Revelation 19
Uma New Testament
1Oti toe, ria ku'epe hewa pogora tauna to wori' hi suruga. Mogora-ra ra'uli': Haleluya! Une' Pue'! Apa' Hi'a-mi to mpowai' -ta kalompea'. Hi'a-mi Alata'ala to bohe tuwu' -na pai' to mokuasa. 2Une' -imi, apa' pobotuhi-na monoa' pai' makono. Nahuku' -imi tobine to uma mowo ele' -na, to mpakada'a dunia' hante pobualo' -na. Nahuku' -i apa' hi'a to masala' hi kampopatehi-na batua-batua Alata'ala." 3Mogora wo'o-ra tauna to wori' toera, ra'uli': Haleluya! Rangahu apu to mpomampuhi ngata toe ulo' duu' kahae-hae-na." 4Ngkai ree, totu'a-totu'a to rompulu' opo' pai' anu tuwu' to opo', motumpa omea-ramo hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala, pai' -ra mponyompa-i, ra'uli': Amin, Haleluya!" 5Oti toe ku'epe, ria to mololita ngkai Pohuraa toe, na'uli': Une' -imi Alata'ala Pue' -ta, koi' hawe'ea batua-na tetu-koi lau! Une' -imi, koi' to mengkoru hi Hi'a, to kedi' ba to bohe katuwu' -ni!" 6Oti toe, ku'epe wo'o to hewa pogora tauna to wori' lia. Pogora-ra toe hewa kapagugu' ue to bohe, pai' hewa pomoni kuna to bohe. Ku'epe-ra mpo'uli': Haleluya! Apa' moparenta-imi Pue' -ta, Pue' Alata'ala! Meliu kuasa-na ngkai hawe'ea.

7Mai-tamo morona' goe' -goe', mpo'une' kabohe tuwu' -na. Apa' rata-mi Eo Pemuaa' Ana' Bima. Rodo-mi kamae' -na napemuai'. 8Rawai' -i pohea to moluha', to bula ngea' pai' meringkila'."

9Ngkai ree, na'uli' -ka mala'eka toei: "Uki' -mi tohe'i: Marasi' tauna to rakio' hilou hi posusaa' poncamokoa Ana' Bima toe." Pai' natampai mpo'uli': "Lolita toi ngkai Alata'ala, bate makono omea." 10Potumpa-kumi hi nyanyoa mala'eka toei ke mponyompa-i, aga na'uli' -ka: "Neo'! Neo' aku' nunyompa. Alata'ala-hana to nunyompa. Apa' aku' wo'o-kuwo batua Alata'ala hibalia iko pai' hibalia hawe'ea ompi' hampangakua' -nu to mpangaku' Kayesus-na Pue' -ra. Apa' poko patuju-na ngkai hawe'ea lolita pelowa: mposabii' Kayesus-na Pue'."

11Oti toe, kuhilo suruga mobea, pai' kuhilo hama'a jara' to bula. To mpohawi' jara' toei, hanga' -na "To Tida pai' to Makono." Monoa' -i ane mobotuhi-i, pai' monoa' wo'o-i ane manga'e. 12Mata-na mehini hewa apu to wewo', pai' hi woo' -na wori' songko magau'. Hi woto-na ria hanga' te'uki', aga muntu' Hi'a-wadi to mpopaha batua hanga' -na toe. 13Pohea-na telolo' hi rala raa'. Pai' rahanga' -i "Lolita Alata'ala." 14Wori' tantara ngkai suruga metuku' hi boko', mpohawi' jara' to bula wo'o-ra-rawo. Pohea-ra moluha' pai' bula ngea'. 15Ngkai rala nganga-na to Hadua toei mehuwu hamata piho' to baka'. Hante piho' -na toe nadagi hawe'ea tauna hi dunia', pai' naparentai-ra hante karoho-roho-na hewa karoho-na lua' ahe'. Hi'a-mi to mpopea' wua' anggur hi rala pompeaa' anggur Alata'ala to meliu kuasa-na ngkai hawe'ea. Batua-na, Hi'a to mpopehuwu roe Alata'ala mpokaroe hawe'ea bali' -na. 16Hi pohea-na pai' hi pa'a-na te'uki' hanga' tohe'i: MAGAU' NGKAI HAWE'EA MAGAU', PUE' NGKAI HAWE'EA PUE'.

17Oti toe, mpohilo-a hadua mala'eka mokore hi lolo eo. Napasimuku mekio', mpokio' hawe'ea danci to ngkalimoko hi lolo raoa, na'uli': "Mai-mokoi mpokaralai posusa' bohe to naparia Alata'ala. 18Mai-mokoi, ngkoni' ihi magau' pai' tadulako, ngkoni' ihi tantara to bia', ngkoni' ihi jara' pai' ihi-ra tompohawi' jara'. Mai-mokoi ngkoni' ihi manusia', to bohe to kedi', to tuwu' maradika ba to tuwu' batua."

19Oti toe, kuhilo binata to dada'a toei pai' magau' -magau' hi dunia' hante tantara-tantara to dohe-ra, morumpu-ramo bona manga'e mpanga'ei Tompohawi' jara' to bula toei we'i hante tantara-na wo'o-hawo.

20Ntaa' rahoko' -imidi binata toei-e hante nabi boa' -e, pai' to rodua toera rapetadi ngkatuwua' hi rala tahi' apu to wewo' pai' morea'. Nabi boa' toei we'i, hi'a-mi to mpobabehi anu mekoncehi hante kuasa binata to dada'a toei. Ngkai to mekoncehi toe nabagiu-ra tauna to ria-raka tanda binata toe pai' to mponyompa pinotau-na. 21Jadi', oti toe, Tompohawi' jara' bula toei mpopatehi hawe'ea tantara binata toei, natime-ra hante piho' to mehuwu ngkai rala nganga-na. Rata mpu'u-ramo danci tumai mpokoni' ihi-ra to rapatehi toera duu' -ra bohu.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 18
Top of Page
Top of Page