Revelation 2:9
New International Version
I know your afflictions and your poverty--yet you are rich! I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

New Living Translation
"I know about your suffering and your poverty--but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan.

English Standard Version
“‘I know your tribulation and your poverty (but you are rich) and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

Berean Study Bible
I know your affliction and your poverty—though you are rich! And I am aware of the slander of those who falsely claim to be Jews, but are in fact a synagogue of Satan.

New American Standard Bible
'I know your tribulation and your poverty (but you are rich), and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

King James Bible
I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

Holman Christian Standard Bible
I know your affliction and poverty, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

International Standard Version
I know your suffering and your poverty—though you are rich—and the slander committed by those who claim to be Jews but are not. They are the synagogue of Satan.

NET Bible
I know the distress you are suffering and your poverty (but you are rich). I also know the slander against you by those who call themselves Jews and really are not, but are a synagogue of Satan.

Aramaic Bible in Plain English
“I know your suffering and your poverty (but you are rich ) and the blasphemy of those who call themselves Jews of the Judeans, when they are not, but are the synagogue of Satan.”

GOD'S WORD® Translation
I know how you are suffering, how poor you are-but you are rich. I also know that those who claim to be Jews slander you. They are the synagogue of Satan.

Jubilee Bible 2000
I know thy works and tribulation and poverty, (but thou art rich), and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan.

King James 2000 Bible
I know your works, and tribulation, and poverty, (but you are rich) and I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

American King James Version
I know your works, and tribulation, and poverty, (but you are rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

American Standard Version
I know thy tribulation, and thy poverty (but thou art rich), and the blasphemy of them that say they are Jews, and they art not, but are a synagogue of Satan.

Douay-Rheims Bible
I know thy tribulation and thy poverty, but thou art rich: and thou art blasphemed by them that say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan.

Darby Bible Translation
I know thy tribulation and thy poverty; but thou art rich; and the railing of those who say that they themselves are Jews, and are not, but a synagogue of Satan.

English Revised Version
I know thy tribulation, and thy poverty (but thou art rich), and the blasphemy of them which say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan.

Webster's Bible Translation
I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

Weymouth New Testament
Your sufferings I know, and your poverty--but you are rich--and the evil name given you by those who say that they themselves are Jews, and are not, but are Satan's synagogue.

World English Bible
"I know your works, oppression, and your poverty (but you are rich), and the blasphemy of those who say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan.

Young's Literal Translation
I have known thy works, and tribulation, and poverty -- yet thou art rich -- and the evil-speaking of those saying themselves to be Jews, and are not, but are a synagogue of the Adversary.

Openbaring 2:9 Afrikaans PWL
“Ek ken jou lyding en jou armoede, maar jy is ryk; Ek ken ook die kwaadpraat van dié wat sê dat hulle Jode van Y’hudah is terwyl hulle dit nie is nie, maar deelgenote van die teëstander.

Zbulesa 2:9 Albanian
Unë i njoh veprat e tua, dhe shtrengimin e varfërinë (por ti je i pasur) dhe blasfeminë e atyre që e quajnë veten Judenj, por nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 2:9 Arabic: Smith & Van Dyke
انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك. مع انك غني. وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 2:9 Armenian (Western): NT
Գիտե՛մ քու գործերդ, տառապանքդ եւ աղքատութիւնդ, (բայց հարուստ ես,) ու հայհոյութիւնը անոնց՝ որ կ՚ըսեն թէ իրենք Հրեայ են, բայց չեն, հապա՝ Սատանայի ժողով:

Apocacalypsea. 2:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baceaquizquiat hire obrác, eta tribulationea, eta paubreciá (baina abrats aiz) eta bere buruäc Iudu eguiten dituztenén blasphemioa, eta ezpaitirade, baina dituc Satanen synagoga.

D Offnbarung 2:9 Bavarian
I kenn dein Drangsal und dein Armuet, und diener bist du reich. Und i waiß, däßst von de Sölchern gschmaeht werst, die wo si als Judn ausgöbnd; dyrweil seind s von n +Antsacher ayn Samnung.

Откровение 2:9 Bulgarian
Зная [[твоите дела]], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我知道你的患難和貧窮;其實你是富有的。我也知道從那些自稱是猶太人而來的毀謗,其實他們不是猶太人,而是屬於撒旦會堂的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我知道你的患难和贫穷;其实你是富有的。我也知道从那些自称是犹太人而来的毁谤,其实他们不是犹太人,而是属于撒旦会堂的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我知道你的患難、你的貧窮,你卻是富足的;也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話,其實他們不是猶太人,乃是撒旦一會的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我知道你的患难、你的贫穷,你却是富足的;也知道那自称是犹太人所说的毁谤话,其实他们不是犹太人,乃是撒旦一会的人。

启 示 录 2:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 知 道 你 的 患 難 , 你 的 貧 窮 ( 你 卻 是 富 足 的 ) , 也 知 道 那 自 稱 是 猶 太 人 所 說 的 毀 謗 話 , 其 實 他 們 不 是 猶 太 人 , 乃 是 撒 但 一 會 的 人 。

启 示 录 2:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 知 道 你 的 患 难 , 你 的 贫 穷 ( 你 却 是 富 足 的 ) , 也 知 道 那 自 称 是 犹 太 人 所 说 的 毁 谤 话 , 其 实 他 们 不 是 犹 太 人 , 乃 是 撒 但 一 会 的 人 。

Otkrivenje 2:9 Croatian Bible
Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

Zjevení Janovo 2:9 Czech BKR
Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě tvé, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale jsou sběř satanova.

Aabenbaringen 2:9 Danish
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

Openbaring 2:9 Dutch Staten Vertaling
Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Nestle Greek New Testament 1904
Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

Westcott and Hort 1881
Οἶδά σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Οἶδά σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἴδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἴ· καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἴναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

Greek Orthodox Church 1904
οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ· καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.

Tischendorf 8th Edition
εἴδω σύ ὁ θλῖψις καί ὁ πτωχεία ἀλλά πλούσιος εἰμί καί ὁ βλασφημία ἐκ ὁ λέγω Ἰουδαῖος εἰμί ἑαυτοῦ καί οὐ εἰμί ἀλλά συναγωγή ὁ Σατανᾶς

Scrivener's Textus Receptus 1894
Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, πλούσιος δὲ εἶ· καὶ τὴν βλασφημίαν τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν πλούσιος δὲ εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιος ει και την βλασφημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιος ει και την βλασφημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Stephanus Textus Receptus 1550
οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν πλουσιος δε ει και την βλασφημιαν των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν, πλουσιος δε ει· και την βλασφημιαν των λεγοντων Ιουδαιους ειναι εαυτους, και ουκ εισιν, αλλα συναγωγη του Σατανα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιος ει και την βλασφημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οιδα σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιος ει και την βλασφημιαν εκ των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian, alla plousios ei, kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn Ioudaious einai heautous, kai ouk eisin alla synagōgē tou Satana.

Oida sou ten thlipsin kai ten ptocheian, alla plousios ei, kai ten blasphemian ek ton legonton Ioudaious einai heautous, kai ouk eisin alla synagoge tou Satana.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian, alla plousios ei, kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn Ioudaious einai heautous, kai ouk eisin, alla synagōgē tou Satana.

Oida sou ten thlipsin kai ten ptocheian, alla plousios ei, kai ten blasphemian ek ton legonton Ioudaious einai heautous, kai ouk eisin, alla synagoge tou Satana.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian alla plousios ei kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou tEn thlipsin kai tEn ptOcheian alla plousios ei kai tEn blasphEmian ek tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oida sou ta erga kai tēn thlipsin kai tēn ptōcheian alla plousios ei kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou ta erga kai tEn thlipsin kai tEn ptOcheian alla plousios ei kai tEn blasphEmian ek tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oida sou ta erga kai tēn thlipsin kai tēn ptōcheian plousios de ei kai tēn blasphēmian tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou ta erga kai tEn thlipsin kai tEn ptOcheian plousios de ei kai tEn blasphEmian tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oida sou ta erga kai tēn thlipsin kai tēn ptōcheian plousios de ei kai tēn blasphēmian tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou ta erga kai tEn thlipsin kai tEn ptOcheian plousios de ei kai tEn blasphEmian tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Westcott/Hort - Transliterated
oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian alla plousios ei kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou tEn thlipsin kai tEn ptOcheian alla plousios ei kai tEn blasphEmian ek tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oida sou tēn thlipsin kai tēn ptōcheian alla plousios ei kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagōgē tou satana

oida sou tEn thlipsin kai tEn ptOcheian alla plousios ei kai tEn blasphEmian ek tOn legontOn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagOgE tou satana

Jelenések 2:9 Hungarian: Karoli
Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy õk zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

Apokalipso de sankta Johano 2:9 Esperanto
Mi scias vian aflikton kaj vian malricxecon (vi tamen estas ricxa), kaj la blasfemon de tiuj, kiuj nomas sin Judoj, kaj estas ne tiaj, sed sinagogo de Satano.

Johanneksen ilmestys 2:9 Finnish: Bible (1776)
Minä tiedän sinun tekos ja vaivas ja köyhyytes, (mutta sinä olet rikas,) ja niiden pilkan, jotka itsensä Juudalaisiksi sanovat ja ei olekaan, vaan ovat saatanan joukko.

Apocalypse 2:9 French: Darby
Je connais ta tribulation, et ta pauvrete (mais tu es riche), et l'outrage de ceux qui se disent etre Juifs; et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan.

Apocalypse 2:9 French: Louis Segond (1910)
Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.

Apocalypse 2:9 French: Martin (1744)
Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté (mais tu es riche), et le blasphème de ceux qui se disent être Juifs, et qui ne le sont point, mais [qui sont] la Synagogue de satan.

Offenbarung 2:9 German: Modernized
Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut (du bist aber reich) und die Lästerung von denen die da sagen, sie sind Juden, und sind's nicht, sondern sind des Satans Schule.

Offenbarung 2:9 German: Luther (1912)
Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut (du bist aber reich) und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind des Satans Schule.

Offenbarung 2:9 German: Textbibel (1899)
Ich kenne deine Bedrängnis und Armut - doch du bist reich - und die Lästerung derer, die sich Juden heißen, und sind es doch nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts, was dir von Leiden bevorsteht.

Apocalisse 2:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà (ma pur sei ricco) e le calunnie lanciate da quelli che dicono d’esser Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.

Apocalisse 2:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io conosco le tue opere, e la tua afflizione, e la tua povertà ma pur tu sei ricco; e la bestemmia di coloro che si dicono esser Giudei, e nol sono; anzi sono una sinagoga di Satana.

WAHYU 2:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku tahu kesusahanmu dan kepapaanmu (tetapi engkau kaya), dan Aku tahu hujat daripada orang-orang yang mengatakan dirinya orang Yahudi, tetapi bukan, melainkan suatu jemaat Iblis.

Revelation 2:9 Kabyle: NT
?riɣ lmeḥna akk-d leɣben i deg telliḍ, lameɛna ɣer Ṛebbi d ameṛkanti ; ẓriɣ cceṛ i heddṛen fell-ak wid iḥesben iman-nsen d agdud n Ṛebbi ur llin, lameɛna nutni si tejmaɛt n Cciṭan.

요한계시록 2:9 Korean
내가 네 환난과 궁핍을 아노니 실상은 네가 부요한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 훼방도 아노니 실상은 유대인이 아니요 사단의 회라

Apocalypsis 2:9 Latin: Vulgata Clementina
Scio tribulationem tuam, et paupertatem tuam, sed dives es : et blasphemaris ab his, qui se dicunt Judæos esse, et non sunt, sed sunt synagoga Satanæ.

Atklāsmes grāmata 2:9 Latvian New Testament
Es zinu tavas apspiešanas un tavu nabadzību, bet tomēr tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga.

Apreiðkimo Jonui knyga 2:9 Lithuanian
Aš žinau tavo darbus ir priespaudą, ir tavo skurdą,­o vis dėlto tu turtingas!­ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga.

Revelation 2:9 Maori
Ka matau ahau ki tou tukinotanga, ki tou rawakoretanga; engari he whai rawa tonu koe; e matau ana ano ahau ki nga hahani a te hunga e mea nei he Hurai ratou, a ehara, engari ko te whakamenenga ratou a Hatana.

Apenbaring 2:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

Apocalipsis 2:9 Spanish: La Biblia de las Américas
`Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.

Apocalipsis 2:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.

Apocalipsis 2:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás.

Apocalipsis 2:9 Spanish: Reina Valera 1909
Yo sé tus obras, y tu tribulacion, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás.

Apocalipsis 2:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son; mas son la sinagoga de Satanás.

Apocalipse 2:9 Bíblia King James Atualizada Português
Conheço as tuas aflições e a tua pobreza; contudo, tu és rico! Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás.

Apocalipse 2:9 Portugese Bible
Conheço a tua tribulação e a tua pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não o são, porém são sinagoga de Satanás.   

Apocalipsa 2:9 Romanian: Cornilescu
,,Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sînt Iudei şi nu sînt, ci sînt o sinagogă a Satanei.

Откровение 2:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Знаю твои дела, и скорбь, и нищету(впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.

Откровение 2:9 Russian koi8r
Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.

Revelation 2:9 Shuar New Testament
Ashφ ame T·ram nuna nΘkajai. Ti Wßitiam nunasha tura Kuφtrinchaitmena nunasha nΘkajai. Antsu Yusainkia ti Kuφtrinniuitme. Tura shuar uunt iwianch Satanßsa shuari ainiayat Israer-shuaraitjai" Tuφniak yajauch ßujmatramena nuna nΘkajai.

Uppenbarelseboken 2:9 Swedish (1917)
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Ufunua was Yohana 2:9 Swahili NT
Najua taabu zako; najua pia umaskini wako, ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri; najua kashfa walizokufanyia wale wanaojiita Wayahudi lakini si Wayahudi wa kweli, bali ni kundi lake Shetani.

Pahayag 2:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nalalaman ko ang iyong kapighatian, at ang iyong kadukhaan (datapuwa't ikaw ay mayaman), at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Judio, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 2:9 Tawallamat Tamajaq NT
Kawanay Kǝl-Ǝlkǝnisat ta n Ǝsmurna ǝssâna daɣ tǝssust ta kawan-tǝgrawat, d ǝllǝqqǝw-nawan labasan. Mišan arat wa imosan tidǝt, as imǝggǝrgas a tǝmosam! Ǝssâna daɣ ǝrrǝbdan win kawan-taggin aytedan win ganninen ǝmosan Kǝl-Ǝlyǝhud ǝs bahu, ǝntanay amaran wǝr ǝmosan ar tiddawat ǝn nalkiman n Aššaytan!

วิวรณ์ 2:9 Thai: from KJV
เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า และเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจน (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี) และรู้เรื่องการหมิ่นประมาทของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่า เขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่ แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน

Vahiy 2:9 Turkish
‹Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin! Yahudi olduklarını söyleyen, ama Yahudi değil de Şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum.

Откровение 2:9 Ukrainian: NT
Знаю діла твої, і горе і убожество (багатий же єси), і хулу тих, що зовуть себе Жидами, та ними не е, а зборище сатани:

Revelation 2:9 Uma New Testament
Na'uli': Ku'inca kaparia to mporumpa' -koi, ku'inca kakabu-ni-- aga kakoo-kono-na mo'ua' -koi hi rala pepangala' -ni. Ku'inca lolita peruge' to raruge' -kokoi tauna to mpo'uli' Katoyahudi-ra. Aga kakoo-kono-na, bela-ra to Yahudi hi rala nono-ra, topetuku' Magau' Anudaa' lau-radi.

Khaûi-huyeàn 2:9 Vietnamese (1934)
Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.

Revelation 2:8
Top of Page
Top of Page