APOKALUPSIS IOANNOU 19
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai meta tauta ēkousa phōnēn ochlou pollou megalēn en tō ouranō legontos allēlouia ē sōtēria kai ē doxa kai ē timē kai ē dunamis kuriō tō theō ēmōn 2oti alēthinai kai dikaiai ai kriseis autou oti ekrinen tēn pornēn tēn megalēn ētis ephtheiren tēn gēn en tē porneia autēs kai exedikēsen to aima tōn doulōn autou ek tēs cheiros autēs 3kai deuteron eirēkan allēlouia kai o kapnos autēs anabainei eis tous aiōnas tōn aiōnōn 4kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessares kai ta tessara zōa kai prosekunēsan tō theō tō kathēmenō epi tou thronou legontes amēn allēlouia 5kai phōnē ek tou thronou exēlthen legousa aineite ton theon ēmōn pantes oi douloi autou kai oi phoboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi

6kai ēkousa ōs phōnēn ochlou pollou kai ōs phōnēn udatōn pollōn kai ōs phōnēn brontōn ischurōn legontas allēlouia oti ebasileusen kurios o theos o pantokratōr

7chairōmen kai agalliōmetha kai dōmen tēn doxan autō oti ēlthen o gamos tou arniou kai ē gunē autou ētoimasen eautēn 8kai edothē autē ina peribalētai bussinon katharon kai lampron to gar bussinon ta dikaiōmata estin tōn agiōn

9kai legei moi grapson makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklēmenoi kai legei moi outoi oi logoi alēthinoi eisin tou theou 10kai epeson emprosthen tōn podōn autou proskunēsai autō kai legei moi ora mē sundoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn marturian tou iēsou tō theō proskunēson ē gar marturia tou iēsou estin to pneuma tēs prophēteias

11kai eidon ton ouranon aneōgmenon kai idou ippos leukos kai o kathēmenos ep auton kaloumenos pistos kai alēthinos kai en dikaiosunē krinei kai polemei 12oi de ophthalmoi autou ōs phlox puros kai epi tēn kephalēn autou diadēmata polla echōn onoma gegrammenon o oudeis oiden ei mē autos 13kai peribeblēmenos imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logos tou theou 14kai ta strateumata ta en tō ouranō ēkolouthei autō eph ippois leukois endedumenoi bussinon leukon kai katharon 15kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romphaia oxeia ina en autē patassē ta ethnē kai autos poimanei autous en rabdō sidēra kai autos patei tēn lēnon tou oinou tou thumou kai tēs orgēs tou theou tou pantokratoros 16kai echei epi to imation kai epi ton mēron autou onoma gegrammenon basileus basileōn kai kurios kuriōn

17kai eidon ena angelon estōta en tō ēliō kai ekraxen phōnē megalē legōn pasin tois orneois tois petōmenois en mesouranēmati deute kai sunagesthe eis to deipnon tou megalou theou 18ina phagēte sarkas basileōn kai sarkas chiliarchōn kai sarkas ischurōn kai sarkas ippōn kai tōn kathēmenōn ep autōn kai sarkas pantōn eleutherōn te kai doulōn kai mikrōn kai megalōn

19kai eidon to thērion kai tous basileis tēs gēs kai ta strateumata autōn sunēgmena poiēsai polemon meta tou kathēmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou

20kai epiasthē to thērion kai meta toutou o pseudoprophētēs o poiēsas ta sēmeia enōpion autou en ois eplanēsen tous labontas to charagma tou thēriou kai tous proskunountas tē eikoni autou zōntes eblēthēsan oi duo eis tēn limnēn tou puros tēn kaiomenēn en tō theiō 21kai oi loipoi apektanthēsan en tē romphaia tou kathēmenou epi tou ippou tē ekporeuomenē ek tou stomatos autou kai panta ta ornea echortasthēsan ek tōn sarkōn autōn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 18
Top of Page
Top of Page