道我什麼時候臨到你。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以你应当记住你所领受、所听见的是什么;你应当持守,应当悔改。如果你不警醒,我就要来临,就像贼来临那样;而你绝不会知道我什么时候临到你。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
『所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的,又要遵守,並要悔改。若不警醒,我必臨到你那裡,如同賊一樣。我幾時臨到,你也決不能知道。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
‘所以要回想你是怎样领受、怎样听见的,又要遵守,并要悔改。若不警醒,我必临到你那里,如同贼一样。我几时临到,你也决不能知道。

启 示 录 3:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 要 回 想 你 是 怎 樣 領 受 、 怎 樣 聽 見 的 、 又 要 遵 守 , 並 要 悔 改 。 若 不 儆 醒 , 我 必 臨 到 你 那 裡 , 如 同 賊 一 樣 。 我 幾 時 臨 到 , 你 也 決 不 能 知 道 。

启 示 录 3:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 要 回 想 你 是 怎 样 领 受 、 怎 样 听 见 的 、 又 要 遵 守 , 并 要 悔 改 。 若 不 儆 醒 , 我 必 临 到 你 那 里 , 如 同 贼 一 样 。 我 几 时 临 到 , 你 也 决 不 能 知 道 。

Otkrivenje 3:3 Croatian Bible
Spomeni se dakle: kako si primio Riječ i poslušao, tako je i čuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.

Zjevení Janovo 3:3 Czech BKR
Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej toho, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.

Aabenbaringen 3:3 Danish
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.

Openbaring 3:3 Dutch Staten Vertaling
Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Nestle Greek New Testament 1904
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

Westcott and Hort 1881
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον· ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον· ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. Ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπί σε ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε.

Greek Orthodox Church 1904
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

Tischendorf 8th Edition
μνημονεύω οὖν πῶς λαμβάνω καί ἀκούω καί τηρέω καί μετανοέω ἐάν οὖν μή γρηγορεύω ἥκω ὡς κλέπτης καί οὐ μή γινώσκω ποῖος ὥρα ἥκω ἐπί σύ

Scrivener's Textus Receptus 1894
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σε ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σε.

Stephanus Textus Receptus 1550
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ἐπὶ σέ ὡς κλέπτης καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μνημονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας και τηρει και μετανοησον εαν ουν μη γρηγορησης ηξω ως κλεπτης και ου μη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μνημονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας και τηρει και μετανοησον εαν ουν μη γρηγορησης ηξω ως κλεπτης και ου μη γνωση ποιαν ωραν ηξω επι σε

Stephanus Textus Receptus 1550
μνημονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας και τηρει και μετανοησον εαν ουν μη γρηγορησης ηξω επι σε ως κλεπτης και ου μη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μνημονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας, και τηρει, και μετανοησον. εαν ουν μη γρηγορησης, ηξω επι σε ως κλεπτης, και ου μη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μνημονευε ουν πως ειληφας [και ηκουσας και τηρει] και μετανοησον εαν ουν μη γρηγορησης ηξω επι σε ως κλεπτης και ου μη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μνημονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας και τηρει και μετανοησον εαν ουν μη γρηγορησης ηξω ως κλεπτης και ου μη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas, kai tērei kai metanoēson. ean oun mē grēgorēsēs, hēxō hōs kleptēs, kai ou mē gnōs poian hōran hēxō epi se.

mnemoneue oun pos eilephas kai ekousas, kai terei kai metanoeson. ean oun me gregoreses, hexo hos kleptes, kai ou me gnos poian horan hexo epi se.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei, kai metanoēson; ean oun mē grēgorēsēs, hēxō hōs kleptēs, kai ou mē gnōs poian hōran hēxō epi se;

mnemoneue oun pos eilephas kai ekousas kai terei, kai metanoeson; ean oun me gregoreses, hexo hos kleptes, kai ou me gnos poian horan hexo epi se;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō ōs kleptēs kai ou mē gnōsē poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO Os kleptEs kai ou mE gnOsE poian Oran ExO epi se

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas [kai ēkousas kai tērei] kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō epi se ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas [kai Ekousas kai tErei] kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO epi se Os kleptEs kai ou mE gnOs poian Oran ExO epi se

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō epi se ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO epi se Os kleptEs kai ou mE gnOs poian Oran ExO epi se

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō epi se ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO epi se Os kleptEs kai ou mE gnOs poian Oran ExO epi se

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Westcott/Hort - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO Os kleptEs kai ou mE gnOs poian Oran ExO epi se

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mnēmoneue oun pōs eilēphas kai ēkousas kai tērei kai metanoēson ean oun mē grēgorēsēs ēxō ōs kleptēs kai ou mē gnōs poian ōran ēxō epi se

mnEmoneue oun pOs eilEphas kai Ekousas kai tErei kai metanoEson ean oun mE grEgorEsEs ExO Os kleptEs kai ou mE gnOs poian Oran ExO epi se

Jelenések 3:3 Hungarian: Karoli
Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.

Apokalipso de sankta Johano 3:3 Esperanto
Memoru do, kiel vi ricevis kaj auxdis; kaj observu, kaj pentu. Se do vi ne viglos, mi venos, kvazaux sxtelisto, kaj vi ne scios, je kiu horo mi venos al vi.

Johanneksen ilmestys 3:3 Finnish: Bible (1776)
Niin ajattele siis, kuinka sinä saanut ja kuullut olet, ja pidä se, ja tee parannus. Ellet sinä siis valvo, niin minä tulen sinun päälles niinkuin varas, ja et sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päälles tulen.

Apocalypse 3:3 French: Darby
Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi.

Apocalypse 3:3 French: Louis Segond (1910)
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.

Apocalypse 3:3 French: Martin (1744)
Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, et garde-les, et te repens, mais si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme le larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai contre toi.

Offenbarung 3:3 German: Modernized
So gedenke nun, wie du empfangen und gehöret hast, und halte es und tu Buße! So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde.

Offenbarung 3:3 German: Luther (1912)
So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde.

Offenbarung 3:3 German: Textbibel (1899)
So gedenke denn, wie du es empfangen und gehört hast, und halte daran und thue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so komme ich wie ein Dieb; und du sollst nimmermehr wissen, welche Stunde ich zu dir kommen werde.

Apocalisse 3:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito; e serbalo, e ravvediti. Che se tu non vegli, io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te.

Apocalisse 3:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ricordati adunque quanto hai ricevuto ed udito; e serbalo, e ravvediti. Che se tu non vegli, io verrò sopra te, a guisa di ladro, e tu non saprai a qual’ora io verrò sopra te.

WAHYU 3:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu, ingatlah bagaimana telah engkau terima dan dengar; peliharakanlah itu dan bertobat. Jikalau engkau tidak jaga kelak, Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tiada tahu akan waktunya yang Aku datang kelak kepadamu.

Revelation 3:3 Kabyle: NT
Mmekti-d ihi amek tesliḍ d wamek tqebleḍ awal n Ṛebbi, tbeɛ ayen akka i tlemdeḍ, tuɣaleḍ-ed ɣer webrid. Ma tɣefleḍ, a n-aseɣ ɣuṛ-ek am umakar, ur teẓẓareḍ ara anta ssaɛa i deg ara d-kecmeɣ.

요한계시록 3:3 Korean
그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라 만일 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이르리니 어느 시에 네게 임할는지 네가 알지 못하리라

Apocalypsis 3:3 Latin: Vulgata Clementina
In mente ergo habe qualiter acceperis, et audieris, et serva, et pœnitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur et nescies qua hora veniam ad te.

Atklāsmes grāmata 3:3 Latvian New Testament
Paturi atmiņā, ko saņēmi un dzirdēji, un glabā, un gandari! Ja tu nebūsi modrs, es nākšu kā zaglis pie tevis; un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pie tevis.

Apreiðkimo Jonui knyga 3:3 Lithuanian
Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai; laikykis to ir atgailauk! Jeigu nebudėsi, ateisiu kaip vagis, ir nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu.

Revelation 3:3 Maori
Kia mahara ra ki te rironga o nga mea i a koe, ki au i rongo ai, a puritia, ripeneta hoki. Na ki te kore koe e mataara, ka tae atu ahau ki a koe, ano he tahae; e kore hoki koe e matau ki te haora e tae atu ai ahau ki a koe.

Apenbaring 3:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig.

Apocalipsis 3:3 Spanish: La Biblia de las Américas
`Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárda lo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

Apocalipsis 3:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

Apocalipsis 3:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

Apocalipsis 3:3 Spanish: Reina Valera 1909
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárda lo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré á ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré á ti.

Apocalipsis 3:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti.

Apocalipse 3:3 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido; obedece e arrepende-te. Porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti.

Apocalipse 3:3 Portugese Bible
Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.   

Apocalipsa 3:3 Romanian: Cornilescu
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.

Откровение 3:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

Откровение 3:3 Russian koi8r
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

Revelation 3:3 Shuar New Testament
Yus-Chicham ti shiir Enentßijiai emka antukmam nu ataksha Enentßimpram emetata. Tura tunaarumsha Enentßimpram iniaisata. Tura iniaiyachkumninkia kasa N·nisnak nΘkatsmin jeartiatjame.

Uppenbarelseboken 3:3 Swedish (1917)
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

Ufunua was Yohana 3:3 Swahili NT
Kumbuka, basi, yale uliyofundishwa na jinsi ulivyoyasikia, uyatii na ubadili nia yako mbaya. Usipokesha nitakujia ghafla kama mwizi, na wala hutaijua saa nitakapokujia.

Pahayag 3:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig; at ito'y tuparin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 3:3 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi, aktiwat Ǝlinjil was tǝslam d ǝsǝssǝɣri wa tǝgrawam. Aɣǝdat daɣ-as, tutabam. As wǝr tǝnkeram daɣ etǝs, a din-asaɣ ǝheɣ ǝlmital n abaydag, wǝr za tǝssǝnam alwaq wa daq-qawan in-z-ǝɣdǝra.

วิวรณ์ 3:3 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น เจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไร จงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่ ฉะนั้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร

Vahiy 3:3 Turkish
Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir, tövbe et! Eğer uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin.

Откровение 3:3 Ukrainian: NT
Тим то згадай, як приняв і чув єси, і хорони, і покай ся, коли ж не чувати меш, прийду на тебе, як злодїй, і не знати меш, якого часу прийду на тебе.

Revelation 3:3 Uma New Testament
Toe pai' ku'uli' -kokoi: kiwoi tudui' to ni'epe pai' to nitarima-mi owi. Tuku' -mi napa to ratudui' -kokoi tetu, medea-mokoi ngkai kalempe' -ni. Ane uma oa' -koi memata, tilou-a mpai' mpohirua' -kokoi. Pai' karata-ku toe hewa karata topanako, apa' uma mpai' ni'incai nto'uma karata-ku toe.

Khaûi-huyeàn 3:3 Vietnamese (1934)
Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

Revelation 3:2
Top of Page
Top of Page