APOKALUPSIS IOANNOU 20
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai eidon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta tēn kleida tēs abussou kai alusin megalēn epi tēn cheira autou 2kai ekratēsen ton drakonta ton ophin ton archaion os estin diabolos kai satanas kai edēsen auton chilia etē 3kai ebalen auton eis tēn abusson kai ekleisen auton kai esphragisen epanō autou ina mē planēsē ta ethnē eti achri telesthē ta chilia etē kai meta tauta dei auton luthēnai mikron chronon

4kai eidon thronous kai ekathisan ep autous kai krima edothē autois kai tas psuchas tōn pepelekismenōn dia tēn marturian iēsou kai dia ton logon tou theou kai oitines ou prosekunēsan tō thēriō oute tēn eikona autou kai ouk elabon to charagma epi to metōpon autōn kai epi tēn cheira autōn kai ezēsan kai ebasileusan meta christou chilia etē 5oi de loipoi tōn nekrōn ouk anezēsan eōs telesthē ta chilia etē autē ē anastasis ē prōtē 6makarios kai agios o echōn meros en tē anastasei tē prōtē epi toutōn o thanatos o deuteros ouk echei exousian all esontai iereis tou theou kai tou christou kai basileusousin met autou chilia etē

7kai otan telesthē ta chilia etē luthēsetai o satanas ek tēs phulakēs autou 8kai exeleusetai planēsai ta ethnē ta en tais tessarsin gōniais tēs gēs ton gōg kai ton magōg sunagagein autous eis polemon ōn o arithmos ōs ē ammos tēs thalassēs 9kai anebēsan epi to platos tēs gēs kai ekuklōsan tēn parembolēn tōn agiōn kai tēn polin tēn ēgapēmenēn kai katebē pur apo tou theou ek tou ouranou kai katephagen autous 10kai o diabolos o planōn autous eblēthē eis tēn limnēn tou puros kai theiou opou to thērion kai o pseudoprophētēs kai basanisthēsontai ēmeras kai nuktos eis tous aiōnas tōn aiōnōn

11kai eidon thronon leukon megan kai ton kathēmenon ep autou ou apo prosōpou ephugen ē gē kai o ouranos kai topos ouch eurethē autois 12kai eidon tous nekrous mikrous kai megalous estōtas enōpion tou theou kai biblia ēneōchthēsan kai biblion allo ēneōchthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn 13kai edōken ē thalassa tous en autē nekrous kai o thanatos kai o adēs edōkan tous en autois nekrous kai ekrithēsan ekastos kata ta erga autōn 14kai o thanatos kai o adēs eblēthēsan eis tēn limnēn tou puros outos estin o deuteros thanatos 15kai ei tis ouch eurethē en tē biblō tēs zōēs gegrammenos eblēthē eis tēn limnēn tou puros

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 19
Top of Page
Top of Page