Revelation 2:17
New International Version
Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it.

New Living Translation
"Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious I will give some of the manna that has been hidden away in heaven. And I will give to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it.

English Standard Version
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it.’

Berean Study Bible
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcomes, I will give the hidden manna. I will also give him a white stone inscribed with a new name, known only to the one who receives it.

New American Standard Bible
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.'

King James Bible
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

Holman Christian Standard Bible
"Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor some of the hidden manna. I will also give him a white stone, and on the stone a new name is inscribed that no one knows except the one who receives it.

International Standard Version
Let everyone listen to what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone. On the white stone is written a new name that no one knows except the person who receives it.'"

NET Bible
The one who has an ear had better hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give him some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on that stone will be written a new name that no one can understand except the one who receives it.'

Aramaic Bible in Plain English
“And he who has an ear, let him hear what The Spirit speaks to the assemblies: 'To the one who is victorious I shall give of the manna which is hidden, and I shall give him a white pebble, and upon the pebble, a name in writing that no man knows except he who receives.'”

GOD'S WORD® Translation
Let the person who has ears listen to what the Spirit says to the churches. I will give some of the hidden manna to everyone who wins the victory. I will also give each person a white stone with a new name written on it, a name that is known only to the person who receives it.

Jubilee Bible 2000
He that has an ear let him hear what the Spirit saith unto the congregations {Gr. ekklesia – called out ones}; To him that overcomes I will give to eat of the hidden manna and will give him a small white stone and in the stone a new name written, which no one knows except the one that receives it.

King James 2000 Bible
He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches; To him that overcomes will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knows except him who receives it.

American King James Version
He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; To him that overcomes will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knows saving he that receives it.

American Standard Version
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it.

Douay-Rheims Bible
He, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches: To him that overcometh, I will give the hidden manna, and will give him a white counter, and in the counter, a new name written, which no man knoweth, but he that receiveth it.

Darby Bible Translation
He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, to him will I give of the hidden manna; and I will give to him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he that receives [it].

English Revised Version
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it.

Webster's Bible Translation
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no man knoweth, he excepted, that receiveth it.

Weymouth New Testament
"'Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches. He who overcomes--to him I will give some of the hidden Manna, and a white stone; and--written upon the stone and known only to him who receives it-- a new name.'

World English Bible
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him I will give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it.

Young's Literal Translation
He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming, I will give to him to eat from the hidden manna, and will give to him a white stone, and upon the stone a new name written, that no one knew except him who is receiving it.

Openbaring 2:17 Afrikaans PWL
Hy wat ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeentes sê: “Aan hom wat die oorwinning behaal, sal Ek gee om te eet van die versteekte ‘man hu’ en Ek sal vir hom ’n wit klippie gee en op dié klippie is ’n nuwe naam (karakter en outoriteit) geskryf wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit kry”.’

Zbulesa 2:17 Albanian
Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave: kujt fiton do t'i jap të hajë nga mana që është fshehur; dhe do t'i jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është shkruar një emër i ri, të cilin s'e njeh askush, përveç atij që e merr''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 2:17 Arabic: Smith & Van Dyke
من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المنّ المخفى واعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي يأخذ

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2:17 Armenian (Western): NT
Ա՛ն որ ականջ ունի, թող լսէ թէ Հոգին ի՛նչ կ՚ըսէ եկեղեցիներուն: Ո՛վ որ յաղթէ՝ անոր ուտել պիտի տամ պահուած մանանայէն. նաեւ պիտի տամ անոր ճերմակ խիճ մը, եւ այդ խիճին վրայ գրուած նոր անուն մը՝ որ ո՛չ մէկը գիտէ, բայց միայն զայն ստացողը»:

Apocacalypsea. 2:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey, Victoriosoari emanen draucat iatera gordea dagoen Mannatic, eta emanen draucat harri churibat: eta harrian icen berribat scribaturic, cein nehorc ezpaitu eçagutzen, recebitzen duenac baicen:

D Offnbarung 2:17 Bavarian
Wer Oorn haat, sollt lustern, was dyr Geist yn de Gmainn sait: Wer überwinddt, yn dönn gib i öbbs von n verborgnen Männen. Und dyrzue gib i iem aynn weissn Stain, daa wo ayn neuer Nam draufsteet, dönn was grad der kennt, der wo n kriegt.'

Откровение 2:17 Bulgarian
Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「凡是有耳的,就應當聽聖靈向各教會所說的話!那得勝的,我將要賜給他那隱藏的嗎哪。我還要賜給他一塊白石頭,石頭上有一個寫好的新名字,除了那領受的人以外,沒有人認識這名字。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“凡是有耳的,就应当听圣灵向各教会所说的话!那得胜的,我将要赐给他那隐藏的吗哪。我还要赐给他一块白石头,石头上有一个写好的新名字,除了那领受的人以外,没有人认识这名字。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
聖靈向眾教會所說的話,凡有耳的,就應當聽!得勝的,我必將那隱藏的嗎哪賜給他,並賜他一塊白石,石上寫著新名,除了那領受的以外,沒有人能認識。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!得胜的,我必将那隐藏的吗哪赐给他,并赐他一块白石,石上写着新名,除了那领受的以外,没有人能认识。’

启 示 录 2:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
聖 靈 向 眾 教 會 所 說 的 話 , 凡 有 耳 的 , 就 應 當 聽 ! 得 勝 的 , 我 必 將 那 隱 藏 的 嗎 哪 賜 給 他 , 並 賜 他 一 塊 白 石 , 石 上 寫 著 新 名 ; 除 了 那 領 受 的 以 外 , 沒 有 人 能 認 識 。

启 示 录 2:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 ! 得 胜 的 , 我 必 将 那 隐 藏 的 吗 哪 赐 给 他 , 并 赐 他 一 块 白 石 , 石 上 写 着 新 名 ; 除 了 那 领 受 的 以 外 , 没 有 人 能 认 识 。

Otkrivenje 2:17 Croatian Bible
Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati mane sakrivene i bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima.

Zjevení Janovo 2:17 Czech BKR
Kdo má uši, slyšiž, co Duch praví církvím: Tomu, jenž vítězí, dám jísti mannu skrytou a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.

Aabenbaringen 2:17 Danish
Den, som har Øre, høre, hvad Aanden siger til Menighederne! Den, som sejrer, ham vil jeg give af den skjulte Manna, og jeg vil give ham en hvid Sten og paa Stenen et nyt Navn skrevet, som ingen kender, uden den, der faar det.

Openbaring 2:17 Dutch Staten Vertaling
Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Westcott and Hort 1881
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Tῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ο ἴδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Greek Orthodox Church 1904
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Tischendorf 8th Edition
ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω δίδωμι αὐτός ὁ μάννα ὁ κρύπτω καί δίδωμι αὐτός ψῆφος λευκός καί ἐπί ὁ ψῆφος ὄνομα καινός γράφω ὅς οὐδείς εἴδω εἰ μή ὁ λαμβάνω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεις οιδεν ει μη ο λαμβανων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικουντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεις οιδεν ει μη ο λαμβανων

Stephanus Textus Receptus 1550
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν απο του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεις εγνω ει μη ο λαμβανων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το Πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις. τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν απο του μαννα του κεκρυμμενου, και δωσω αυτω ψηφον λευκην, και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον, ο ουδεις εγνω ει μη ο λαμβανων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν [απο] του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεις οιδεν ει μη ο λαμβανων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο εχων ους ακουσατω τι το πνευμα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω του μαννα του κεκρυμμενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεις οιδεν ει μη ο λαμβανων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
HO echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais. Tō nikōnti dōsō autō tou manna tou kekrymmenou, kai dōsō autō psēphon leukēn, kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon, ho oudeis oiden ei mē ho lambanōn.

HO echon ous akousato ti to Pneuma legei tais ekklesiais. To nikonti doso auto tou manna tou kekrymmenou, kai doso auto psephon leuken, kai epi ten psephon onoma kainon gegrammenon, ho oudeis oiden ei me ho lambanon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
HO echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais. Tō nikōnti dōsō autō tou manna tou kekrymmenou, kai dōsō autō psēphon leukēn, kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon ho oudeis oiden ei mē ho lambanōn.

HO echon ous akousato ti to pneuma legei tais ekklesiais. To nikonti doso auto tou manna tou kekrymmenou, kai doso auto psephon leuken, kai epi ten psephon onoma kainon gegrammenon ho oudeis oiden ei me ho lambanon.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikounti dōsō autō tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikounti dOsO autO tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mE o lambanOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein [apo] tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein [apo] tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mE o lambanOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein apo tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis egnō ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein apo tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis egnO ei mE o lambanOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein apo tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis egnō ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO phagein apo tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis egnO ei mE o lambanOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Westcott/Hort - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mE o lambanOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mē o lambanōn

o echOn ous akousatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais tO nikOnti dOsO autO tou manna tou kekrummenou kai dOsO autO psEphon leukEn kai epi tEn psEphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mE o lambanOn

Jelenések 2:17 Hungarian: Karoli
A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A gyõzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja.

Apokalipso de sankta Johano 2:17 Esperanto
Kiu havas orelon, tiu auxskultu, kion la Spirito diras al la eklezioj. Al la venkanto mi donos el la kasxita manao, kaj mi donos al li blankan sxtoneton, kaj sur la sxtoneto novan nomon skribitan, kiun konas neniu krom la ricevanto.

Johanneksen ilmestys 2:17 Finnish: Bible (1776)
Jolla korva on, se kuulkaan, mitä Henki seurakunnille sanoo: sen, joka voittaa, annan minä syödä siitä salatusta mannasta, ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa, ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen saa.

Apocalypse 2:17 French: Darby
Que celui qui a des oreilles ecoute ce que l'Esprit dit aux assemblees. A celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachee, et je lui donnerai un caillou blanc, et, sur le caillou, un nouveau nom ecrit, que nul ne connait, sinon celui qui le reçoit.

Apocalypse 2:17 French: Louis Segond (1910)
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.

Apocalypse 2:17 French: Martin (1744)
Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur [ce] caillou sera écrit un nouveau nom, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit.

Offenbarung 2:17 German: Modernized
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben ein gut Zeugnis und mit dem Zeugnis einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennet, denn der ihn empfänget.

Offenbarung 2:17 German: Luther (1912)
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem will zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt.

Offenbarung 2:17 German: Textbibel (1899)
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Gemeinden sagt: dem Sieger will ich geben vom verborgenen Manna, und will ihm einen weißen Stein geben und darauf einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer der Empfänger.

Apocalisse 2:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve.

Apocalisse 2:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: A chi vince io darò a mangiar della manna nascosta, e gli darò un calcolo bianco, e in su quel calcolo un nuovo nome scritto, il qual niuno conosce, se non colui che lo riceve.

WAHYU 2:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Barangsiapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang yang menang, kepadanyalah Aku akan memberi Manna yang tersembunyi itu, dan Aku akan memberi kepadanya suatu batu putih dan pada batu itu tersurat suatu nama baharu, yang tiada diketahui oleh seorang pun, melainkan oleh orang yang menerima dia."

Revelation 2:17 Kabyle: NT
Win yesɛan imeẓẓuɣen, ad ismeḥses i wayen i d-iqqaṛ Ṛṛuḥ n Ṛebbi i tejmuyaɛ n watmaten ! Win yeṭṭfen deg-i alamma ț țaggara, a t-id-ṛezqeɣ s tmana-nni yețwaḥerzen, a s-fkeɣ daɣen ablaḍ acebḥan i ɣef yura isem ajdid ur yessin yiwen, anagar win iwumi ara d-yețțunefk ublaḍ-nni.

요한계시록 2:17 Korean
귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰 돌을 줄 터인데 그 돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라

Apocalypsis 2:17 Latin: Vulgata Clementina
Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis : Vincenti dabo manna absconditum, et dabo illi calculum candidum : et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit.

Atklāsmes grāmata 2:17 Latvian New Testament
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka baznīcām: Uzvarētājam es došu apslēptu mannu un došu viņam baltu akmeni, un akmenī būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā tikai tas, kas saņem.

Apreiðkimo Jonui knyga 2:17 Lithuanian
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojui Aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas’ ”.

Revelation 2:17 Maori
Ko te tangata he taringa tona, kia rongo ia ki ta te Wairua e mea nei ki nga hahi; Ko te tangata i a ia te wikitoria, ka hoatu e ahau te mana huna, ka hoatu ano e ahau ki a ia he kohatu ma, me te ingoa hou, he mea tuhituhi ki te kohatu, e kore n ei e matauria e tetahi, ko te tangata anake e whiwhi ana.

Apenbaring 2:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn, skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det!

Apocalipsis 2:17 Spanish: La Biblia de las Américas
`El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.'

Apocalipsis 2:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquél que lo recibe."'"

Apocalipsis 2:17 Spanish: Reina Valera Gómez
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Apocalipsis 2:17 Spanish: Reina Valera 1909
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Apocalipsis 2:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, daré a comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un Nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Apocalipse 2:17 Bíblia King James Atualizada Português
Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas: ‘Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe’.” 12 Carta à igreja em Tiatira

Apocalipse 2:17 Portugese Bible
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.   

Apocalipsa 2:17 Romanian: Cornilescu
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celuice va birui, îi voi da să mănînce din mana ascunsă, şi -i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu -l ştie nimeni decît acela care -l primeşte.``

Откровение 2:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Имеющий ухо(слышать) да слышит, что Дух говоритцерквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Откровение 2:17 Russian koi8r
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Revelation 2:17 Shuar New Testament
Kuφshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashφ Yus-shuaran timian antukti: Nupetmakunka Manß yurumkan uukma nuna ayurattajai. Nuyß kaya P·jun susattajai. Nu kayanam yamaram naari aarma ßtatui. Nunasha Chφkich shuarka penkΘ nΘkatsain aya Achφa nuke nekaattawai." Tu Aartß' turutmiai.

Uppenbarelseboken 2:17 Swedish (1917)
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som får det.»

Ufunua was Yohana 2:17 Swahili NT
Aliye na masikio, basi, na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa! Wale wanaoshinda nitawapa ile mana iliyofichika. Nitawapa pia jiwe jeupe lililoandikwa jina jipya ambalo hakuna mtu aliyelijua isipokuwa tu wale wanaolipokea.

Pahayag 2:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 2:17 Tawallamat Tamajaq NT
Wa isallin aslet y awa inna Infas wa Zǝddigan y Ǝlkǝnisaten! Wa d-ornan, ad t-akfaɣ manna tǝɣbârat, akfaq-qu deɣ tǝhunt mallat a fǝl iktâb esǝm aynayan as tu-wǝr-illa i t-issânan ar wa t-igrawan.»

วิวรณ์ 2:17 Thai: from KJV
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นด้วย ที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้น'

Vahiy 2:17 Turkish
Kulağı olan, Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca, ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim.› ››

Откровение 2:17 Ukrainian: NT
Хто має ухо, нехай слухає, що Дух глаголе церквам. Хто побідить, тому дам поживати від манни закритої, і дам йому камінь білий, а на камені нове імя написане, котрого ніхто не знає, тільки, хто приняв.

Revelation 2:17 Uma New Testament
Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku' -ku hi butu ngata-na. Hema to medagi, kupiliu-ra ngkoni' manna to tewuni. Kuwai' -ra hameha' watu to bula. Hi watu toe te'uki' hanga' to bo'u, to uma ra'incai tau ntani' -na. To mpo'inca, muntu' tauna to mpotarima watu toe-wadi."

Khaûi-huyeàn 2:17 Vietnamese (1934)
Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi thắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.

Revelation 2:16
Top of Page
Top of Page