APOKALUPSIS IOANNOU 19
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1meta tauta ēkousa ōs phōnēn megalēn ochlou pollou en tō ouranō legontōn allēlouia ē sōtēria kai ē doxa kai ē dunamis tou theou ēmōn 2oti alēthinai kai dikaiai ai kriseis autou oti ekrinen tēn pornēn tēn megalēn ētis ephtheiren tēn gēn en tē porneia autēs kai exedikēsen to aima tōn doulōn autou ek cheiros autēs 3kai deuteron eirēkan allēlouia kai o kapnos autēs anabainei eis tous aiōnas tōn aiōnōn 4kai epesan oi presbuteroi oi eikosi tessares kai ta tessara zōa kai prosekunēsan tō theō tō kathēmenō epi tō thronō legontes amēn allēlouia 5kai phōnē apo tou thronou exēlthen legousa aineite tō theō ēmōn pantes oi douloi autou oi phoboumenoi auton oi mikroi kai oi megaloi

6kai ēkousa ōs phōnēn ochlou pollou kai ōs phōnēn udatōn pollōn kai ōs phōnēn brontōn ischurōn legontōn allēlouia oti ebasileusen kurios o theos [ēmōn] o pantokratōr

7chairōmen kai agalliōmen kai dōsomen tēn doxan autō oti ēlthen o gamos tou arniou kai ē gunē autou ētoimasen eautēn 8kai edothē autē ina peribalētai bussinon lampron katharon to gar bussinon ta dikaiōmata tōn agiōn estin

9kai legei moi grapson makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklēmenoi kai legei moi outoi oi logoi alēthinoi tou theou eisin 10kai epesa emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

11kai eidon ton ouranon ēneōgmenon kai idou ippos leukos kai o kathēmenos ep auton pistos [kaloumenos] kai alēthinos kai en dikaiosunē krinei kai polemei 12oi de ophthalmoi autou phlox puros kai epi tēn kephalēn autou diadēmata polla echōn onoma gegrammenon o oudeis oiden ei mē autos 13kai peribeblēmenos imation rerantismenon aimati kai keklētai to onoma autou o logos tou theou 14kai ta strateumata ta en tō ouranō ēkolouthei autō eph ippois leukois endedumenoi bussinon leukon katharon 15kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romphaia oxeia ina en autē pataxē ta ethnē kai autos poimanei autous en rabdō sidēra kai autos patei tēn lēnon tou oinou tou thumou tēs orgēs tou theou tou pantokratoros 16kai echei epi to imation kai epi ton mēron autou onoma gegrammenon basileus basileōn kai kurios kuriōn

17kai eidon ena angelon estōta en tō ēliō kai ekraxen [en] phōnē megalē legōn pasin tois orneois tois petomenois en mesouranēmati deute sunachthēte eis to deipnon to mega tou theou 18ina phagēte sarkas basileōn kai sarkas chiliarchōn kai sarkas ischurōn kai sarkas ippōn kai tōn kathēmenōn ep autous kai sarkas pantōn eleutherōn te kai doulōn kai mikrōn kai megalōn

19kai eidon to thērion kai tous basileis tēs gēs kai ta strateumata autōn sunēgmena poiēsai ton polemon meta tou kathēmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou

20kai epiasthē to thērion kai met autou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēs kaiomenēs en theiō 21kai oi loipoi apektanthēsan en tē romphaia tou kathēmenou epi tou ippou tē exelthousē ek tou stomatos autou kai panta ta ornea echortasthēsan ek tōn sarkōn autōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Revelation 18
Top of Page
Top of Page