APOKALUPSIS IOANNOU 18
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai meta tauta eidon allon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta exousian megalēn kai ē gē ephōtisthē ek tēs doxēs autou 2kai ekraxen en ischui phōnē megalē legōn epesen epesen babulōn ē megalē kai egeneto katoikētērion daimonōn kai phulakē pantos pneumatos akathartou kai phulakē pantos orneou akathartou kai memisēmenou 3oti ek tou oinou tou thumou tēs porneias autēs pepōken panta ta ethnē kai oi basileis tēs gēs met autēs eporneusan kai oi emporoi tēs gēs ek tēs dunameōs tou strēnous autēs eploutēsan

4kai ēkousa allēn phōnēn ek tou ouranou legousan exelthete ex autēs o laos mou ina mē sunkoinōnēsēte tais amartiais autēs kai ina mē labēte ek tōn plēgōn autēs 5oti ekollēthēsan autēs ai amartiai achri tou ouranou kai emnēmoneusen o theos ta adikēmata autēs 6apodote autē ōs kai autē apedōken umin kai diplōsate autē dipla kata ta erga autēs en tō potēriō ō ekerasen kerasate autē diploun 7osa edoxasen eautēn kai estrēniasen tosouton dote autē basanismon kai penthos oti en tē kardia autēs legei kathēmai basilissa kai chēra ouk eimi kai penthos ou mē idō 8dia touto en mia ēmera ēxousin ai plēgai autēs thanatos kai penthos kai limos kai en puri katakauthēsetai oti ischuros kurios o theos o krinōn autēn

9kai klausontai autēn kai kopsontai ep autē oi basileis tēs gēs oi met autēs porneusantes kai strēniasantes otan blepōsin ton kapnon tēs purōseōs autēs 10apo makrothen estēkotes dia ton phobon tou basanismou autēs legontes ouai ouai ē polis ē megalē babulōn ē polis ē ischura oti en mia ōra ēlthen ē krisis sou

11kai oi emporoi tēs gēs klaiousin kai penthousin ep autē oti ton gomon autōn oudeis agorazei ouketi 12gomon chrusou kai argurou kai lithou timiou kai margaritou kai bussou kai porphuras kai sērikou kai kokkinou kai pan xulon thuinon kai pan skeuos elephantinon kai pan skeuos ek xulou timiōtatou kai chalkou kai sidērou kai marmarou 13kai kinamōmon kai thumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai ktēnē kai probata kai ippōn kai redōn kai sōmatōn kai psuchas anthrōpōn 14kai ē opōra tēs epithumias tēs psuchēs sou apēlthen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra apēlthen apo sou kai ouketi ou mē eurēsēs auta 15oi emporoi toutōn oi ploutēsantes ap autēs apo makrothen stēsontai dia ton phobon tou basanismou autēs klaiontes kai penthountes 16kai legontes ouai ouai ē polis ē megalē ē peribeblēmenē bussinon kai porphuroun kai kokkinon kai kechrusōmenē en chrusō kai lithō timiō kai margaritais 17oti mia ōra ērēmōthē o tosoutos ploutos kai pas kubernētēs kai pas epi tōn ploiōn o omilos kai nautai kai osoi tēn thalassan ergazontai apo makrothen estēsan 18kai ekrazon orōntes ton kapnon tēs purōseōs autēs legontes tis omoia tē polei tē megalē 19kai ebalon choun epi tas kephalas autōn kai ekrazon klaiontes kai penthountes legontes ouai ouai ē polis ē megalē en ē eploutēsan pantes oi echontes ploia en tē thalassē ek tēs timiotētos autēs oti mia ōra ērēmōthē

20euphrainou ep autēn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi prophētai oti ekrinen o theos to krima umōn ex autēs

21kai ēren eis angelos ischuros lithon ōs mulon megan kai ebalen eis tēn thalassan legōn outōs ormēmati blēthēsetai babulōn ē megalē polis kai ou mē eurethē eti 22kai phōnē kitharōdōn kai mousikōn kai aulētōn kai salpistōn ou mē akousthē en soi eti kai pas technitēs pasēs technēs ou mē eurethē en soi eti kai phōnē mulou ou mē akousthē en soi eti 23kai phōs luchnou ou mē phanē en soi eti kai phōnē numphiou kai numphēs ou mē akousthē en soi eti oti oi emporoi sou ēsan oi megistanes tēs gēs oti en tē pharmakeia sou eplanēthēsan panta ta ethnē 24kai en autē aima prophētōn kai agiōn eurethē kai pantōn tōn esphagmenōn epi tēs gēs

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 17
Top of Page
Top of Page