APOKALUPSIS IOANNOU 22
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai edeixen moi katharon potamon udatos zōēs lampron ōs krustallon ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou 2en mesō tēs plateias autēs kai tou potamou enteuthen kai enteuthen xulon zōēs poioun karpous dōdeka kata mēna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta phulla tou xulou eis therapeian tōn ethnōn 3kai pan katanathema ouk estai eti kai o thronos tou theou kai tou arniou en autē estai kai oi douloi autou latreusousin autō 4kai opsontai to prosōpon autou kai to onoma autou epi tōn metōpōn autōn 5kai nux ouk estai ekei kai chreian ouk echousin luchnou kai phōtos ēliou oti kurios o theos phōtizei autous kai basileusousin eis tous aiōnas tōn aiōnōn

6kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alēthinoi kai kurios o theos tōn agiōn prophētōn apesteilen ton angelon autou deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei

7idou erchomai tachu makarios o tērōn tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou

8kai egō iōannēs o blepōn tauta kai akouōn kai ote ēkousa kai eblepsa epesa proskunēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknuontos moi tauta 9kai legei moi ora mē sundoulos sou gar eimi kai tōn adelphōn sou tōn prophētōn kai tōn tērountōn tous logous tou bibliou toutou tō theō proskunēson

10kai legei moi mē sphragisēs tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou oti o kairos engus estin 11o adikōn adikēsatō eti kai o rupōn rupōsatō eti kai o dikaios dikaiōthētō eti kai o agios agiasthētō eti

12kai idou erchomai tachu kai o misthos mou met emou apodounai ekastō ōs to ergon autou estai 13egō eimi to a kai to ō archē kai telos o prōtos kai o eschatos

14makarioi oi poiountes tas entolas autou ina estai ē exousia autōn epi to xulon tēs zōēs kai tois pulōsin eiselthōsin eis tēn polin 15exō de oi kunes kai oi pharmakoi kai oi pornoi kai oi phoneis kai oi eidōlolatrai kai pas o philōn kai poiōn pseudos

16egō iēsous epempsa ton angelon mou marturēsai umin tauta epi tais ekklēsiais egō eimi ē riza kai to genos tou dabid o astēr o lampros kai orthrinos

17kai to pneuma kai ē numphē legousin elthe kai o akouōn eipatō elthe kai o dipsōn elthetō kai o thelōn lambanetō to udōr zōēs dōrean

18summarturoumai gar panti akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epitithē pros tauta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en bibliō toutō 19kai ean tis aphairē apo tōn logōn biblou tēs prophēteias tautēs aphairēsei o theos to meros autou apo biblou tēs zōēs kai ek tēs poleōs tēs agias kai tōn gegrammenōn en bibliō toutō

20legei o marturōn tauta nai erchomai tachu amēn nai erchou kurie iēsou

21ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn umōn amēn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 21
Top of Page
Top of Page