APOKALUPSIS IOANNOU 21
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai eidon ouranon kainon kai gēn kainēn o gar prōtos ouranos kai ē prōtē gē parēlthen kai ē thalassa ouk estin eti 2kai egō iōannēs eidon tēn polin tēn agian ierousalēm kainēn katabainousan apo tou theou ek tou ouranou ētoimasmenēn ōs numphēn kekosmēmenēn tō andri autēs 3kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou ouranou legousēs idou ē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn kai skēnōsei met autōn kai autoi laoi autou esontai kai autos o theos estai met autōn theos autōn 4kai exaleipsei o theos pan dakruon apo tōn ophthalmōn autōn kai o thanatos ouk estai eti oute penthos oute kraugē oute ponos ouk estai eti oti ta prōta apēlthon

5kai eipen o kathēmenos epi tou thronou idou kaina panta poiō kai legei moi grapson oti outoi oi logoi alēthinoi kai pistoi eisin 6kai eipen moi gegonen egō eimi to a kai to ō ē archē kai to telos egō tō dipsōnti dōsō ek tēs pēgēs tou udatos tēs zōēs dōrean 7o nikōn klēronomēsei panta kai esomai autō theos kai autos estai moi o uios 8deilois de kai apistois kai ebdelugmenois kai phoneusin kai pornois kai pharmakeusin kai eidōlolatrais kai pasin tois pseudesin to meros autōn en tē limnē tē kaiomenē puri kai theiō o estin deuteros thanatos

9kai ēlthen pros me eis tōn epta angelōn tōn echontōn tas epta phialas tas gemousas tōn epta plēgōn tōn eschatōn kai elalēsen met emou legōn deuro deixō soi tēn numphēn tou arniou tēn gunaika

10kai apēnenken me en pneumati ep oros mega kai upsēlon kai edeixen moi tēn polin tēn megalēn tēn agian ierousalēm katabainousan ek tou ouranou apo tou theou 11echousan tēn doxan tou theou kai o phōstēr autēs omoios lithō timiōtatō ōs lithō iaspidi krustallizonti 12echousan te teichos mega kai upsēlon echousan pulōnas dōdeka kai epi tois pulōsin angelous dōdeka kai onomata epigegrammena a estin tōn dōdeka phulōn tōn uiōn israēl 13ap anatolēs pulōnes treis apo borra pulōnes treis apo notou pulōnes treis kai apo dusmōn pulōnes treis 14kai to teichos tēs poleōs echon themelious dōdeka kai en autois onomata tōn dōdeka apostolōn tou arniou

15kai o lalōn met emou eichen kalamon chrusoun ina metrēsē tēn polin kai tous pulōnas autēs kai to teichos autēs 16kai ē polis tetragōnos keitai kai to mēkos autēs tosouton estin oson kai to platos kai emetrēsen tēn polin tō kalamō epi stadiōn dōdeka chiliadōn to mēkos kai to platos kai to upsos autēs isa estin 17kai emetrēsen to teichos autēs ekaton tessarakonta tessarōn pēchōn metron anthrōpou o estin angelou 18kai ēn ē endomēsis tou teichous autēs iaspis kai ē polis chrusion katharon omoia ualō katharō 19kai oi themelioi tou teichous tēs poleōs panti lithō timiō kekosmēmenoi o themelios o prōtos iaspis o deuteros sappheiros o tritos chalkēdōn o tetartos smaragdos 20o pemptos sardonux o ektos sardios o ebdomos chrusolithos o ogdoos bērullos o ennatos topazion o dekatos chrusoprasos o endekatos uakinthos o dōdekatos amethustos 21kai oi dōdeka pulōnes dōdeka margaritai ana eis ekastos tōn pulōnōn ēn ex enos margaritou kai ē plateia tēs poleōs chrusion katharon ōs ualos diaphanēs

22kai naon ouk eidon en autē o gar kurios o theos o pantokratōr naos autēs estin kai to arnion 23kai ē polis ou chreian echei tou ēliou oude tēs selēnēs ina phainōsin en autē ē gar doxa tou theou ephōtisen autēn kai o luchnos autēs to arnion 24kai ta ethnē tōn sōzomenōn en tō phōti autēs peripatēsousin kai oi basileis tēs gēs pherousin tēn doxan kai tēn timēn autōn eis autēn 25kai oi pulōnes autēs ou mē kleisthōsin ēmeras nux gar ouk estai ekei 26kai oisousin tēn doxan kai tēn timēn tōn ethnōn eis autēn 27kai ou mē eiselthē eis autēn pan koinoun kai poioun bdelugma kai pseudos ei mē oi gegrammenoi en tō bibliō tēs zōēs tou arniou

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 20
Top of Page
Top of Page