Revelation 19:10
New International Version
At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, "Don't do that! I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For it is the Spirit of prophecy who bears testimony to Jesus."

New Living Translation
Then I fell down at his feet to worship him, but he said, "No, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers and sisters who testify about their faith in Jesus. Worship only God. For the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus."

English Standard Version
Then I fell down at his feet to worship him, but he said to me, “You must not do that! I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God.” For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

New American Standard Bible
Then I fell at his feet to worship him. But he said to me, "Do not do that; I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus; worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy."

King James Bible
And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Holman Christian Standard Bible
Then I fell at his feet to worship him, but he said to me, "Don't do that! I am a fellow slave with you and your brothers who have the testimony about Jesus. Worship God, because the testimony about Jesus is the spirit of prophecy."

International Standard Version
I bowed down at his feet to worship him, but he told me, "Don't do that! I am a fellow servant with you and with your brothers who rely on what Jesus is saying. Worship God, because what Jesus is saying is the spirit of prophecy!"

NET Bible
So I threw myself down at his feet to worship him, but he said, "Do not do this! I am only a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony about Jesus. Worship God, for the testimony about Jesus is the spirit of prophecy."

Aramaic Bible in Plain English
And I fell before his feet and worshiped him, and he said to me, “No! I am your fellow Servant and of your brothers who have the testimony of Yeshua. Worship God, rather, for the testimony of Yeshua is the spirit of prophecy.”

GOD'S WORD® Translation
I bowed at his feet to worship him. But he told me, "Don't do that! I am your coworker and a coworker of the Christians who hold on to the testimony of Jesus. Worship God, because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy!"

Jubilee Bible 2000
And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant and with thy brethren that have the testimony of Jesus; worship God; for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

King James 2000 Bible
And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See you do it not: I am your fellow servant, and of your brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

American King James Version
And I fell at his feet to worship him. And he said to me, See you do it not: I am your fellow servant, and of your brothers that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

American Standard Version
And I fell down before his feet to worship him. And he saith unto me, See thou do it not: I am a fellow-servant with thee and with thy brethren that hold the testimony of Jesus: worship God; for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Douay-Rheims Bible
And I fell down before his feet, to adore him. And he saith to me: See thou do it not: I am thy fellow servant, and of thy brethren, who have the testimony of Jesus. Adore God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Darby Bible Translation
And I fell before his feet to do him homage. And he says to me, See [thou do it] not. I am thy fellow-bondman, and [the fellow-bondman] of thy brethren who have the testimony of Jesus. Do homage to God. For the spirit of prophecy is the testimony of Jesus.

English Revised Version
And I fell down before his feet to worship him. And he saith unto me, See thou do it not: I am a fellow-servant with thee and with thy brethren that hold the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Webster's Bible Translation
And I fell at his feet to worship him. And he said to me, See thou do it not: I am thy fellow-servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Weymouth New Testament
Then I fell at his feet to worship him. But he exclaimed, "Oh, do not do that. I am a fellow bondservant of yours and a fellow bondservant of your brethren who have borne testimony to Jesus. Worship God." Testimony to Jesus is the spirit which underlies Prophecy.

World English Bible
I fell down before his feet to worship him. He said to me, "Look! Don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy."

Young's Literal Translation
and I fell before his feet, to bow before him, and he saith to me, 'See -- not! fellow servant of thee am I, and of thy brethren, those having the testimony of Jesus; bow before God, for the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy.'

Openbaring 19:10 Afrikaans PWL
Ek het voor sy voete neergeval en hom aanbid en hy het vir my gesê: “Nee! Ek is jou medeslaaf en die van jou broers, wat die getuienis van Yeshua het. Aanbid eerder God, want die getuienis van Yeshua is die gees van profesie.

Zbulesa 19:10 Albanian
Edhe rashë përpara këmbëve të tij për ta adhuruar, por ai më tha: ''Ruaju se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndinë adhuroje! Sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 19:10 Arabic: Smith & Van Dyke
فخررت امام رجليه لاسجد له. فقال لي انظر لا تفعل. انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد للّه. فان شهادة يسوع هي روح النبوة

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 19:10 Armenian (Western): NT
Ես ալ ինկայ անոր ոտքերուն առջեւ՝ որպէսզի երկրպագեմ անոր: Բայց ըսաւ ինծի. «Զգուշացի՛ր, մի՛ ըներ. որովհետեւ ես ծառայակից եմ քեզի եւ եղբայրներուդ՝ որոնք ունին Յիսուսի վկայութիւնը: Աստուծո՛յ երկրպագէ (որովհետեւ Յիսուսի վկայութիւնը մարգարէութեան հոգին է) »:

Apocacalypsea. 19:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta egotz neçan neure buruä haren oinén aitzinera hura adora neçançát: eta erran cieçadan, Beguirauc eztaguián: hire cerbitzari quide nauc, eta hire anayén, ceinéc baitute Iesusen testimoniagea. Iaincoa adora eçac: ecen Iesusen testimoniagea duc prophetiazco Spiritua.

D Offnbarung 19:10 Bavarian
Und i fiel iem z Füessn, däß i n anbett. Er aber gwört grad ab: "Nän, blooß nit! I bin aau grad ayn Knecht wie du und deine Brüeder, wo bei n Iesennzeugniss bleibnd. Önn Herrgot, +dönn bett an! Denn dyr Iesen haat s Zeugniss glifert, und dyr Geist haat d Weissagung göbn."

Откровение 19:10 Bulgarian
Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我就俯伏在他的腳前,要敬拜他。可是他對我說:「你要注意,不可這樣!我與你和你的弟兄們——那些持守有關耶穌見證的,都是同做奴僕的。你應當敬拜神!因為有關耶穌的見證,才是預言的靈魂所在。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我就俯伏在他的脚前,要敬拜他。可是他对我说:“你要注意,不可这样!我与你和你的弟兄们——那些持守有关耶稣见证的,都是同做奴仆的。你应当敬拜神!因为有关耶稣的见证,才是预言的灵魂所在。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我就俯伏在他腳前要拜他。他說:「千萬不可!我和你並你那些為耶穌作見證的弟兄同是做僕人的,你要敬拜神!因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我就俯伏在他脚前要拜他。他说:“千万不可!我和你并你那些为耶稣作见证的弟兄同是做仆人的,你要敬拜神!因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”

启 示 录 19:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 就 俯 伏 在 他 腳 前 要 拜 他 。 他 說 : 千 萬 不 可 ! 我 和 你 , 並 你 那 些 為 耶 穌 作 見 證 的 弟 兄 同 是 作 僕 人 的 , 你 要 敬 拜 神 。 因 為 預 言 中 的 靈 意 乃 是 為 耶 穌 作 見 證 。

启 示 录 19:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 就 俯 伏 在 他 脚 前 要 拜 他 。 他 说 : 千 万 不 可 ! 我 和 你 , 并 你 那 些 为 耶 稣 作 见 证 的 弟 兄 同 是 作 仆 人 的 , 你 要 敬 拜 神 。 因 为 预 言 中 的 灵 意 乃 是 为 耶 稣 作 见 证 。

Otkrivenje 19:10 Croatian Bible
Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni! Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.

Zjevení Janovo 19:10 Czech BKR
I padl jsem k nohám jeho, klaněti se jemu chtěje. Ale řekl mi: Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, jenž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj! Svědectví pak Ježíšovo jestiť duch proroctví.

Aabenbaringen 19:10 Danish
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

Openbaring 19:10 Dutch Staten Vertaling
En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ Θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ· καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι· Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ Θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Tischendorf 8th Edition
καί πίπτω ἔμπροσθεν ὁ πούς αὐτός προσκυνέω αὐτός καί λέγω ἐγώ ὁράω μή σύνδουλος σύ εἰμί καί ὁ ἀδελφός σύ ὁ ἔχω ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς ὁ θεός προσκυνέω ὁ γάρ μαρτυρία Ἰησοῦς εἰμί ὁ πνεῦμα ὁ προφητεία

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ· καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ τῷ Θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ λέγει μοι Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και επεσα εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει μοι ορα μη συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ μαρτυρια ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και επεσα εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει μοι ορα μη συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ μαρτυρια ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Stephanus Textus Receptus 1550
και επεσον εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει μοι ορα μη συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν του ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ μαρτυρια του ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και επεσον εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω· και λεγει μοι, Ορα μη· συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν του Ιησου τω Θεω προσκυνησον· η γαρ μαρτυρια του Ιησου εστι το πνευμα της προφητειας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και επεσα εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει μοι ορα μη συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ μαρτυρια του ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και επεσα εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει μοι ορα μη συνδουλος σου ειμι και των αδελφων σου των εχοντων την μαρτυριαν ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ μαρτυρια ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskynēsai autō. kai legei moi Hora mē; syndoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn martyrian Iēsou; tō Theō proskynēson; hē gar martyria Iēsou estin to pneuma tēs prophēteias.

kai epesa emprosthen ton podon autou proskynesai auto. kai legei moi Hora me; syndoulos sou eimi kai ton adelphon sou ton echonton ten martyrian Iesou; to Theo proskyneson; he gar martyria Iesou estin to pneuma tes propheteias.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskynēsai autō. kai legei moi Hora mē; syndoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn martyrian Iēsou; tō theō proskynēson; hē gar martyria Iēsou estin to pneuma tēs prophēteias.

kai epesa emprosthen ton podon autou proskynesai auto. kai legei moi Hora me; syndoulos sou eimi kai ton adelphon sou ton echonton ten martyrian Iesou; to theo proskyneson; he gar martyria Iesou estin to pneuma tes propheteias.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epesa emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian iEsou tO theO proskunEson E gar marturia iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia tou iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epesa emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian iEsou tO theO proskunEson E gar marturia tou iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epeson emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian tou iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia tou iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epeson emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian tou iEsou tO theO proskunEson E gar marturia tou iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epeson emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian tou iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia tou iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epeson emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian tou iEsou tO theO proskunEson E gar marturia tou iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Westcott/Hort - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epesa emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian iEsou tO theO proskunEson E gar marturia iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

kai epesa emprosthen tOn podOn autou proskunEsai autO kai legei moi ora mE sundoulos sou eimi kai tOn adelphOn sou tOn echontOn tEn marturian iEsou tO theO proskunEson E gar marturia iEsou estin to pneuma tEs prophEteias

Jelenések 19:10 Hungarian: Karoli
És leborulék annak lábai elõtt, hogy imádjam õt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.

Apokalipso de sankta Johano 19:10 Esperanto
Kaj mi falis antaux liaj piedoj, por adorklinigxi al li. Kaj li diris al mi:Gardu vin, ke vi tion ne faru; mi estas kunservisto kun vi kaj kun viaj fratoj, kiuj konservas la ateston de Jesuo; adorklinigxu al Dio; cxar la atesto de Jesuo estas la spirito de profetado.

Johanneksen ilmestys 19:10 Finnish: Bible (1776)
Ja minä lankesin hänen jalkainsa eteen häntä rukoilemaan. Mutta hän sanoi minulle: katso, ettes sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljeis kanssapalvelia ja niiden, joilla Jesuksen todistus on: kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jesuksen todistus on prophetain henki.

Apocalypse 19:10 French: Darby
Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit: Garde-toi de le faire; je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes freres qui ont le temoignage de Jesus: rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophetie est le temoignage de Jesus.

Apocalypse 19:10 French: Louis Segond (1910)
Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.

Apocalypse 19:10 French: Martin (1744)
Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit : garde-toi de le faire; je suis ton compagnon de service, et [le compagnon] de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu; car le témoignage de Jésus est l'Esprit de prophétie.

Offenbarung 19:10 German: Modernized
Und ich fiel vor ihn zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu es nicht; ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder und derer, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! (Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung.)

Offenbarung 19:10 German: Luther (1912)
Und ich fiel vor ihn zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! (Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung.)

Offenbarung 19:10 German: Textbibel (1899)
Und ich fiel ihm zu Füßen, ihn anzubeten; und er spricht zu mir: nicht doch: ich bin dein und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus' haben, Mitknecht; bete du Gott an. Denn das Zeugnis Jesus' ist der Geist der Weissagung.

Apocalisse 19:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: Guardati dal farlo; io sono tuo conservo e de’ tuoi fratelli che serbano la testimonianza di Gesù: adora Iddio! Perché la testimonianza di Gesù; è lo spirito della profezia.

Apocalisse 19:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io mi gettai davanti a lui a’ suoi piedi, per adorarlo. Ma egli mi disse: Guardati che tu nol faccia; io son conservo tuo, e de’ tuoi fratelli, che hanno la testimonianza di Gesù; adora Iddio; perciocchè la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.

WAHYU 19:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu sujudlah aku menyembah dia, tetapi katanya kepadaku, "Janganlah begitu! Aku pun hamba, sama dengan engkau juga, dan dengan segala saudaramu yang memegang kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus itulah roh nubuat."

Revelation 19:10 Kabyle: NT
Dɣa ɣliɣ ɣer iḍaṛṛen-is iwakken a t-ɛebdeɣ, meɛna yenna-yi-d : ?ader a d-seǧǧdeḍ zdat-i, axaṭer nekk d aqeddac n Sidi Ṛebbi am kečč am atmaten-ik i geṭṭfen di lexbaṛ n lxiṛ n Ɛisa Lmasiḥ, d Sidi Ṛebbi kan ara tɛebdeḍ. Tideț-agi i d-ibeggen Ɛisa Lmasiḥ, ț-țin i gețwellihen lenbiya.

요한계시록 19:10 Korean
내가 그 발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나더러 말하기를 `나는 너와 및 예수의 증거를 받은 네 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증거는 대언의 영이라' 하더라

Apocalypsis 19:10 Latin: Vulgata Clementina
Et cecidi ante pedes ejus, ut adorarem eum. Et dicit mihi : Vide ne feceris : conservus tuus sum, et fratrum tuorum habentium testimonium Jesu. Deum adora. Testimonium enim Jesu est spiritus prophetiæ.

Atklāsmes grāmata 19:10 Latvian New Testament
Tad es kritu pie viņa kājām, lai to pielūgtu. Viņš man sacīja: Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam Jēzus liecība. Pielūdz Dievu, jo Jēzus liecība ir pravietojuma gars!

Apreiðkimo Jonui knyga 19:10 Lithuanian
Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis pasakė: “Žiūrėk, kad to nedarytum! Aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie turi Jėzaus liudijimą. Dievą garbink! Nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia”.

Revelation 19:10 Maori
Na ka takoto ahau ki mua i ona waewae, ka mea kia koropiko ki a ia. A ka mea mai ia ki ahau, Kauaka: he hoa pononga hoki ahau no koutou ko ou tuakana kei a ratou nei te whakaatu o Ihu: me koropiko ki te Atua: ko te whakaatu hoki i a Ihu ta te wa irua o te poropititanga.

Apenbaring 19:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Apocalipsis 19:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo: No hagas eso; yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús; adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

Apocalipsis 19:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo: "No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús; adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía."

Apocalipsis 19:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

Apocalipsis 19:10 Spanish: Reina Valera 1909
Y yo me eché á sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús: adora á Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

Apocalipsis 19:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús; adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.

Apocalipse 19:10 Bíblia King James Atualizada Português
Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele, imediatamente, me orientou: “Olha, não faças isso; sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia”. Cristo vence todos os inimigos

Apocalipse 19:10 Portugese Bible
Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal: sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus; pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.   

Apocalipsa 19:10 Romanian: Cornilescu
Şi m'am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.``)

Откровение 19:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись;ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

Откровение 19:10 Russian koi8r
Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

Revelation 19:10 Shuar New Testament
Takui nu suntaran shiir awajsataj tusan tikishmatramjai. T·ramtai turutmiai "Penke ainkiaip. Wisha Yusa Yßintrintjai ßmijiai mΘtek tura yatsumjai mΘtek Kristu nekas chichamen tuke umirin ainia nu. Y·sak shiir awajsatniuiti." Tu turutmiai. Kame Kristu Imiß nekas timia nuna Ashφ Y·snan etserainia N· shuar paant awajkartin ainiawai.

Uppenbarelseboken 19:10 Swedish (1917)
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

Ufunua was Yohana 19:10 Swahili NT
Basi, mimi nikaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake nikataka kumwabudu. Lakini yeye akaniambia, "Acha! Mimi ni mtumishi tu kama wewe na ndugu zako; sote tunauzingatia ukweli ule alioufunua Yesu. Mwabudu Mungu! Maana ukweli alioufunua Yesu ndio unaowaangazia manabii."

Pahayag 19:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ako'y nagpatirapa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus: sumamba ka sa Dios: sapagka't ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula.

วิวรณ์ 19:10 Thai: from KJV
แล้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน แต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่าน และพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์"

Vahiy 19:10 Turkish
Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, ‹‹Sakın yapma!›› dedi. ‹‹Ben de senin ve İsaya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrıya tap! Çünkü İsaya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.››

Откровение 19:10 Ukrainian: NT
І впав я до ніг його, поклонитись йому; і рече менї: Нї, глянь, я слуга-товариш твій і батьків твоїх, що мають сьвідченнє Ісусове. Богу кланяй ся; сьвідченнє бо Ісусове - дух пророцтва.

Revelation 19:10 Uma New Testament
Potumpa-kumi hi nyanyoa mala'eka toei ke mponyompa-i, aga na'uli' -ka: "Neo'! Neo' aku' nunyompa. Alata'ala-hana to nunyompa. Apa' aku' wo'o-kuwo batua Alata'ala hibalia iko pai' hibalia hawe'ea ompi' hampangakua' -nu to mpangaku' Kayesus-na Pue' -ra. Apa' poko patuju-na ngkai hawe'ea lolita pelowa: mposabii' Kayesus-na Pue'."

Khaûi-huyeàn 19:10 Vietnamese (1934)
Tôi bèn gieo mình xuống dưới chơn người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Ðức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Ðức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Ðức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri.

Revelation 19:9
Top of Page
Top of Page