APOKALUPSIS IOANNOU 15
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai eidon allo sēmeion en tō ouranō mega kai thaumaston angelous epta echontas plēgas epta tas eschatas oti en autais etelesthē o thumos tou theou

2kai eidon ōs thalassan ualinēn memigmenēn puri kai tous nikōntas ek tou thēriou kai ek tēs eikonos autou kai ek tou charagmatos autou ek tou arithmou tou onomatos autou estōtas epi tēn thalassan tēn ualinēn echontas kitharas tou theou

3kai adousin tēn ōdēn mōseōs tou doulou tou theou kai tēn ōdēn tou arniou legontes megala kai thaumasta ta erga sou kurie o theos o pantokratōr dikaiai kai alēthinai ai odoi sou o basileus tōn agiōn

4tis ou mē phobēthē se kurie kai doxasē to onoma sou oti monos osios oti panta ta ethnē ēxousin kai proskunēsousin enōpion sou oti ta dikaiōmata sou ephanerōthēsan

5kai meta tauta eidon kai idou ēnoigē o naos tēs skēnēs tou marturiou en tō ouranō 6kai exēlthon oi epta angeloi echontes tas epta plēgas ek tou naou endedumenoi linon katharon kai lampron kai periezōsmenoi peri ta stēthē zōnas chrusas 7kai en ek tōn tessarōn zōōn edōken tois epta angelois epta phialas chrusas gemousas tou thumou tou theou tou zōntos eis tous aiōnas tōn aiōnōn 8kai egemisthē o naos kapnou ek tēs doxēs tou theou kai ek tēs dunameōs autou kai oudeis ēdunato eiselthein eis ton naon achri telesthōsin ai epta plēgai tōn epta angelōn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Revelation 14
Top of Page
Top of Page