APOKALUPSIS IOANNOU 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1tō angelō tō en ephesō ekklēsias grapson tade legei o kratōn tous epta asteras en tē dexia autou o peripatōn en mesō tōn epta luchniōn tōn chrusōn

2oida ta erga sou kai ton kopon kai tēn upomonēn sou kai oti ou dunē bastasai kakous kai epeirasas tous legontas eautous apostolous kai ouk eisin kai eures autous pseudeis 3kai upomonēn echeis kai ebastasas dia to onoma mou kai ou kekopiakes 4alla echō kata sou oti tēn agapēn sou tēn prōtēn aphēkes 5mnēmoneue oun pothen peptōkas kai metanoēson kai ta prōta erga poiēson ei de mē erchomai soi kai kinēsō tēn luchnian sou ek tou topou autēs ean mē metanoēsēs 6alla touto echeis oti miseis ta erga tōn nikolaitōn a kagō misō 7o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xulou tēs zōēs o estin en tō paradeisō tou theou

8kai tō angelō tō en smurnē ekklēsias grapson tade legei o prōtos kai o eschatos os egeneto nekros kai ezēsen

9oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian alla plousios ei kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana 10 mē phobou a melleis paschein idou mellei ballein o diabolos ex umōn eis phulakēn ina peirasthēte kai echēte thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs 11o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais o nikōn ou mē adikēthē ek tou thanatou tou deuterou

12kai tō angelō tēs en pergamō ekklēsias grapson tade legei o echōn tēn romphaian tēn distomon tēn oxeian

13oida pou katoikeis opou o thronos tou satana kai krateis to onoma mou kai ouk ērnēsō tēn pistin mou kai en tais ēmerais antipas o martus mou o pistos [mou] os apektanthē par umin opou o satanas katoikei 14all echō kata sou oliga oti echeis ekei kratountas tēn didachēn balaam os edidasken tō balak balein skandalon enōpion tōn uiōn israēl phagein eidōlothuta kai porneusai 15outōs echeis kai su kratountas tēn didachēn nikolaitōn omoiōs 16metanoēson oun ei de mē erchomai soi tachu kai polemēsō met autōn en tē romphaia tou stomatos mou 17o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais tō nikōnti dōsō autō tou manna tou kekrummenou kai dōsō autō psēphon leukēn kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mē o lambanōn

18kai tō angelō tō en thuateirois ekklēsias grapson tade legei o uios tou theou o echōn tous ophthalmous [autou] ōs phloga puros kai oi podes autou omoioi chalkolibanō

19oida sou ta erga kai tēn agapēn kai tēn pistin kai tēn diakonian kai tēn upomonēn sou kai ta erga sou ta eschata pleiona tōn prōtōn 20alla echō kata sou oti apheis tēn gunaika iezabel ē legousa eautēn prophētin kai didaskei kai plana tous emous doulous porneusai kai phagein eidōlothuta 21kai edōka autē chronon ina metanoēsē kai ou thelei metanoēsai ek tēs porneias autēs 22idou ballō autēn eis klinēn kai tous moicheuontas met autēs eis thlipsin megalēn ean mē metanoēsousin ek tōn ergōn autēs 23kai ta tekna autēs apoktenō en thanatō kai gnōsontai pasai ai ekklēsiai oti egō eimi o eraunōn nephrous kai kardias kai dōsō umin ekastō kata ta erga umōn 24umin de legō tois loipois tois en thuateirois osoi ouk echousin tēn didachēn tautēn oitines ouk egnōsan ta bathea tou satana ōs legousin ou ballō eph umas allo baros 25plēn o echete kratēsate achris ou an ēxō 26kai o nikōn kai o tērōn achri telous ta erga mou dōsō autō exousian epi tōn ethnōn 27kai poimanei autous en rabdō sidēra ōs ta skeuē ta keramika suntribetai 28ōs kagō eilēpha para tou patros mou kai dōsō autō ton astera ton prōinon 29o echōn ous akousatō ti to pneuma legei tais ekklēsiais

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Revelation 1
Top of Page
Top of Page