Revelation 2:10
New International Version
Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown.

New Living Translation
Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for ten days. But if you remain faithful even when facing death, I will give you the crown of life.

English Standard Version
Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for ten days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life.

Berean Study Bible
Do not fear what you are about to suffer. Look, the devil is about to throw some of you into prison to test you, and you will suffer tribulation for ten days. Be faithful even unto death, and I will give you the crown of life.

New American Standard Bible
'Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.

King James Bible
Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

Holman Christian Standard Bible
Don't be afraid of what you are about to suffer. Look, the Devil is about to throw some of you into prison to test you, and you will have affliction for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.

International Standard Version
Don't be afraid of what you are going to suffer. Look! The devil is going to throw some of you into prison so that you may be tested. For ten days you will undergo suffering. Be faithful until death, and I will give you the victor's crown of life.

NET Bible
Do not be afraid of the things you are about to suffer. The devil is about to have some of you thrown into prison so you may be tested, and you will experience suffering for ten days. Remain faithful even to the point of death, and I will give you the crown that is life itself.

Aramaic Bible in Plain English
“Be afraid in none of those things that you will suffer; behold The Devil will throw some of you into prison to be tested and you will have suffering for 10 days; be faithful unto death, and I will give you a crown of life.”

GOD'S WORD® Translation
Don't be afraid of what you are going to suffer. The devil is going to throw some of you into prison so that you may be tested. Your suffering will go on for ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.

Jubilee Bible 2000
Fear none of those things which thou shalt suffer; behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days; be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life.

King James 2000 Bible
Fear none of those things which you will suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried; and you shall have tribulation ten days: be faithful unto death, and I will give you a crown of life.

American King James Version
Fear none of those things which you shall suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried; and you shall have tribulation ten days: be you faithful to death, and I will give you a crown of life.

American Standard Version
Fear not the things which thou art about to suffer: behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life.

Douay-Rheims Bible
Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison that you may be tried: and you shall have tribulation ten days. Be thou faithful until death: and I will give thee the crown of life.

Darby Bible Translation
Fear nothing [of] what thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of life.

English Revised Version
Fear not the things which thou art about to suffer: behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life.

Webster's Bible Translation
Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful to death, and I will give thee a crown of life.

Weymouth New Testament
Dismiss your fears concerning all that you are about to suffer. I tell you that the Devil is about to throw some of you into prison that you may be put to the test, and for ten days you will have to endure persecution. Be faithful to the End, even if you have to die, and then I will give you the victor's Wreath of Life.

World English Bible
Don't be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested; and you will have oppression for ten days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life.

Young's Literal Translation
'Be not afraid of the things that thou art about to suffer; lo, the devil is about to cast of you to prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days; become thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of the life.

Openbaring 2:10 Afrikaans PWL
Moenie bang wees vir enige iets wat jy gaan ly nie. Let op, die teëstander gaan sommige van julle in die tronk gooi om getoets te word en julle sal tien dae lank lyding hê. Wees vol vertroue tot die dood toe en Ek sal vir jou ’n kroon van lewe gee”.’

Zbulesa 2:10 Albanian
Mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash; ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg, që të provoheni, dhe ju do të keni shtrengim për dhjetë ditë. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të të jap kurorën e jetës.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 2:10 Arabic: Smith & Van Dyke
لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به. هوذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة ايام. كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2:10 Armenian (Western): NT
Բնաւ մի՛ վախնար այն չարչարանքներէն՝ որ պիտի կրես. ահա՛ Չարախօսը բանտը պիտի նետէ ձեզմէ ոմանք՝ որպէսզի փորձուիք, եւ տասը օր տառապանք պիտի ունենաք: Մինչեւ մահ հաւատարիմ եղիր, ու պիտի տամ քեզի կեանքի պսակը"”:

Apocacalypsea. 2:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ezaicela suffritzeco dituán gaucen beldur: huná, deabruac çuetaric batzu presoinean eçarteco citic phoroga çaiteztençát, eta vkanen duçue tribulatione hamar egunez: aicén fidel heriorano, eta emanen drauát vicitzeco coroa.

D Offnbarung 2:10 Bavarian
Fircht di nit vor dönn, wasst non dyrleidn muesst! Dyr Teufl sacht ain von enk eyn n Körker schmeissn, um enk auf de Prob z stölln, und zöhen Täg lang höngtß aft ganz schoen drinn. Bleib treu hinst ein eyn n Tood; dann gaa i dyr als Sigskranz s Löbn göbn!

Откровение 2:10 Bulgarian
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你不要怕將要受的苦。看哪,魔鬼要把你們當中一些人投進監獄,使你們受考驗;你們將受十天的患難。你應當至死忠心,我就把生命的冠冕賜給你。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你不要怕将要受的苦。看哪,魔鬼要把你们当中一些人投进监狱,使你们受考验;你们将受十天的患难。你应当至死忠心,我就把生命的冠冕赐给你。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
『你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡,叫你們被試煉,你們必受患難十日。你務要至死忠心,我就賜給你那生命的冠冕。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
‘你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里,叫你们被试炼,你们必受患难十日。你务要至死忠心,我就赐给你那生命的冠冕。

启 示 录 2:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 將 要 受 的 苦 你 不 用 怕 。 魔 鬼 要 把 你 們 中 間 幾 個 人 下 在 監 裡 , 叫 你 們 被 試 煉 , 你 們 必 受 患 難 十 日 。 你 務 要 至 死 忠 心 , 我 就 賜 給 你 那 生 命 的 冠 冕 。

启 示 录 2:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 将 要 受 的 苦 你 不 用 怕 。 魔 鬼 要 把 你 们 中 间 几 个 人 下 在 监 里 , 叫 你 们 被 试 炼 , 你 们 必 受 患 难 十 日 。 你 务 要 至 死 忠 心 , 我 就 赐 给 你 那 生 命 的 冠 冕 。

Otkrivenje 2:10 Croatian Bible
Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ćete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života.

Zjevení Janovo 2:10 Czech BKR
Nebojž se nic toho, co trpěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli, a budete míti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do smrti, a dámť korunu života.

Aabenbaringen 2:10 Danish
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.

Openbaring 2:10 Dutch Staten Vertaling
Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Nestle Greek New Testament 1904
μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

Westcott and Hort 1881
μὴ φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἔχητε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μὴ / μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἔχητε / ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν· ἰδοὺ δή, μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

Greek Orthodox Church 1904
μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν. ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

Tischendorf 8th Edition
μηδείς φοβέω ὅς μέλλω πάσχω ὁράω μέλλω βάλλω ὁ διάβολος ἐκ ὑμεῖς εἰς φυλακή ἵνα πειράζω καί ἔχω θλῖψις ἡμέρα δέκα γίνομαι πιστός ἄχρι θάνατος καί δίδωμι σύ ὁ στέφανος ὁ ζωή

Scrivener's Textus Receptus 1894
μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλειν ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος εἰς φυλακὴν, ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν ἰδού, μέλλει βάλειν ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη φοβου α μελλεις πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε και εχητε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μηδεν φοβου α μελλεις πασχειν ιδου μελλει βαλειν ο διαβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε και εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης

Stephanus Textus Receptus 1550
μηδεν φοβου α μελλεις πασχειν ιδου μελλει βαλειν εξ υμων ο διαβολος εις φυλακην ινα πειρασθητε και εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μηδεν φοβου α μελλεις πασχειν· ιδου μελλει βαλειν εξ υμων ο διαβολος εις φυλακην, ινα πειρασθητε· και εξετε θλιψιν ημερων δεκα. γινου πιστος αχρι θανατου, και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μηδεν φοβου α μελλεις πασχειν ιδου δη μελλει βαλειν ο διαβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε και εξετε θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: μη } {VAR2: μηδεν } φοβου α μελλεις πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε και {VAR1: εχητε } {VAR2: εξετε } θλιψιν ημερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē phobou ha melleis paschein. idou mellei ballein ho diabolos ex hymōn eis phylakēn hina peirasthēte, kai hexete thlipsin hēmerōn deka. ginou pistos achri thanatou, kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs.

me phobou ha melleis paschein. idou mellei ballein ho diabolos ex hymon eis phylaken hina peirasthete, kai hexete thlipsin hemeron deka. ginou pistos achri thanatou, kai doso soi ton stephanon tes zoes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē phobou ha melleis paschein. idou mellei ballein ho diabolos ex hymōn eis phylakēn hina peirasthēte, kai echēte thlipsin hēmerōn deka. ginou pistos achri thanatou, kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs.

me phobou ha melleis paschein. idou mellei ballein ho diabolos ex hymon eis phylaken hina peirasthete, kai echete thlipsin hemeron deka. ginou pistos achri thanatou, kai doso soi ton stephanon tes zoes.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mēden phobou a melleis paschein idou mellei balein o diabolos ex umōn eis phulakēn ina peirasthēte kai exete thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

mEden phobou a melleis paschein idou mellei balein o diabolos ex umOn eis phulakEn ina peirasthEte kai exete thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mēden phobou a melleis paschein idou dē mellei balein o diabolos ex umōn eis phulakēn ina peirasthēte kai exete thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

mEden phobou a melleis paschein idou dE mellei balein o diabolos ex umOn eis phulakEn ina peirasthEte kai exete thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mēden phobou a melleis paschein idou mellei balein ex umōn o diabolos eis phulakēn ina peirasthēte kai exete thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

mEden phobou a melleis paschein idou mellei balein ex umOn o diabolos eis phulakEn ina peirasthEte kai exete thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mēden phobou a melleis paschein idou mellei balein ex umōn o diabolos eis phulakēn ina peirasthēte kai exete thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

mEden phobou a melleis paschein idou mellei balein ex umOn o diabolos eis phulakEn ina peirasthEte kai exete thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Westcott/Hort - Transliterated
mē phobou a melleis paschein idou mellei ballein o diabolos ex umōn eis phulakēn ina peirasthēte kai echēte thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

mE phobou a melleis paschein idou mellei ballein o diabolos ex umOn eis phulakEn ina peirasthEte kai echEte thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: mē } {UBS4: mēden } phobou a melleis paschein idou mellei ballein o diabolos ex umōn eis phulakēn ina peirasthēte kai {WH: echēte } {UBS4: exete } thlipsin ēmerōn deka ginou pistos achri thanatou kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs

{WH: mE} {UBS4: mEden} phobou a melleis paschein idou mellei ballein o diabolos ex umOn eis phulakEn ina peirasthEte kai {WH: echEte} {UBS4: exete} thlipsin EmerOn deka ginou pistos achri thanatou kai dOsO soi ton stephanon tEs zOEs

Jelenések 2:10 Hungarian: Karoli
Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.

Apokalipso de sankta Johano 2:10 Esperanto
Ne timu tion, kion vi suferos; jen la diablo jxetos iujn el vi en malliberejon, por ke vi estu elprovataj; kaj vi havos aflikton dek tagojn. Estu fidela gxis morto, kaj mi donos al vi la kronon de vivo.

Johanneksen ilmestys 2:10 Finnish: Bible (1776)
Älä sinä ensinkään pelkää, mitä sinun kärsimän pitää. Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankiuteen, kiusattaa; ja teillä pitää oleman vaiva kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan.

Apocalypse 2:10 French: Darby
Ne crains en aucune maniere les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez eprouves: et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidele jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2:10 French: Louis Segond (1910)
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2:10 French: Martin (1744)
Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le Démon mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés; et vous aurez une affliction de dix jours. Sois fidèle jusques à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.

Offenbarung 2:10 German: Modernized
Fürchte dich vor der keinem, das du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr versucht werdet; und werdet Trübsal haben zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Offenbarung 2:10 German: Luther (1912)
Fürchte dich vor der keinem, das du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr versucht werdet, und werdet Trübsal haben zehn Tage. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Offenbarung 2:10 German: Textbibel (1899)
Siehe der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis bringen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet bedrängt sein zehn Tage lang. Sei getreu bis zum Tod, so will ich dir den Kranz des Lebens geben.

Apocalisse 2:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non temere quel che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati: e avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.

Apocalisse 2:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Non temer nulla delle cose che tu soffrirai; ecco, egli avverrà che il Diavolo caccerà alcuni di voi in prigione, acciocchè siate provati; e voi avrete tribolazione di dieci giorni; sii fedele infino alla morte, ed io ti darò la corona della vita.

WAHYU 2:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Janganlah engkau takut akan segala kesusahan yang akan engkau rasai kelak. Tengoklah, Iblis itu hendak memasukkan setengah daripada kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai; dan kamu mendapat kesusahan kelak sepuluh hari lamanya. Biarlah engkau setia sehingga mati, dan Aku akan memberi engkau makota hayat itu.

Revelation 2:10 Kabyle: NT
Ur țțagad ara leɛtab i d-ițeddun ɣuṛ-ek. Atan Cciṭan ad yerr kra deg-wen ɣer lḥebs iwakken aț-țujeṛbem, aț-țilim di leɛtab ɛecṛa wussan. Eṭṭef di liman-inek alamma d lmut, a k-d-fkeɣ taɛeṣṣabt n tudert.

요한계시록 2:10 Korean
네가 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환난을 받으리라 네가 죽도록 충성하라 ! 그리하면 내가 생명의 면류관을 네게 주리라

Apocalypsis 2:10 Latin: Vulgata Clementina
Nihil horum timeas quæ passurus es. Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis in carcerem ut tentemini : et habebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitæ.

Atklāsmes grāmata 2:10 Latvian New Testament
Nebīsties no tā, kas tev vēl būs jācieš! Lūk, velns metīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti un jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, un es tev došu dzīvības kroni.

Apreiðkimo Jonui knyga 2:10 Lithuanian
Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką’.

Revelation 2:10 Maori
Kaua e wehi ki nga mamae meake nei pa ki a koe; na, tera e maka etahi o koutou e te rewera ki te whare herehere, kia whakamatautauria ai koutou; a ka whakamamaetia koutou kotahi tekau nga ra. Kia pono koe a mate noa, a maku e hoatu ki a koe te k arauna o te ora.

Apenbaring 2:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apocalipsis 2:10 Spanish: La Biblia de las Américas
`No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

Apocalipsis 2:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida.

Apocalipsis 2:10 Spanish: Reina Valera Gómez
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados; y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

Apocalipsis 2:10 Spanish: Reina Valera 1909
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros á la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

Apocalipsis 2:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

Apocalipse 2:10 Bíblia King James Atualizada Português
Não temas nada do que estais prestes a sofrer! Eis que o Diabo está para lançar alguns de vós na prisão; a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante dez dias. Sê fiel até a morte, e Eu te darei a coroa da vida!’

Apocalipse 2:10 Portugese Bible
Não temas o que hás de padecer. Eis que o Diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.   

Apocalipsa 2:10 Romanian: Cornilescu
Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.``

Откровение 2:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти,и дам тебе венец жизни.

Откровение 2:10 Russian koi8r
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.

Revelation 2:10 Shuar New Testament
Ti Wßitsattamna nu ashamkaip. Iwianch Ashφ nekapramsataj tusa atumiinian sepunam enkeattawai. Nui tias tsawant Wßitsattarme. Jßakmesha tuke Yus shiir Enentßimtusakminkia tawaspan nakurin susatniua N·tiksanak nekas iwiaakman tuke shiir pujustinian amastatjai.

Uppenbarelseboken 2:10 Swedish (1917)
Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,

Ufunua was Yohana 2:10 Swahili NT
Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza! Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani; nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku kumi. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uzima.

Pahayag 2:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 2:10 Tawallamat Tamajaq NT
Ad wǝr tiksadam alɣazab wa daɣ-wan ilkaman. Sǝsǝmat, kǝl-Ǝlkǝnisat ta n Ǝsmurna! Iblis a kawan-ajjarrab s ad agu arat daɣ-wan daɣ kasaw. Ad tagim maraw adan tǝtiwadgazam. Ǝɣdǝlat daɣ ǝzǝgzan-nawan iket tǝddaram, ǝddi a kawan-akfaɣ aroz imosan tǝkǝbbut ta n annajax.

วิวรณ์ 2:10 Thai: from KJV
อย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น ดูเถิด พญามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน แต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

Vahiy 2:10 Turkish
Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, denenesiniz diye İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim.

Откровение 2:10 Ukrainian: NT
Нїчого не бій ся, що маєш терпіти. Ось, диявол вкидати ме декотрих із вас у темницю, щоб спокусити вас; і мати мете горе десять день. Будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя.

Revelation 2:10 Uma New Testament
Bona ni'inca: Magau' Anudaa' mpotarungku' -koi mpai' hantongo', nasori-koi bona ngalai' ngkala'ura-koi ngkai pepangala' -ni. Rabalinai' -koi hampulu' eo kahae-na. Aga neo' nipoka'eka' pebalinai' tetu. Tida-koi mpangaku' -a duu' -ni mate, pai' kuwai' -koi katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, parasee ngkai pedagia-ni.

Khaûi-huyeàn 2:10 Vietnamese (1934)
Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

Revelation 2:9
Top of Page
Top of Page