APOKALUPSIS IOANNOU 17
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai ēlthen eis ek tōn epta angelōn tōn echontōn tas epta phialas kai elalēsen met emou legōn moi deuro deixō soi to krima tēs pornēs tēs megalēs tēs kathēmenēs epi tōn udatōn tōn pollōn 2meth ēs eporneusan oi basileis tēs gēs kai emethusthēsan ek tou oinou tēs porneias autēs oi katoikountes tēn gēn 3kai apēnenken me eis erēmon en pneumati kai eidon gunaika kathēmenēn epi thērion kokkinon gemon onomatōn blasphēmias echon kephalas epta kai kerata deka 4kai ē gunē ēn peribeblēmenē porphura kai kokkinō kai kechrusōmenē chrusō kai lithō timiō kai margaritais echousa chrusoun potērion en tē cheiri autēs gemon bdelugmatōn kai akathartētos porneias autēs 5kai epi to metōpon autēs onoma gegrammenon mustērion babulōn ē megalē ē mētēr tōn pornōn kai tōn bdelugmatōn tēs gēs 6kai eidon tēn gunaika methuousan ek tou aimatos tōn agiōn kai ek tou aimatos tōn marturōn iēsou kai ethaumasa idōn autēn thauma mega

7kai eipen moi o angelos dia ti ethaumasas egō soi erō to mustērion tēs gunaikos kai tou thēriou tou bastazontos autēn tou echontos tas epta kephalas kai ta deka kerata

8to thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abussou kai eis apōleian upagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontes to thērion o ti ēn kai ouk estin kaiper estin 9ōde o nous o echōn sophian ai epta kephalai orē eisin epta opou ē gunē kathētai ep autōn 10kai basileis epta eisin oi pente epesan kai o eis estin o allos oupō ēlthen kai otan elthē oligon auton dei meinai 11kai to thērion o ēn kai ouk estin kai autos ogdoos estin kai ek tōn epta estin kai eis apōleian upagei 12kai ta deka kerata a eides deka basileis eisin oitines basileian oupō elabon all exousian ōs basileis mian ōran lambanousin meta tou thēriou 13outoi mian gnōmēn echousin kai tēn dunamin kai tēn exousian eautōn tō thēriō diadidōsousin

14outoi meta tou arniou polemēsousin kai to arnion nikēsei autous oti kurios kuriōn estin kai basileus basileōn kai oi met autou klētoi kai eklektoi kai pistoi

15kai legei moi ta udata a eides ou ē pornē kathētai laoi kai ochloi eisin kai ethnē kai glōssai 16kai ta deka kerata a eides epi to thērion outoi misēsousin tēn pornēn kai ērēmōmenēn poiēsousin autēn kai gumnēn kai tas sarkas autēs phagontai kai autēn katakausousin en puri 17o gar theos edōken eis tas kardias autōn poiēsai tēn gnōmēn autou kai poiēsai mian gnōmēn kai dounai tēn basileian autōn tō thēriō achri telesthē ta rēmata tou theou 18kai ē gunē ēn eides estin ē polis ē megalē ē echousa basileian epi tōn basileōn tēs gēs

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 16
Top of Page
Top of Page