APOKALUPSIS IOANNOU 16
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou naou legousēs tois epta angelois upagete kai ekcheate tas phialas tou thumou tou theou eis tēn gēn

2kai apēlthen o prōtos kai execheen tēn phialēn autou epi tēn gēn kai egeneto elkos kakon kai ponēron eis tous anthrōpous tous echontas to charagma tou thēriou kai tous tē eikoni autou proskunountas

3kai o deuteros angelos execheen tēn phialēn autou eis tēn thalassan kai egeneto aima ōs nekrou kai pasa psuchē zōsa apethanen en tē thalassē

4kai o tritos angelos execheen tēn phialēn autou eis tous potamous kai eis tas pēgas tōn udatōn kai egeneto aima 5kai ēkousa tou angelou tōn udatōn legontos dikaios kurie ei o ōn kai o ēn kai o esomenos oti tauta ekrinas 6oti aima agiōn kai prophētōn exechean kai aima autois edōkas piein axioi gar eisin 7kai ēkousa allou ek tou thusiastēriou legontos nai kurie o theos o pantokratōr alēthinai kai dikaiai ai kriseis sou

8kai o tetartos angelos execheen tēn phialēn autou epi ton ēlion kai edothē autō kaumatisai tous anthrōpous en puri 9kai ekaumatisthēsan oi anthrōpoi kauma mega kai eblasphēmēsan to onoma tou theou tou echontos exousian epi tas plēgas tautas kai ou metenoēsan dounai autō doxan

10kai o pemptos angelos execheen tēn phialēn autou epi ton thronon tou thēriou kai egeneto ē basileia autou eskotōmenē kai emassōnto tas glōssas autōn ek tou ponou 11kai eblasphēmēsan ton theon tou ouranou ek tōn ponōn autōn kai ek tōn elkōn autōn kai ou metenoēsan ek tōn ergōn autōn

12kai o ektos angelos execheen tēn phialēn autou epi ton potamon ton megan ton euphratēn kai exēranthē to udōr autou ina etoimasthē ē odos tōn basileōn tōn apo anatolōn ēliou

13kai eidon ek tou stomatos tou drakontos kai ek tou stomatos tou thēriou kai ek tou stomatos tou pseudoprophētou pneumata tria akatharta omoia batrachois 14eisin gar pneumata daimonōn poiounta sēmeia a ekporeuetai epi tous basileis tēs gēs kai tēs oikoumenēs olēs sunagagein autous eis ton polemon tēs ēmeras ekeinēs tēs megalēs tou theou tou pantokratoros 15idou erchomai ōs kleptēs makarios o grēgorōn kai tērōn ta imatia autou ina mē gumnos peripatē kai blepōsin tēn aschēmosunēn autou 16kai sunēgagen autous eis ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddōn

17kai o ebdomos angelos execheen tēn phialēn autou eis ton aera kai exēlthen phōnē megalē apo tou naou tou ouranou apo tou thronou legousa gegonen 18kai egenonto phōnai kai brontai kai astrapai kai seismos egeneto megas oios ouk egeneto aph ou oi anthrōpoi egenonto epi tēs gēs tēlikoutos seismos outōs megas 19kai egeneto ē polis ē megalē eis tria merē kai ai poleis tōn ethnōn epeson kai babulōn ē megalē emnēsthē enōpion tou theou dounai autē to potērion tou oinou tou thumou tēs orgēs autou 20kai pasa nēsos ephugen kai orē ouch eurethēsan 21kai chalaza megalē ōs talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tous anthrōpous kai eblasphēmēsan oi anthrōpoi ton theon ek tēs plēgēs tēs chalazēs oti megalē estin ē plēgē autēs sphodra

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 15
Top of Page
Top of Page